gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdi vada:

D.Staķe - Dzimumu līdztiesības padomes priekšsēdētāja, labklājības ministre

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi:

I.Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

O.Brūvers - Valsts cilvēktiesību biroja direktors

A.Ābeltiņa - deleģēta pārstāve no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības

K.Zvirbule - deleģēta pārstāve, Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas priekšsēdētājas I.Ostrovskas vietā

J.Bertrands - Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

L.Sparāne - deleģēta pārstāve, Tieslietu ministrijas valsts sekretāres I.Nikuļcevas vietā

V.Egle - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers - Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks

S.Šimfa -Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

I.Viša - deleģēta pārstāve no Izglītības un zinātnes ministrijas

E.Kalniņa - Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja

Uzaicinātie pārstāvji:

E.Pičukāne - Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītājas vietniece

K.Petermanis - Eiropas Kopienas programmas projekta „Masu mediju loma varas pārdalē" koordinators

Sēdē nepiedalās:

I.Novikova - Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centra vadītāja

I.Goldberga - Latgales reģiona attīstības aģentūras direktore

D.Staķe aicina akceptēt sēdes darba kārtību.

1.Informācija par Programmu dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005.-2006. gadam.

(Informē E.Pičukāne)

Š.g. 8. septembrī Ministru kabinetā ir atbalstīta programma dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005. - 2006.gadam. Programmai ir 4 virzieni:

  • visu līmeņu izglītība un sabiedrības informētības līmeņa par dzimumu līdztiesības jautājumiem paaugstināšana;
  • darba un ģimenes dzīves apvienošana;
  • kapacitātes un izpratnes līmeņa paaugstināšana valsts pārvaldē par dzimumu līdztiesības jautājumiem un ilgtspējīga dzimumu līdztiesības politikas īstenošanas mehānisma veidošana;
  • vardarbības ģimenē prevencija.

 Patreiz Programmai ir paredzēti 39 000  latu no valsts budžeta un ārvalstu finansējuma. Pirmā atskaite par programmas īstenošanu jāiesniedz 2005.g. aprīlī.

Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

2.Par dzimumu līdztiesības jautājumiem atbildīgo personu nepieciešamība ministrijās.

(Informē E.Pičukāne, I.Alliks)

Izanalizējot iepriekšējo pieredzi dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanai valstī, Labklājības ministrija ir konstatējusi, ka līdz šim darbība nav bijusi pietiekami efektīva. Labklājības ministrija kā dzimumu līdztiesības koordinējoša institūcija valstī ierosina valsts pārvaldes institūcijās deleģēt augstākā līmeņa amatpersonas, kas būtu atbildīgas par dzimumu līdztiesības jautājumu koordinēšanu attiecīgajā nozarē, tādējādi efektizējot dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu.

Padomes locekļi nolemj:

Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu deleģēt augstākā līmeņa amatpersonas valsts pārvaldes institūcijās, kas būtu atbildīgas par dzimumu līdztiesības jautājumu koordinēšanu attiecīgajā nozarē.

3.Par Eiropas Kopienas programmas projekta „Masu mediju loma varas pārdalē" aktualitātēm.

(Informē K.Petermanis)

Patreiz ir pabeigti un nodoti iespiešanā divi pētījumi - Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centra pētījums „Mediju loma varas pārdalē" un Sabiedriskā Politikas institūta pētījums „Sievietes un vīrieši pārvaldībā".

Š.g. 1.novembrī tiks uzsākta sabiedrības informēšanas kampaņa,  lai pievērstu sabiedrības uzmanību pastāvošajiem stereotipiem. Kampaņa noslēgsies 2004.gada 10.decembrī.

Paralēli tiek izstrādāta projekta un kampaņas mājas lapa.

Novembrī paredzēti semināri žurnālistiem, valsts pārvaldes  sabiedrisko attiecību speciālistiem, politiķiem, politikas veidotājiem, sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālistiem,  kuru mērķis ir  aktualizēt diskusijas par sabiedrībā un politikā pastāvošajiem dzimumstereotipiem un to ietekmi uz sieviešu un vīriešu iespējām iesaistīties politikā, analizējot arī mediju lomu šajā procesā.  Tāpat paredzēti semināri Latvijas augstskolu (LU, RSU, Vidzemes augstskola) studentiem, kas studē komunikāciju, politoloģiju un socioloģiju.

Projektu plānots noslēgt 2005.gada janvārī ar starptautisku konferenci.

Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

4.Informācija par LM Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas izstrādātajām vadlīnijām dzimumu līdztiesības principa ievērošanai ES Struktūrfondu projektu pieteicējiem un izvērtētājiem.

(Informē E.Pičukāne)

 Vadlīnijas ir nosūtītas atbildīgām institūcijām, kā arī ievietotas Labklājības ministrijas un ESF mājas lapā (http://www.esflatvija.lv/index.php?selected=3&lang=1). Vadlīnijas ir sastādītas viegli uztveramā jautājumu - atbilžu formā un to mērķis ir  palīdzēt projektu pieteicējiem un izvērtētājiem orientēties dzimumu līdztiesības jautājumos un veiksmīgi izstrādāt un izvērtēt projektus.

E.Kalniņa papildus norāda, ka viņai ir informācija, kas liecina par iespējamu sieviešu diskrimināciju ES Struktūrfondu naudas apguvē. Proti, - ES struktūrfondu projektu vadlīnijās ir noteikts, ka projekta iesniedzējiem pēc iespējas jāņem vērā valsts vidējās statistiskās algas. Tas nozīmē, ka visam projektā iesaistītajam personālam, kā arī tiem, uz ko projekts orientēts, paredzētajām algām jāatbilst statistiski vidējām algām. Gan projektu iesniedzējiem, gan projektu vērtētājiem jāvadās pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (www.nva.lv) Statistikas pārvaldes informācijas par vidējo bruto darba samaksu  pa profesijām pēc dzimuma 2003.gada oktobrī. Vidēji sieviešu algas ir par 20% zemākas nekā vīriešu algas. Un tas nozīmē, ka šāda tendence ar ES naudu tiks atražota un uzturēta.

Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai un lūgt Dzimumu līdztiesības nodaļu noskaidrot radušos situāciju.

5.Citi

E.Kalniņa norāda uz nepilnībām valsts institūcijās ārvalstu komandējumu finansējuma piešķiršanā nevalstisko un sabiedrisko organizāciju biedriem, kuri piedalās dažādos pasākumos kā valsts institūciju padomdevēji. Patreiz šīs organizācijas pašas sedz savus ceļošanas un uzturēšanās izdevumus.

I.Alliks norāda, ka Darba likums liedz apmaksāt šos ceļojumus, jo pārstāvji no nevalstiskām un sabiedriskām  nav oficiāli pieņemti darbā konkrētās valsts pārvaldes institūcijās.

Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai un apzināt  iespējamos risinājumus.

Sēde beidzas plkst. 15:10.

Padomes sēdes vadītāja             D.Staķe

Padomes sekretāre                G.Rupenheite