gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sēde sākas plkst. 15:00

Sēdi vada:

D.Staķe - Dzimumu līdztiesības padomes priekšsēdētāja, labklājības ministre

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi

I.Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

J.Bertrands - Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

O.Brūvers - Valsts cilvēktiesību biroja direktors

E.Kalniņa - Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja

S.Rapa - deleģēta pārstāve, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces I.Nikuļcevas vietā

J.Kārkliņš - deleģēts pārstāvis, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieka V.Egles vietā 

L.Marcinkēviča - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

J.Ušpelis - deleģēts pārstāvis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra K.Gerharda vietā

I.Prancāne - deleģēta pārstāve, Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieka I.Gaugera vietā

E.Pičukāne - deleģēta pārstāve, LU Dzimtes studiju centra vadītājas I.Novikovas vietā

Uzaicinātie pārstāvji:

A.Gaile - Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

S.Kukule - Valsts prezidentes padomniece

I.Ostrovska - Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas priekšsēdētāja

Sēdē nepiedalās:

I.Goldberga -Latgales reģiona attīstības aģentūras direktore

S.Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

Padomes sekretārs

I.Mihailovs - Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vecākais referents

D.Staķe aicina akceptēt sēdes darba kārtību.

1.Programmas Dzimumu līdztiesības īstenošanai izstrādes gaita (informē A.Gaile).

Sadarbībā ar starpministrijas darba grupu dzimumu līdztiesības jautājumos ir izstrādāts Programmas projekts (skatīt 1.pielikumu). Pašlaik notiek aktīvs darbs pie Programmas papildināšanas un precizēšanas, lai līdz 2004.gada maijam to varētu iesniegt akceptēšanai Ministru kabinetā. Galvenais jautājums Programmas sagatavošanas procesā ir finansējuma nodrošinājums (ieskaitot valsts budžeta līdzekļus) programmā plānoto aktivitāšu īstenošanai. Padomes locekļi uzsver, ka svarīgs programmas īstenošanas aspekts ir institucionālā modeļa izvēle un izveide, taču minētā jautājuma risināšanā ir nepieciešamas diskusijas sabiedrībā un skaidrošanas darbs.  

Padomes locekļi nolemj:

pieņemt informāciju zināšanai.

2.Ziņojums par Eiropas Komisijas Sieviešu un vīriešu vienādu iespēju padomdevēju komitejas 23.sēdi 2003.gada 9.oktobrī (informē E.Kalniņa, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības Valdes priekšsēdētāja)

1982.gadā dibinātās Komitejas ziņojumi, rezolūcijas un viedokļi pašlaik nav juridiski saistoši Latvijai, taču to izstrādē piedalās izcili eksperti antidiskriminācijas jomā, tādēļ Komitejas dokumentu saturs ir vērtīgs materiāls Latvijas speciālistiem. E.Kalniņa uzsvēra jautājumu par nepieciešamību atrast resursus un pārtulkot svarīgākos Komitejas darbības materiālus, kā arī nodrošināt pieeju Komitejas dokumentiem Labklājības ministrijas mājas lapā.

2004.gadā Komitejas darbības pamattēmas ir izglītības sfēra, stereotipu transformācija, kā arī sieviete lēmējinstitūcijās.

Svarīgs Eiropas Savienības integrācijas aspekts ir dalība ES fondu, to uzraudzības un vadības komiteju darbībā, jo dzimumu līdztiesība ir izvirzīta par vienu no projektu vērtēšanas pamatkritērijiem. E.Kalniņa ierosināja deleģēt Padomes locekļus darbam minētajās institūcijās, lai nodrošinātu informācijas saņemšanu par projektiem un aktivitātēm.

Gaidāmās vēlēšanas Eiropas parlamentā un aktīvā vēlēšanu kampaņa raisa nepieciešamību stiprināt sievietes lomu politikā un politisko partiju darbā, tādēļ E.Kalniņa izteica priekšlikumu sagatavot ieteikumus politiskajām partijām dzimumu līdztiesības jomā saistībā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām.

Padomes locekļi nolemj:

Atbalstīt E.Kalniņas priekšlikumu par informācijas tulkošanu un ievietošanu Labklājības ministrijas mājas lapā;

Neatbalstīt E.Kalniņas priekšlikumu par ieteikumu izstrādi politiskajām partijām saistībā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām.

3.Eiropas Kopienas programmas/PHARE Twinning Light projektu ietvaros plānotās aktivitātes, sasniegumi (informē A.Gaile).

