gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Protokols Nr. 2

 

Sēde notiek: 2004. gada 14. oktobrī.

Izglītības un zinātņu ministrijā, Rīgā, Vaļņu ielā 2

Sēde sākas: plkst. 14.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

D. Staķe - labklājības ministre

Padomes locekļi:

J. Radzēvičs - izglītības un zinātnes ministrs,     
J. Lujāns - ekonomikas ministrs,
A. Baštiks - bērnu un ģimenes lietu ministrs,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, 
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents.

Citi:

I. Černika - IZM Izglītības politikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referente,
J. Ušpelis -
EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomisko programmu koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks,
S. Pablaka - VM Sabiedrības veselības departamenta veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja,
R. Āboltiņš - ĪUMSIL Sabiedrības integrācijas departamenta direktors,
I. Kaļiņina - RAPLM Pašvaldību attīstības departamenta juriskonsulte,
L. Andersone - BĢLM Ģimenes lietu departamenta Ģimenes lietu koordinācijas nodaļas vadītāja,
D. Podziņa - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietniece,
M. Ceirulis - Latvijas Neredzīgo biedrība.

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

R. Muciņš - veselības ministrs,
N. Muižnieks - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
A. Radzēvičs - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
O. Brūvers - Valsts Cilvēktiesību biroja direktors,
N. Sakss - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
I. Šteinbuka - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektore,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents.

Protokolē:

            M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

N.

Tēma

Ziņotājs

1.    

2004. gada 22. jūlija sēdes protokola apstiprināšana

ILNP locekļi

2.    

Līdzšinējā darbība invalīdu integrācijas jomā valsts pārvaldes institūcijās.

Izglītības un zinātnes ministrija: Inga Černika, Izglītības politikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referente

Ekonomikas ministrija: Jānis Ušpelis, Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomisko programmu koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks

Veselības ministrija: Silvija Pablaka, Sabiedrības veselības departamenta veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja

 Īpašu uzdevumu ministrija sabiedrības integrācijas lietās: Reinis Āboltiņš, Sabiedrības integrācijas departamenta direktors

 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: Irina Kaļiņina, Pašvaldību attīstības departamenta juriskonsulte

 Bērnu un ģimenes lietu ministrija: Linda Andersone, Ģimenes lietu departamenta Ģimenes lietu koordinācijas nodaļas vadītāja

Labklājības ministrija: Māris Dzelzskalns, ILNP sekretārs

3.    

Padomes lēmuma izpilde: Prioritatīvo jomu identificēšana steidzīgu problēmu risināšanai un darba grupu organizēšanai.(izglītība, nodarbinātība, pakalpojumi, vide)

ILNP locekļi

 

4.    

Informācija par Eiropas Padomes invalīdu rehabilitācijas un integrācijas komitejas 27. sesiju Buharestē no 21. līdz 24.septembrim.

Daina Podziņa, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietniece.

5.    

Nākamās ILNP sēdes plānošana

ILNP locekļi

Sēdi vada: D. Staķe

Sakarā ar to, ka nav saņemtas Padomes locekļu pārstāvēto personu deleģējuma vēstules ar balss tiesībām un sēdē piedalās mazāk nekā puse no padomes locekļiem, Padome nav lemttiesīga.

Dažādi

D. Staķe ierosina kā ārpus sēdes dienas kārtības jautājumu uzklausīt Tehnisko palīglīdzekļu centra (TPC) direktora R. Prozoroviča ziņojumu par konstatētajiem pārkāpumiem invalīdu nodrošinājumā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

ILNP locekļiem iebildumu nav.

TPC direktors R. Prozorovičs ziņo par firmas „ORTO PLUS" pārkāpumiem un nelikumīgām darbībām tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanā.

A. Baštiks jautā par kontroles mehānismu šajā jomā.

R. Prozorovičs informē, ka ir nepietiekošs personāla resurss.

D. Staķe informē, ka ir uzdots rīkojums kontroles mehānismu izstrādāt Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu departamentam.

Sēde turpinās saskaņā ar darba kārtību.

1. 2004. gada 22. jūlija sēdes protokola apstiprināšana

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2004. gada 22. jūlija sēdes protokols.

2. Līdzšinējā darbība invalīdu integrācijas jomā valsts pārvaldes institūcijās.

I. Černika ir iesniegusi rakstisku ziņojumu par Izglītības un zinātņu ministrijas līdzšinējo darbību invalīdu integrācijas jomā.

J. Radzēvičs informē par problēmām izglītības pieejamībā nepieejamas vides dēļ.

A. Pavlins jautā par nedzirdīgo studentu nodrošināšanu ar tulkiem.

J. Radzēvičs atbild, ka šāda problēma nav bijusi apzināta. Jānoskaidro, kādas ir šī pakalpojuma izmaksas.

A. Pavlins informē, ka problēma izglītībā ir vispārējā un profesionālā izglītībā neesošā saikne.

M. Ceirulis informē, ka arī neredzīgiem ir nepieciešami asistenti mācību iestādēs un speciāli datori ar speciālām programmām.

I. Balodis uzsver, ka ir problēmas ar informācijas iegūšanu, norāda uz izglītības koncepciju un ierosina izveidot darba grupu no NVO šo jautājumu risināšanai.

