gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Publicēts: Latvijas Vēstnesis 31 26.02.2002

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 

19.02.2002

Noteikumi nr. 79

Rīgā

Dzimumu līdztiesības padomes nolikums


Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta iekārtas likuma

14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Dzimumu līdztiesības padome (turpmāk - padome) ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kuras lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Padomes uzdevums ir veicināt vienotas dzimumu līdztiesības politikas izstrādi un koncepcijas par dzimumu līdztiesību īstenošanu.

2. Padomes funkcijas ir:

2.1. veicināt un izvērtēt dzimumu līdztiesības politikas izstrādi un ieviešanu visos valsts pārvaldes līmeņos;

2.2. koordinēt dzimumu līdztiesības īstenošanas programmu izstrādi, ieviešanu un aktualizēšanu;

2.3. izskatīt un izvērtēt institūciju priekšlikumus, situācijas analīzi un viedokļus jautājumos, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību;

2.4. izvērtēt labklājības ministra izveidotās koordinācijas darba grupas dzimumu līdztiesības jautājumos iesniegtos ziņojumus par dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu;

2.5. izstrādāt priekšlikumus par dzimumu līdztiesības politikas attīstības virzieniem un iespējamajiem risinājumiem, kā arī iesniegt tos atbildīgajās institūcijās, kuru kompetencē ir šī jautājuma risināšana;

2.6. veicināt valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju sadarbību dzimumu līdztiesības īstenošanā;

2.7. informēt sabiedrību par dzimumu līdztiesības jautājumiem.

3. Padomes tiesības ir:

3.1. pieprasīt un saņemt bez atlīdzības no valsts, pašvaldību institūcijām un sabiedriskajām organizācijām tās darbībai nepieciešamo informāciju;

3.2. izveidot darba grupas padomes kompetencei atbilstošu jautājumu sagatavošanai;

3.3. izvērtēt padomes lēmumu īstenošanas gaitu un rezultātus;

3.4. uzaicināt uz padomes sēdēm valsts, pašvaldību institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un speciālistus.

4. Padomes sastāvā ir padomes priekšsēdētājs un 12 padomes locekļi. Padomes priekšsēdētājs par padomes locekļiem uzaicina pa vienam pārstāvim no:

4.1. Ekonomikas ministrijas;

4.2. Tieslietu ministrijas;

4.3. Izglītības un zinātnes ministrijas;

4.4. Finansu ministrijas;

4.5. Labklājības ministrijas;

4.6. Valsts cilvēktiesību biroja;

4.7. Latvijas Pašvaldību savienības;

4.8. Latvijas Darba devēju konfederācijas;

4.9. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības;

4.10. Latvijas dzimumu līdztiesības apvienības;

4.11. Latgales reģiona attīstības aģentūras;

4.12. Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centra.

5. Padomes personālsastāvu uz trim gadiem apstiprina Ministru prezidents.

6. Padomes priekšsēdētājs ir labklājības ministrs. Padomes priekšsēdētāja funkcijas ir:

6.1. sasaukt un vadīt padomes sēdes;

6.2. saskaņā ar padomes locekļu priekšlikumiem izstrādāt padomes darbības stratēģiju un darba plānu;

6.3. parakstīt padomes lēmumus, sēžu protokolus un citus padomes dokumentus.

7. Padomes priekšsēdētāja tiesības ir:

7.1. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs un iesaistīt ieteikumu izstrādē amatpersonas, speciālistus un ekspertus;

7.2. koordinēt padomes sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām;

7.3. noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā ziņojumus un priekšlikumus par nepieciešamajiem tiesību aktiem un grozījumiem tiesību aktos.

8. Padome no tās vidus uz trim gadiem ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku.

9. Padomes sekretariātu izveido un tā darbību nodrošina Labklājības ministrija.

10. Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

11. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

12. Padomes lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar klātesošo balsu vienkāršu vairākumu. Ja balsu skaits dalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss (viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieka balss).

13. Padomes sekretariāts vismaz 10 darbdienas pirms kārtējās padomes sēdes padomes locekļiem nosūta sēdes darba kārtību un atbilstošos dokumentus.

14. Padomes sēžu norise tiek protokolēta. Protokols 10 darbdienu laikā pēc sēdes tiek nosūtīts visiem padomes locekļiem.

15. Ārkārtas sēdes notiek pēc padomes priekšsēdētāja pieprasījuma. Padomes ārkārtas sēdes sasaukšanu var ierosināt ikviens padomes loceklis, pamatojot tās nepieciešamību. Ārkārtas sēdes izziņo padomes sekretariāts ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes.

Ministru prezidents                                 A.Bērziņš

Labklājības ministrs                               A.Požarnovs