gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Protokols Nr. 6

Sēde notiek: 2006. gada 9. februārī.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38

                       

Sēde sākas: plkst. 14.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

            D. Staķe - labklājības ministre

Padomes locekļi:

G.Bērziņš - veselības ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
N. Saks - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
V. Andrejeva- sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

 A.Latkovskis - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
K.Kariņš
- ekonomikas ministrs,
A. Baštiks - bērnu un ģimenes lietu ministrs,
I.Druviete - izglītības un zinātnes ministre,
M. Kučinskis - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
O. Brūvers - Valsts Cilvēktiesību biroja direktors,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
I. Balodis
- Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents.

Citi:

A.Pīlēģis -RAPLM Valsts sekretāra vietnieks,
A.Dūdiņš - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks,
A. Vētra - Latvijas rehabilitologu asociācijas prezidents,
A. Čivčs - VM SVD direktors,
S. Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienības

Protokolē:

            M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.        

2005. gada 19. oktobra sēdes protokola apstiprināšana

ILNP locekļi

2.        

Lēmuma pieņemšana par darba drupas priekšlikumiem medicīniskajā un sociālajā rehabilitācijā.

ILNP locekļi

3.        

Rīcības plāns koncepcijas „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes" īstenošanai 2005.-2015.gadam

A. Dūdiņš Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks 

4.

Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" vidustermiņa ziņojums

ILNP sekretārs M. Dzelzskalns

5.

Nākamās ILNP sēdes plānošana

ILNP locekļi

6.

Dažādi: papildus informācija.

ILNP locekļi

                                 

Sēdi vada: D. Staķe

1. 2005. gada 19. oktobra sēdes protokola apstiprināšana

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2005. gada 19. oktobra sēdes protokols.

Darba kārtības 2.jautājums tiek pārcelts aiz trešā un ceturtā.

2. Rīcības plāns koncepcijas „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes" īstenošanai 2005.-2015.gadam.

A. Dūdiņš prezentē LM SPSP departamentā izstrādāto Rīcības plānu koncepcijas „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes" īstenošanai 2005.-2015.gadam un informē par nevalstisko organizāciju komentāriem un ierosinājumiem saistībā ar šo rīcības plānu.

Padomes locekļiem papildinājumu un iebildumu nav.

3. Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" vidustermiņa ziņojums.

M.Dzelzskalns prezentē Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" vidustermiņa ziņojumu, kur tiek atspoguļots iegūtās informācijas kopsavilkums par to, kas ir paveikts invalīdu integrācijas jomā laikā no 2001.gada līdz 2005. gada otrajam pusgadam, salīdzinot ar situāciju 1998.gadā, kādas ir vērojamās tendences, galvenie šķēršļi un nākotnē plānotā darbība.

E.Zariņš pauž viedokli, ka valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu kvalitāte cilvēkiem ar redzes problēmām pēdējos gados ir kļuvusi sliktāka, kā arī pieaug rindas uz to saņemšanu. Situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams palīglīdzekļu iegādi un sadali redzes invalīdiem nodot Latvijas neredzīgo biedrībai.

 4. Lēmuma pieņemšana par darba drupas priekšlikumiem medicīniskajā un sociālajā rehabilitācijā.

A.Dūdiņš informē par darba grupas priekšlikumiem nepieciešamajiem pasākumiem problēmu mazināšanai un situācijas uzlabošanai invalīdu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas jomā, kas saskaņoti ar iesaistītajām ministrijām.

Nr.

p.k.

Izvirzītie priekšlikumi

Atbildīgās institūcijas

1.

Finansējuma palielinājums tehniskajiem palīglīdzekļiem dažādu invaliditātes grupu pozīcijās un pretizgulējumu tehnoloģiju kompensācija.

LM

     

2.

Higiēnas preču kompensācija pēc funkcionālām indikācijām atbilstoši reālajām izmaksām (iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā).

VM

   Komentāri

VM skaidro, ka kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas stomas pacientu aprūpei        nepieciešamās preces un muguras smadzeņu slimību un multiplās sklerozes pacientu medicīniskās preces (autiņbiksītes, katetri u.c.) 50% apmērā.

Tā kā medicīnisko ierīču mērķis nav slimību ārstēšana VM uzskata, ka to klāstam kompensējamo zāļu sarakstā jābūt ierobežotam.