D. Podziņa norāda uz bērnu invalīdu integrēšanas problēmām parastajās skolās.

J. Radzēvičs informē, ka problēma ir pašvaldībās un dažādā finansējumā, jo valsts uztur tikai speciālās internātskolas.

D. Podziņa ierosina iniciēt pētījumu par esošo praksi izglītības sistēmā.

J. Radzēvičs ierosina izveidot darba grupu profesionālās izglītības jomā.

Pieņemts zināšanai: Nākošajā ILNP sēdē tiek paredzēts izveidot darba grupu izglītības jomā.

J. Ušpelis ziņo par Ekonomikas ministrijas līdzšinējo darbību invalīdu integrācijas jomā. Perspektīvā, līdz gada beigām, paredzēts apstiprināt 4 standartus vides pieejamībā (invalīdu transporta autostāvvietas, ieejas ēkās, uzbrauktuves, nobrauktuves un higiēnas telpas).

D. Podziņa informē par iespēju Latvijai piedalīties, paužot viedokli, Eiropas Padomes apakškomitejās: universālā dizaina principu ieviešana un bērnu ar autismu izglītība un integrācija.

S. Pablaka ziņo par Veselības ministrijas līdzšinējo darbību invalīdu integrācijas jomā.

D. Staķe jautā par Veselības ministrijas plāniem aktīvāk pievērsties medicīniskās rehabilitācijas nodrošināšanai saistībā ar samilzušajām rindām uz šo pakalpojumu.

S. Pablaka atbild, ka tas ir izveidojies pie nepietiekošiem finansu resursiem, tomēr medicīniskā rehabilitācija ir sadalīta divos posmos no kuriem primārā tiek nodrošināta.

M. Ceirulis norāda uz ģimenes ārstu neinformētību saistībā ar jauniem Ministru kabineta noteikumiem vai grozījumiem tajos.

A. Pavlins jautā vai ir normāla situācija, ka Veselības ministrija pieņem diskriminējošu lēmumu par nedzirdīgo tiesībām vadīt transporta līdzekli, nekonsultējoties ar mērķauditoriju.

S. Pablaka atbild, ka Veselības ministrija ir iepazinusies ar ES direktīvu un šī kļūda ir labota.

Pieņemts zināšanai: Rehabilitāciju atzīmē kā prioritāti, līdzvērtīgi izglītībai un nākošajā ILNP sēdē tiek paredzēts izveidot darba grupu arī šajā jomā.

R. Āboltiņš ziņo par Īpašu uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietās līdzšinējo darbību invalīdu integrācijas jomā.

Padomes locekļiem jautājumu nav.

I. Kaļiņina ziņo par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas līdzšinējo darbību invalīdu integrācijas jomā.

L. Andersone ziņo par Bērnu un ģimenes lietu ministrijas līdzšinējo darbību invalīdu integrācijas jomā.

A. Pavlins informē, ka specializētajos nedzirdīgo bērnudārzos pēdējo 10 gadu laikā par 50% ir samazinājies bērnu skaits.

D. Staķe norāda, ka iemesls ir demogrāfiskā situācija Latvijā.

M. Ceirulis norāda, ka skolu personāls nav gatavs uzņemt skolēnus ar invaliditāti.

I. Černika informē, ka ir izdoti skolotāju palīgu darba noteikumi.

M. Dzelzskalns ziņo par Labklājības ministrijas līdzšinējo darbību invalīdu integrācijas jomā.

I. Balodis ierosina ILNP sēdē iepazīties ar Pamatnostādnēm invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikai.

A. Pavlins norāda, ka joprojām nedzirdīgiem ir ierobežojumi strādāt vairākās profesijās, tai skaitā darbs augstumos. Lūgums atcelt šādus ierobežojumus.

3. Prioritatīvo jomu identificēšana steidzīgu problēmu risināšanai un darba grupu organizēšanai.

D. Staķe ierosina nākošā Padomes sēdē uzklausīt TPC direktora R. Prozoroviča ziņojumu par tehnisko palīglīdzekļu pozīciju sadalījumu.

Pieņemts zināšanai: Nākošā ILNP sēdē kā prioritāti paredz izskatīt TPC tehnisko palīglīdzekļu pozīciju sadalījumu.

4. Informācija par Eiropas Padomes invalīdu rehabilitācijas un integrācijas komitejas 27. sesiju Buharestē.

D. Podziņa informē, par Eiropas Padomes invalidu rehabilitācijas un integrācijas komitejas 27. sesiju Buharestē no 21.-24.septembrim. Galvenie jautājumi: 1. Rīcības plāna izstrāde 2005.-2015. gadam, saistībā ar ko nepieciešams sniegt Latvijas viedokli. 2. Universālā dizaina principu ieviešana un bērnu ar autismu izglītība un integrācija. Lūgums attiecīgo jomu pārstāvjiem, arī NVO aktīvi iesaistīties.

5. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

D. Staķe ierosina nākošo Padomes sēdi plānot novembra mēneša beigās.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

NOLĒMA

1. Apstiprināt ILNP 2004. gada 22. jūlija sēdes protokolu.

Sēdi vadīja:                                                                   D.Staķe

Protokolēja:                                                                   M.Dzelzskalns