gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes Protokols Nr.1

Sēde notiek: 2004. gada 22. jūlijā

Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28

Sēde sākas: plkst. 10.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

            D. Staķe - labklājības ministre

Padomes locekļi:

J. Radzēvičs - izglītības un zinātnes ministrs,
R. Muciņš - veselības ministrs,
N. Muižnieks - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
A. Baštiks - bērnu un ģimenes lietu ministrs,
J. Bunkšs - sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors,
O. Brūvers - Valsts Cilvēktiesību biroja direktors,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
E. Zariņš - Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents.

Citi:

S. Baltiņa - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktore.

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

J. Lujāns - ekonomikas ministrs,
A. Radzēvičs - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
N. Sakss - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs.

Protokolē:

            M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.  

Par Invalīdu lietu nacionālo padomi

Labklājības ministre D. Staķe

2.    

Par koncepciju "Vienādas iespējas visiem"

LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktore S.Baltiņa

3.    

Turpmākā ILNP darba organizēšana: ministriju kontaktpersonu deleģēšana sadarbībai ar ILNP sekretāru, protokolu apstiprināšanas kārtība, Koncepcijas  VIV īstenošanas uzraudzības pilnveidošana u.c.

ILNP locekļi

4. 

Nākamās ILNP sēdes plānošana

ILNP locekļi

Sēdi vada: D. Staķe

1.Par Invalīdu lietu nacionālo padomi

D. Staķe informē par Invalīdu lietu nacionālo padomi (turpmāk - Padome), vērš Padomes locekļu uzmanību uz to, ka daudzu ministriju kompetencē ir risināt dažādus jautājumus invalīdu jomā, izsaka cerību, ka Padomes darbs būs produktīvs un tā dos ieguldījumu invalīdu integrācijai sabiedrībā.

D.Staķe iepazīstina Padomes locekļus ar klātesošo Padomes sastāvu.

2.Par koncepciju „Vienādas iespējas visiem"

S. Baltiņa - sniedz ieskatu Padomes vēsturē: tā izveidota 1997. gadā, tai ir konsultatīvs raksturs ar rekomendējošiem lēmumiem, atzīmē, ka līdz šim tai pietrūcis politisks atbalsts.

Īsi iepazīstina ar koncepciju „Vienādas iespējas visiem", kas ir invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanas plāns līdz 2010.gadam. Norāda galvenās problēmu jomas, kurām jāpievērš īpaša uzmanība - veselība, nodarbinātība, izglītība, vides pieejamība u.c. Izsaka cerību, ka Padome sekos MK apstiprinātā Nacionālās rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai 2004-2006 īstenošanas gaitai. Vērš Padomes uzmanību, ka invalīdu apmācības, izglītības, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu attīstībai ir plānots piesaistīt Eiropas Strukturālo fondu līdzekļus.

3.Turpmākā ILNP darba organizēšana

M.Dzelzskalns informē par nepieciešamību deleģēt ministriju pārstāvjus sadarbībai ar Padomes sekretāru atbilstoši Padomes nolikumam.

Nolēma:

-Padomes sekretārs nosūta rakstisku uzaicinājumu ministrijām deleģēt ministrijas pārstāvi sadarbībai ar padomes sekretāru.

N.Muižnieks: Ierosina, ka nākamajā Padomes sēdē katrs Padomes loceklis varētu informēt Padomi par attiecīgās institūcijas atbildību un darbību invalīdu integrācijas jomā, lai skaidrāk saprastu arī atbildības sadali starp ministrijām, paveikto un vēl darāmo.

S.Baltiņa: Ierosina, sagatavojot šo informāciju ņemt vērā arī Nacionālajā rīcības plānā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai 2004-2006 plānotos pasākumus, jo katra ministrija ir devusi savu ieguldījumu šī plāna izstrādei.

M. Dzelzskalns: Ierosina gatavot informāciju, par pamatu ņemot koncepciju „Vienādas iespējas visiem".

Nolēma:

-Padomes sekretārs noformulē šo jautājumu nākamās Padomes sēdes Darba kārtībai un nosūta Padomes locekļiem.

D. Staķe: Izsaka priekšlikumu sasaukt nākošo Padomes sēdi šā gada septembrī, kad visi Padomes locekļi būs atgriezušies no atvaļinājumiem.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

N. Muižnieks: Izsaka priekšlikumu, ka, tā kā katra ministrija ir veikusi pētījumus par invalīdu integrācijas jautājumiem, šie pētījumi varētu tikt apkopoti un izanalizēti. Analīzes rezultātus varētu izskatīt kādā no Padomes sēdēm.

I.Balodis: Papildina, ka šādu pētījumu Latvijā ir diezgan daudz, par invalīdiem un citām sociālās atstumtības grupām, piekrīt, ka varētu sagatavot pārskatu par šajos pētījumos secināto un rekomendēto un pēc tam paveikto.

D. Staķe: Ierosina J.Balodim uzņemties šo apkopojumu.

I. Balodis: Norāda, ka šādi pētījumi nav nekur apkopoti. Ierosina katrai ministrijai atsūtīt Padomes sekretāram ministrijā veiktos pētījumus, tad varētu izveidot kopsavilkumu, kas ir Latvijā pēdējo triju vai piecu gadu laikā paveikts.

E. Zariņš: Izsaka komentāru, ka joprojām ļoti aktuāls jautājums neredzīgām personām ir tehniskie palīglīdzekļi. Tehnisko palīglīdzekļu centrs (turpmāk - TPC) uz Neredzīgo biedrību iesniegtajiem priekšlikumiem nav reaģējis.