Eiropas Kopienas programmas projekta "Integrētās pieejas dzimumu līdztiesībā veicināšana Latvijas politikās" ietvaros 2003.gada 20.novembrī notiks nacionālā konference "Dzimumu līdztiesības politikas īstenošana: kurp ejam Latvijā?", kurā ir aicināti piedalīties valsts pārvaldes, sociālo partneru, zinātnisko institūciju pārstāvji (Konferences programma - skatīt 2.pielikumu). Projekta ietvaros ir sagatavota publikācija "Koncepcija Dzimumu līdztiesības īstenošanai/Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības pamatstratēģija 2001-2005" un rokasgrāmata/vadlīnijas darba devējiem par dzimumu līdztiesības principa ieviešanu uzņēmuma personālvadībā (skatīt 3.pielikumu).

PHARE Twinning Light projekta ietvaros notiek darbs pie valsts pārvaldē strādājošo mācību programmas  izstrādes. Decembrī ir ieplānoti vairāki semināri augstāka un zemāka līmeņa ierēdņiem, kā arī sociālajiem partneriem par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu praksē.

E.Kalniņa uzsvēra, ka ir nepieciešama lielāka atdeve no ārvalstu ekspertu puses, kā arī jāizvērtē vietējo ekspertu kapacitāte (projekta ietvaros dāņu speciālisti 3 dienu mācību kursa laikā sagatavoja ekspertus dzimumu līdztiesības jomā).

Svarīgs jautājums ir dzimumu līdztiesības kā obligātā mācību kursa ieviešana Valsts administrācijas skolas mācību plānos visiem valsts pārvaldē strādājošiem.  

Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

4.Informācija par Ombuda/Tiesībsarga institūcijas izveidi Latvijā (informē S.Kukule, Valsts prezidentes padomniece)

Ombuda institūcijas izveide ir svarīgs punkts partijas "Jaunais laiks" programmā. Tādēļ 2003.gada jūlijā tika izveidota darba grupa, lai izstrādātu Ombuda institūcijas likumprojektu. Minētais likumprojekts (skatīt 4.pielikumu) pašlaik atrodas saskaņošanas stadijā un drīzumā tiks virzīts izskatīšanai Saeimā. Likumprojekta izstrādāšanas gaitā, darba grupas locekļi vienojās, ka Ombuds tiks saukts par Tiesībsargu un ka Latvijā tiks veidota vienota Tiesībsarga institūcija (tāda ir arī dominējošā pasaules tendence). Valsts cilvēktiesību birojs tiks integrēts Tiesībsarga institūcijā. Viens no plānotajiem Tiesībsarga uzdevumiem ir veicināt dzimumu līdztiesību. Plānotais Tiesībsarga institūcijas darbības uzsākšanas laiks ir 2005.gads.

Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

5.Informācija par Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Dzimumu līdztiesības apakškomisiju (informē I.Ostrovska, Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas priekšsēdētāja)

Dzimumu līdztiesības apakškomisija tika izveidota 2003.gada oktobrī un tajā ietilpst 13 deputāti (4 sievietes un 9 vīrieši), kas pārstāv visas Saeimā esošās frakcijas. Apakškomisija ir tikko uzsākusi savu darbību un pašlaik notiek iepazīšanās ar problēmjautājumiem (Latvijā un ārvalstīs). Darba uzdevumu lokā ietilpst dzimumu diskriminācijas novēršana, integrētās pieejas dzimumu līdztiesības jautājumiem ieviešana, cilvēktirdzniecības novēršana, izglītības darbs, likumdošanas uzlabošana dzimumu līdztiesības jomā, sabiedriskās domas veidošana par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Apakškomisija strādās ciešā sadarbībā ar Sieviešu parlamentāro grupu un citām Saeimas komisijām, lai realizētu dzimumu līdztiesības integrēto pieeju arī Saeimas darbā.

Svarīgs darbības lauks ir starptautiskā parlamentāriešu sadarbība dzimumu līdztiesības jautājumos. 2003.gada 20.novembrī Romā notiks kārtējā deputātu tikšanās, kurā piedalīsies arī Latvijas parlamenta pārstāvji.

E.Kalniņa uzsvēra nepieciešamību nodrošināt ciešo saikni starp Dzimumu līdztiesības padomi un Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisiju.

Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

6.Citi jautājumi.

Nav.

Sēde beidzas plkst.16:35

Padomes priekšsēdētāja                                                                     D.Staķe

Padomes sekretārs                                                                             I.Mihailovs