gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Protokols Nr. 3

Sēde notiek: 2004. gada 16. decembrī.

                         Izglītības un zinātņu ministrijā, Rīgā, Vaļņu ielā 2

Sēde sākas: plkst. 14.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

            D. Staķe - labklājības ministre

Padomes locekļi:

I. Druviete - izglītības un zinātnes ministre,
A. Latkovskis - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
A. Baštiks - bērnu un ģimenes lietu ministrs,
R. Muciņš - Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks,
I. Šteinbuka - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents.

Citi:

D.Podziņa - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietniece,
R. Prozarovičs - VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" direktors,
A. Skrastiņš - IZM Vispārējās izglītības departamenta direktors,
I. Vadone - IZM Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta Profesionālās izglītības attīstības nodaļas vadītāja,
I. Černika - IZM Izglītības politikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referente,
O. Kokāne - Latvijas Pašvaldību savienība, padomniece.

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

K. Kariņš - ekonomikas ministrs,
M. Kučinskis - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
O. Brūvers - Valsts Cilvēktiesību biroja direktors,
N. Saks - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents.

Protokolē:

            M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.        

2004. gada 14. oktobra sēdes protokola apstiprināšana

ILNP locekļi

2.        

VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs„ ziņojums par valsts budžeta līdzekļu plānoto sadalījumu 2005.gadm pa konkrētām tehnisko palīglīdzekļu grupām, patreizējo situāciju invalīdu nodrošinājumā ar tehniskiem palīglīdzekļiem (rindas un apjomi) un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanai, rindu samazināšanai

VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" direktors R. Prozorovičs

3.        

Darba grupas izveidošana izglītības jomā (mērķis, uzdevumi, sastāvs)

ILNP locekļi

4.        

Pamatnostādnes invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikai

LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktores vietniece D. Podziņa

5.        

Nākamās ILNP sēdes plānošana

ILNP locekļi

6.        

Dažādi: papildus informaacija

ILNP locekļi

Sēdi vada: D. Staķe

Dažādi

D. Staķe ierosina kā ārpus sēdes dienas kārtības uzklausīt informāciju par iespējām finansiāli atbalstīt invalīdu sportu, saistībā ar paralimpiešu apbalvošanu.

ILNP locekļiem iebildumu nav.

Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents V.Nagobads ziņo par paralimpiešu sasniegumiem Atēnās š.g. septembrī un Nacionālās sporta padomes lēmumu piešķirt 40000 Ls Paralimpiskajai komitejai sportistu apbalvošanai, kā arī iespējām sportistu rehabilitācijai Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari".

Sēde turpinās saskaņā ar darba kārtību.

1. 2004. gada 14.oktobra sēdes protokola apstiprināšana

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP locekļiem, iebildumu nav.

Nolēma:

Apstiprināt ILNP 2004. gada 14. oktobra sēdes protokolu.

2. VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs„ direktora ziņojums par valsts budžeta līdzekļu plānoto sadalījumu 2005.gadam pa konkrētām tehnisko palīglīdzekļu grupām, patreizējo situāciju invalīdu nodrošinājumā ar tehniskiem palīglīdzekļiem (rindas un apjomi) un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanai, rindu samazināšanai.

VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" direktors R. Prozarovičs ziņo par budžetu, kas paredzēts tehniskajiem palīglīdzekļiem 2003., 2004.g. un plānoto 2005.gadā. Finansējums samazinājies palīglīdzekļu grupās bez pieprasījuma. Pievienotās vērtības nodokļa dēļ ir samazinājies palīglīdzekļu daudzums. Nepamatotas ir izveidotas rindas uz ortozēm un protēzēm. Lielākās rindas ir tādās palīglīdzekļu grupās kā ortopēdiskie apavi, un surdotehnika.

A. Pavlins norāda uz nepieciešamību mainīt pievienotās vērtības nodokli, kas samazina tehnisko palīglīdzekļu daudzumu, kā arī uz to, ka surdotehnisko palīglīdzekli cilvēkam ir jāgaida trīs līdz četri gadi.

D. Podziņa informē, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai šo problēmu novērstu, tomēr Finanšu ministrijā neatbalsta pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu tehniskajiem palīglīdzekļiem.

I. Laube un V. Nagobads informē par pozitīvām izmaiņām VA"TPC" darbā ar klientiem.

3. Darba grupas izveidošana izglītības jomā (mērķis, uzdevumi, sastāvs).

M. Dzelzskalns ierosina darba grupas sastāvā iekļaut nevalstisko organizāciju un valsts institūciju pārstāvjus.

D. Staķe ierosina darba grupas sastāvu apstiprināt līdz 2005.gada 1.janvārim.

M. Dzelzskalns informē par darba grupas mērķi, kas tika noskaidrots iepriekšējās Padomes sēdes debatēs: veidot Latvijā integratīvu, cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu izglītības sistēmu, un darba grupas uzdevumu: līdz 2005.gada pirmā ceturkšņa beigām apzināt problēmas, kas traucē integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai Latvijā un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamiem pasākumiem problēmu mazināšanai un situācijas uzlabošanai.