D. Staķe: Norāda, ka šis jautājums ir lokāls. Ar 1.augustu TPC būs jauns direktors. Tas ir labklājības ministrijas kompetences jautājums. Ierosina ar šo jautājumu griezties TPC konsultatīvajā padomē.

J. Radzēvičs: Informē par aktivitātēm, kas tiek veiktas - norit darbs pie mākslīgā intelekta programmas neredzīgiem un vājredzīgiem, lai būtu pieeja datoriem un internetam. Ministrija plānojot to atbalstīt arī finansiāli. Izsaka priekšlikumu, ka nākošajā Padomes sēdē vajadzētu uzklausīt ziņojumu par Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izmantošanu.

V. Nagobads: Izsaka komentāru, ka koncepcijā „Vienādas iespējas visiem" ir daudzi pasākumi, kas ir jāīsteno pašvaldībām, ir pagājuši seši gadi kopš minētās koncepcijas pieņemšanas, bet pašvaldībās ir dažāda attieksme, gan Rīgā, gan vēl arī daudzās citās pašvaldībās nav izstrādāti speciāli šīs koncepcijas īstenošanas plāni. Būtu vērtīgi Padomei izvērtēt, kas šajos sešos gados dažādās pašvaldībās ir noticis, kas izdevies un kas nē.

Otrs jautājums ir invalīdu sports, pie kā Padomei vajadzētu atgriezties. Notiek diskusijas starp Labklājības un Izglītības un zinātnes ministriju par invalīda sporta būtību, kādu atbalstu tam vajadzētu, jo Sporta likumā ir minēts, ka Labklājības ministrijai ir pienākums atbalstīt Paralimpisko komiteju.

J.Radzēvičs: Informē, ka Izglītības un zinātnes ministrijai šobrīd ir niecīgs finansējums šim sportam, cer, ka nākošajā gadā finansējumu būs iespējams palielināt.

L.Laube: Jautā J. Radzēviča kungam, kas notiks ar jauniešiem, kuriem ir atbrīvojumi no eksāmeniem veselības traucējumu dēļ, valstij pārejot uz centralizētiem eksāmeniem, Kā viņi turpmāk iestāsies augstskolā?

J. Radzēvičs: Paskaidro, ka šis jautājums ir jāizrunā atsevišķi. Ar šiem eksāmeniem pastāv vairākas problēmas. Ir jāsatiekas ar izglītības satura eksaminācijas centru un kopīgi jāizrunājas. Aicina L.Laubes kundzi ierosināt diskusiju, kāpēc nevarētu rezervēt vietas no valsts budžeta finansētām grupām invalīdiem?

I.Balodis: Uzsver, ka Padome ir konsultatīva institūcija, kas ierosina invalīdu politikas izstrādes pilnveidošanu. S.Baltiņas prezentācijā mēs uzskatāmi redzējām invalīdu problēmas un tās bieži ir vienkāršas pēc būtības. Un Padomē, sanākot kopā politiski lemtspējīgām personām no valdības, ir iespējams identificēt konkrētus mērķus katrā jomā. Nepieciešams izveidot ilgtermiņa politiku saistībā ar Valdības deklerāciju invalīdu integrācijas jautājumos patreiz un nākotnes perspektīvas, uz kurieni virzāmies. Šis varētu būt vēsturisks moments, kur mēs pirmie Latvijā iezīmētu to ceļu, kuru ejot cilvēki ar invaliditāti varētu justies droši un pasargāti. Mēs patreiz runājam par smalkām lietām, kā tehniskie palīglīdzekļi vai eksāmeni, bet trūkst vienota mērķa uz kuru virzīties.

A.Baštiks: Uzsver, ministrija ik gadu ar projektiem uzlabo vidi bērnu integrācijai. Būtu nepieciešams skaidri zināt, kuras ir visneatliekamākās vajadzības, kas nākošās un kas trešās un kādā laika posmā tās būtu atrisināmas, un tad varētu attiecīgi sakoncentrēt spēkus un līdzekļus, lai tās atrisinātu.

M. Dzelzskalns: Uzsver, ka būtu būtiski zināt arī nevalstisko organizāciju viedokli, iegūstot no tām informāciju par prioritārajiem jautājumiem invalīdu jomā.

Nolēma:

-Padomes sekretāram sagatavot vēstules Padomes locekļiem ar lūgumu identificēt savas jomas prioritāros jautājumus invalīdu integrācijas jomā, kas steidzami būtu jārisina.

4.Nākamās Padomes sēdes plānošana

D.Staķe: Ierosina precīzu nākamās Padomes sēdes datumu vēl nenoteikt, bet vienoties, ka vēlamās dienas ir ceturtdienas. Izsaka priekšlikumu, ka katras nākamās Padomes sēdes varētu organizēt citā ministrijā.

Nolēma:

- Nākošo sēdi sasaukt septembra mēnesī, par konkrētu datumu informēt iepriekš.

NOLĒMA

1. Padomes sekretārs nosūta rakstisku uzaicinājumu ministrijām deleģēt ministrijas pārstāvi sadarbībai ar padomes sekretāru.

2. Padomes sekretārs noformulē šo jautājumu nākamās Padomes sēdes Darba kārtībai un nosūta Padomes locekļiem.

3. Padomes sekretāram sagatavot vēstules Padomes locekļiem ar lūgumu identificēt savas jomas prioritāros jautājumus invalīdu integrācijas jomā, kas steidzami būtu jārisina.

4. Nākošo sēdi sasaukt septembra mēnesī, par konkrētu datumu informēt iepriekš.

Sēdi vadīja                                                              D.Staķe

Protokolēja                                                              M.Dzelzskalns