gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Protokols Nr. 8

Sēde notiek: 2006. gada 10. augustā.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38

                       

Sēde sākas: plkst. 12.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

            D. Staķe - labklājības ministre

Padomes locekļi:

A. Baštiks - bērnu un ģimenes lietu ministrs,
B. Rivža - izglītības un zinātnes ministre,
K. Pētersone - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
M. Kučinskis
- reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents.
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
N. Sakss - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A. Štokenbergs - ekonomikas ministrs,
G.Bērziņš - veselības ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis,
V. Andrejeva- sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
D. Šmite - Valsts Cilvēktiesību biroja direktors,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,

Citi:

A.Skrastiņš - IZM VIDepartamenta direktors,
S. Spalviņa - IZM VID vecākā referente,
K. Ketners - sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,
I. Šķiņķe - Veselības ministrija, vecākā referente,
L.Ķikute - Valsts cilvēktiesību birojs,
G.Miruškina - Valsts cilvēktiesību birojs,
R.Simsone - Sociālā integrācijas centra direktore,
G.Vasiļevskis - IZM ministres padomnieks,
R.Āboltiņš - inkontinences konsultāciju centrs „Inkocentrs".

Protokolē:

            M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.        

2006. gada 21. jūnija sēdes protokola apstiprināšana

ILNP locekļi

2.        

Lēmuma pieņemšana par darba grupas priekšlikumiem integratīvā izglītībā

ILNP locekļi

3.        

Priekšlikumi inkontinences aprūpes līdzekļu kompensācijā

I.Balodis "Apeirons"

4.

Nākamās ILNP sēdes plānošana

ILNP locekļi

5.

Dažādi: papildus informācija.

ILNP locekļi

Sēdi vada: D. Staķe

1.      2006. gada 21. jūnija sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2006. gada 21. jūnija sēdes protokols.

2.Lēmuma pieņemšana par darba grupas priekšlikumiem integratīvā izglītībā.

M.Dzelzskalns informē par darba grupas priekšlikumiem integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai, kas saskaņoti ar izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas pašvaldību savienību.

Uzdevumi

Atbildīgās institūcijas

1. Īstenot principu nauda seko bērnam (nauda bērnam speciālajā mācību iestādē seko uz parasto skolu).

IZM

Komentāri

IZM: Saskaņā ar 1999.g.13.jūlija MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir pierakstīti pašvaldības izglītības iestāžu skolēni , ja viņi apmeklē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādes, līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc datuma, kad audzēknis sācis apmeklēt izglītības iestādi, noslēdz līgumu par vienam audzēknim nepieciešamajām izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību , kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniehtajiem pakalpojumiem.

2. Agrīna vajadzību identificēšana un individuāla rehabilitācijas plāna, kurš ietver pedagoģiskos, medicīniskos un sociālos aspektus sastādīšana (iesaistot arī citu nozaru speciālistus - ārstniecības personas, sociālos darbiniekus, utt.), mācību iestādes sagatavošana pirms bērns invalīds uzsāk mācības izglītības iestādē.

Pašvaldības

Komentāri

LPS: atbalsta, ja ir papildus finansējums

3. Sagatavot speciālistus (pedagogus, sociālos pedagogus, logopēdus, utt.) darbam ar bērniem ar īpašam vajadzībām un bērniem invalīdiem izglītības iestādēs, nodrošināt esošo speciālistu tālākizglītību.

IZM

Komentāri

IZM: tiek akreditētas 2.līmeņa augstākās izglītības programmas: 6 skolotāja logopēda un speciālās izglītības skolotāja; licencētas programmas: surdopedagogs, skolotājs logopēds un speciālās izglītības skolotājs darbam ar vājredzīgiem un neredzīgiem.

Esošo speciālistu tālākizglītībai tiek piedāvātas 60 dažādas tālākizglītības kursu programmas.

4. Izstrādāt metodiku un nepieciešamos mācību līdzekļus apmācībām bērniem ar dažāda veida invaliditāti.

IZM

5. Izstrādāt un ieviest minimālo vides pieejamības standartu vispārējās mācību (tajā skaitā speciālās izglītības) iestādēs.

IZM

Komentāri

IZM: Vides pieejamības standarta izstrāde nav IZM kompetencē.

6. Atbilstoši situācijai (b/i skaits, invaliditātes veidi, sociālā infrastruktūra) konkrētā pašvaldībā, pilsētā, rajonā, reģionā, pielāgot izglītības iestādes, t.sk. aprīkojot ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem

Pašvaldības

Komentāri

LPS: atbalsta, ja ir papildus finansējums

7. Izveidot b/i rehabilitācijas/attīstības centrus (uz pedagoģiski-medicīnisko komisijas bāzes), kuru uzdevumi būt:

7.1. sniegt psiholoģisko atbalstu b/i un viņa ģimenei;
7.2. sniegt pedagoģisko palīdzību;
7.3. sniegt sociālo un medicīnisko rehabilitāciju;
7.4. konsultēt ģimenes;
7.5. koordinēt iesaistītos speciālistus;
7.6. sniegt atzinumus par nepieciešamo mācību programmu un izglītības iestādi;
7.7. sekot bērna invalīda mācību procesam un rehabilitācijas plāna īstenošanai.

IZM, pašvaldības

Komentāri

IZM : Ministrijas plānos ir izveidot Valsts speciālās izglītības centru, tā sastāvā iekļaujot esošo valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju ar mērķi sekmēt izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi, kā arī koordinēt speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbību.