I. Vadone informē, ka nepieciešams apkopot rekomendējamo profesiju sarakstu no invalīdu nevalstiskajām organizācijām.

D. Staķe ierosina darba grupas sastāvā iekļaut pārstāvi no Profesionālās karjeras izvēles centra.

Nolēma:

Padomes sekretārs nosūta uzaicinājumus Padomes locekļiem deleģēt pārstāvjus un sagatavo darba grupas izglītības jomā sastāvu apstiprināšanai Labklājības ministrei līdz 2005. gada 1. janvārim.

4. Pamatnostādnes invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikai.

D. Podziņa iepazīstina ar izstrādāto politisko dokumentu, politikas veidošanai turpmākajiem 10 gadiem: „Pamatnostādnes invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikai". Vērš Padomes uzmanību uz galvenajām problēmām un to risinājumiem invaliditātes profilaksē, invaliditātes noteikšanā, rehabilitācijas pamatprincipos, finansēšanā, nodarbinātībā un sociālā nodrošināšanā.

A. Baštiks norāda, ka svarīgākā nozīme ir invaliditātes profilaksei un lūdz precizēt terminus invaliditāte un cilvēks ar īpašām vajadzībām.

D. Podziņa skaidro terminu invaliditāte, invalīds un cilvēks ar īpašām vajadzībām nozīmi un pielietojumu.

A. Pavlins norāda, ka LNB ir iesniegusi rakstisku protestu pret šīm pamatnostādnēm, jo tiek paredzēts paaugstināt smaguma pakāpi invaliditātes noteikšanai un samazināt invaliditātes pensiju strādājošiem invalīdiem.

V. Nagobads uzsver, ka ir nepieļaujami samazināt sociālās garantijas cilvēkiem ar invaliditāti un tikai skaidri nosakot veicamo uzdevumu secību, ir gūstams nepieciešamais rezultāts. Ierosina invaliditātes pensiju piesaistīt minimālajai algai.

D. Podziņa informē, ka tiek paredzēts vienlaicīgi uzturēt divas sistēmas moduļus (līdzšinējo un jauno) līdz un pēc „pamatnostādņu" spēkā stāšanās brīdim.

D. Staķe norāda, ka „pamatnostādnes" dod iespējas problēmjautājumus risināt. Ierosina virzīt šo dokumentu apstiprināšanai valdībā.

ILNP locekļiem iebildumu nav.

Nolēma:

Pieņemt zināšanai „Pamatnostādnes invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikai" piedāvātos risinājumus un ieteica LM virzīt dokumentu tālākai saskaņošanai.

5. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

A. Pavlins ierosina nākošā Padomes sēdē izskatīt jautājumu par Eiropas sociālā fonda apgūšanu invalīdu interesēs.

D. Podziņa ierosina uz nākošo sēdi pieaicināt Sociālās integrācijas centra pārstāvi un veidot darba grupu nodarbinātības jomā, jo nākošā Padomes sēde būs pēc trim mēnešiem un darba grupa izglītības jomā darbu būs beigusi.

M. Dzelzskalns ierosina nākošā sēdē uzklausīt ziņojumu par 2004.gadā paveikto koncepcijas „"Vienādas iespējas visiem" ietvaros.

D. Staķe ierosina sasaukt nākošo Padomes sēdi 2005.gada marta mēnesī.

ILNP locekļiem iebildumu nav.

Nolēma:

- Nākošo Padomes sēdi sasaukt 2005.gada marta mēnesī, par konkrētu datumu informēt iepriekš.

6. Dažādi: papildus informācija.

A. Pavlins Izsaka lūgumu Labklājības un Veselības ministrijai atrisināt problēmu ar nedzirdīgo autovadītāju apliecību iegūšanas iespējām.

I. Rulle informē par tikšanos Briselē ar jumta organizāciju Inclusion-europe, kas pārstāv cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem un realizēto projektu - vairāk tiesību cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, Valsts ziņojumu par cilvēktiesībām cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

NOLĒMA

  1. Apstiprināt ILNP 2004. gada 14. oktobra sēdes protokolu.
  2. Padomes sekretārs nosūta uzaicinājumus Padomes locekļiem deleģēt pārstāvjus darbam darba grupā izglītības joma un sagatavo tās sastāvu apstiprināšanai Labklājības ministrei līdz 2005. gada 1. janvārim.
  3. Pieņemt zināšanai „Pamatnostādnes invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikai" piedāvātos risinājumus un ieteica LM virzīt dokumentu tālākai saskaņošanai.
  4. Nākošo Padomes sēdi sasaukt 2005.gada marta mēnesī, par konkrētu datumu informēt iepriekš. Nākošās sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:
  • Eiropas sociālā fonda apgūšana invalīdu interesēs.
  • Uzklausīt darba grupas izglītības jomā ziņojumu un veidot darba grupu nodarbinātības jomā, pieaicinot Sociālās integrācijas centra pārstāvi.
  • Uzklausīt ziņojumu par 2004.gadā paveikto koncepcijas "Vienādas iespējas visiem" ietvaros.

Sēdi vadīja                                                                    D.Staķe

Protokolēja                                                                    M.Dzelzskalns