gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Protokols Nr. 7

Sēde notiek: 2006. gada 21. jūnijā.
Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides
Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38 

Sēde sākās: plkst. 12.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

D. Staķe - labklājības ministre

Padomes locekļi:
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
K. Pētersone - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,

Nepiedalās:
Padomes locekļi:

G.Bērziņš - veselības ministrs,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
N. Sakss - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
V. Andrejeva- sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
A. Štokenbergs - ekonomikas ministrs,
A. Baštiks - bērnu un ģimenes lietu ministrs,
B. Rivža - izglītības un zinātnes ministre,
M. Kučinskis - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
D. Šmite - Valsts Cilvēktiesību biroja direktors,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents.

Citi:

A.Pīlēģis -RAPLM Valsts sekretāra vietnieks,
S. Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienība, padomniece sociālo, veselības un pilsētu pašvaldību jautājumos,
K. Viša - SO „Apeirons" projektu vadītājs,
I. Šķiņķe - Veselības ministrija, vecākā referente,
I. Šatkovska - Fonds „Jūnijs".

Protokolē:

M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

 

Nr.

Tēma

Ziņotājs

 

2006. gada 9. februāra sēdes protokola apstiprināšana

ILNP locekļi

 

Lēmuma pieņemšana par darba grupas priekšlikumiem integratīvā izglītībā

ILNP locekļi

 

Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" 2005.g. ziņojums

ILNP sekretārs M. Dzelzskalns

4.

Nākamās ILNP sēdes plānošana

ILNP locekļi

5.

Dažādi: papildus informācija.

ILNP locekļi

Sēdi vada: D. Staķe
Ierosina darba kārtības 2. jautājumu skatīt ārkārtas sēdē 10. augustā, jo šajā sēdē nepiedalās izglītības un zinātnes ministre. Padomes locekļiem iebildumu nav.

1. 2006. gada 9. februāra sēdes protokola apstiprināšana
Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.
Apstiprināts ILNP 2006. gada 9. februāra sēdes protokols.
Darba kārtības 2.jautājums tiek pārcelts uz ārkārtas sēdi 10. augustā.

3. Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" 2005. gada ziņojums.
M.Dzelzskalns prezentē Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" ziņojumu par paveikto invalīdu integrācijas jomā 2005.gadā.
K. Viša pauž viedokli, ka SIC nav iespējams mācīties cilvēkiem ar komplicētām invaliditātēm, īpaši intelektuālās attīstības traucējumiem.
M. Dzelzskalns ierosina ārkārtas sēdē uzaicināt SIC direktori R. Simsoni un tad spriest par šo jautājumu.
K. Viša informē, ka no Izglītības un zinātnes ministrijas nav iespējams iegūt precīzu statistikas informāciju par skolēniem ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem, jo tiek lietoti dažādi termini šo skolēnu apzīmēšanai.
E. Zariņš informē, ka cilvēkiem ar redzes invaliditāti problēmas tehnisko palīglīdzekļu-balto spieķu saņemšanā un iesniedz vēstuli ar priekšlikumu pārskatīt LR MK 2005.g.31.maija noteikumus Nr.373 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".

Pieņemts zināšanai:
Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" 2005.g. ziņojums.
LNB priekšlikumu izskatīt TPC konsultatīvajā padomē.

5. Nākamās ILNP sēdes plānošana.
D. Staķe ierosina ārkārtas Padomes sēdi sasaukt 10. augustā plkst.12.00.
Padomes locekļiem iebildumu nav.

6.Dažādi: papildus informācija.
Pieņemts zināšanai:
Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" 2005.g. ziņojums.
LNB priekšlikumus izskatīt TPC konsultatīvajā padomē.

Sēdi vadīja:                         D.Staķe

Protokolēja:                        M.Dzelzskalns