8. Veidot jaunas tālākizglītības programmas speciālistiem par b/i specifiskajām vajadzībām un iespējamajiem risinājumiem, konfliktu risināšanu u.c. specifiskiem t.sk. psiholoģiskiem jautājumiem.

IZM

9. Pilnveidot profesionālās piemērotības noteikšanu.

LM, SIC

10. Īstenot sabiedrību izglītojošus pasākumus.

NVO, SIF, IZM, pašvaldības

Komentāri

LPS: atbalsta, ja ir papildus finansējums;

IZM: Tiek organizēti semināri sadarbībā ar NVO izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, vecākiem, pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju darbiniekiem un bērnu psihiatriem.

         

Padomes locekļi nolemj konceptuāli atbalstīt darba grupas priekšlikumus integratīvas, iekļaujošas izglītības sistēmas attīstībai Latvijā.

Šo priekšlikumu pirmo punktu nolemj papildināt ar vārdu pakāpeniski īstenot principu „nauda seko bērnam" un kā atbildīgo institūciju pievienot Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

Piektajā priekšlikumā kā atbildīgo institūciju nolemj pievienot Ekonomikas ministriju un Pašvaldības.

Saistībā ar septīto priekšlikumu nolemj atbalstīt IZM Valsts speciālās izglītības centra izveidi.

K.Pētersone ierosina sākt izglītības integrāciju ar skolām, kas atrodas speciālo skolu tuvumā un vērš uzmanību, ka nepieciešams plānot arī bērnu ar invaliditāti turpmākās aktivitātes, kas seko pēc mācību iestādes beigšanas.

Nolēma:

1.Konceptuāli atbalstīt darba grupas priekšlikumus integratīvas, iekļaujošas izglītības sistēmas attīstībai Latvijā.

2.Priekšlikumu pirmo punktu nolemj papildināt ar vārdu pakāpeniski īstenot principu „nauda seko bērnam" un kā atbildīgo institūciju pievienot Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. 3.Piektajā priekšlikumā kā atbildīgo institūciju pievienot Ekonomikas ministriju un Pašvaldības.

4. Atbalstīt IZM Valsts speciālās izglītības centra izveidi.

3. Priekšlikumi inkontinences aprūpes līdzekļu kompensācijā.

R.Āboltiņš informē Padomi, ka 2006.gadā inkontinences līdzekļu kompensēšanai paredzēti 579000 latu, kas garantē, ka viens pacients var saņemt 3 inkontinences līdzekļus dienā. Šī gada pirmajos trīs mēnešos apgūti tikai 1,79% no kopējā pieejamā līdzekļu apjoma.

Ierosina paplašināt diagnožu klāstu, kuru pacienti varētu saņemt šos līdzekļus, kā arī kompensācijas apjomu no 50% uz 100%.

V.Nagobads norāda uz nepieciešamību palielināt inkontinences līdzekļu skaitu vienai personai dienā.

D.Staķe ierosina Padomes sekretāram sagatavot vēstuli Veselības ministrijai ar problēmas izklāstu un priekšlikumiem tās risinājumam un skatīt šo jautājumu nākošajā Padomes sēdē.

Padomes locekļi atbalsta ierosinājumu.

Nolēma:

Padomes sekretāram sagatavot vēstuli Veselības ministrijai ar problēmas izklāstu un priekšlikumiem tās risinājumam inkontinences līdzekļu kompensācijas kērtībā un skatīt šo jautājumu nākošajā Padomes sēdē.

4. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

D. Staķe ierosina nākošo Padomes sēdi sasaukt 26. oktobrī plkst.12.00.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

5. Dažādi: papildus informācija.

E.Zariņš informē par sūdzībām no redzes invalīdiem saistībā ar invalīdu stāvvietu izmantošanas kārtību un lūdz Padomes atbalstu invalīdu stāvvietu izmantošanas karšu izsniegšanai aptuveni 1500 personām 1.grupas redzes invalīdiem.

M.Dzelzskalns ierosina organizēt sanāksmi Labklājības ministrijā, nodrošinot ieinteresēto personu pārstāvniecību, lai risinātu šo jautājumu.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

Nolēma:

Organizēt sanāksmi Labklājības ministrijā, nodrošinot ieinteresēto personu pārstāvniecību, lai risinātu invalīdu stāvvietu izmantošanas jautājumu.

Nolēma:

1.Konceptuāli atbalstīt darba grupas priekšlikumus integratīvas, iekļaujošas izglītības sistēmas attīstībai Latvijā.

2.Priekšlikumu pirmo punktu nolemj papildināt ar vārdu pakāpeniski īstenot principu „nauda seko bērnam" un kā atbildīgo institūciju pievienot Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

3.Piektajā priekšlikumā, kā atbildīgo institūciju pievienot Ekonomikas ministriju un Pašvaldības.

4. Atbalstīt IZM Valsts speciālās izglītības centra izveidi.

5.Padomes sekretāram sagatavot vēstuli Veselības ministrijai ar problēmas izklāstu un priekšlikumiem tās risinājumam inkontinences līdzekļu kompensācijas kārtībā un skatīt šo jautājumu nākošajā Padomes sēdē.

6.Organizēt sanāksmi Labklājības ministrijā, nodrošinot ieinteresēto personu pārstāvniecību, lai risinātu invalīdu stāvvietu izmantošanas jautājumu.

Sēdi vadīja:                                                             D.Staķe

Protokolēja:                                                             M.Dzelzskalns