3.

Tehnisko palīglīdzekļu saņēmēju kandidātu atlases procedūras pilnveidošana.

LM

4.

Sociālās rehabilitācijas (surdotulka) pakalpojumu palielināšana nedzirdīgiem invalīdiem.

LM

5.

Tulku, speciālistu sagatavošana par valsts budžeta līdzekļiem

IZM, LM

6.

Asistentu nodrošinājums cilvēkiem ar smagu invaliditāti-neredzīgajiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

LM, pašvaldības

Komentāri

LPS atbalsta, ja ir papildus finansējums

7.

Zobu protezēšanas iespēju nodrošināšana maznodrošinātiem invalīdiem.

LM, pašvaldības

Komentāri

LPS atbalsta, ja ir papildus finansējums

 

VM uzskata, ka pašreizējā no valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā nav iespējams iekļaut zobu protezēšanu invalīdiem, kuri atbilst trūcīgas personas statusam. Nespēja apmaksāt zobu protezēšanu ir saistīta ar zemiem pabalstiem un pensijām.

8.

Mājokļu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

RAPLM, pašvaldības

Komentāri

EM ierosina kā atbildīgo noteikt RAPLM;

LPS atbalsta, ja ir papildus finansējums

9.

Agrīnu rehabilitācijas pasākumu ieviešana ieilgušas pārejošas darba nespējas gadījumos.

VM, LM

Komentāri

VM nav saprotams ko nozīmē termins ieilgušas pārejošas darba nespējas gadījumos.

10.

Invaliditātes noteikšanas procesa pilnveidošana.

LM, VM

Komentāri

VM lūdz precizēt kādus pasākumus nepieciešams veikt.

11.

Sociālo un ārstniecisko pabalstu sistēmas pilnveidošana invaliditātes profilakses nolūkā.

LM

Komentāri

VM uzskata, ka šo pabalstu ieviešana būtiski atvieglotu ilgstoši slimojošo personu stāvokli un ļautu pacientam ātrāk un efektīvāk izmantot medicīniskās tehnoloģijas ārstēšanas vai rehabilitācijas laikā.

12.

Reģionālas pieejas nodrošināšana rehabilitācijas pakalpojumiem.

VM, LM, pašvaldības

Komentāri

VM 2004.g.20.dec. MK rīkojums Nr.1003 „Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma" apakšmērķis paredz  izveidot medicīniskās rehabilitācijas sistēmu ar reģionālu medicīniskās rehabilitācijas iestāžu tīklu.

13.

Medicīniskās rehabilitācijas pamatnostādņu izstrāde.

VM

Komentāri

VM uzskata, ka medicīniskā rehabilitācija nav izdalāma no ārstnieciskā procesa sastāva un nav lietderīgi izstrādāt politikas plānošanas dokumentus atsevišķiem ārstniecības procesa etapiem.

14.

„Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas" (SFK) aprobācija un ieviešana.

VM, LM

Komentāri

VM atbalsta; 2006.g. plānots veikt SFK tālākajai ieviešanai nepieciešamo pētījumu.

15.

Servisa dzīvokļu iekārtošana pašvaldību un sociālajās mājās.

Pašvaldības

Komentāri

LPS atbalsta, ja ir papildus finansējums

16.

Universālā dizaina principu izmantošana būvniecībā.

EM, KM, IZM

Komentāri

EM ierosina kā atbildīgo noteikt IZM un KM

17.

Prasības sabiedriskajam transportam.

SM

18.

Būvnormatīvu pilnveide un kontrole.

EM

19.

Apmācības par funkcionālajām spējām un to ierobežojumiem ieviešana vispārējā izglītībā

IZM, LM

20.

Funkcionālās kvalitātes prasību izstrāde ārstniecībā (ārstniecības procesa kvalitātes novērtēšanas aspekts un funkcionālo spēju novērtēšana).

VM, LM

21.

Likuma par rehabilitāciju izstrāde

LM, VM, SM, IZM, EM, FM

Komentāri

VM neatbalsta; uzsklata, ka nav pamata katrai veselības aprūpes nozarei(onkoloģijai, ķirurģijai u.c.) izstrādāt atsevišķu likumu.

Nolēma:

1. Lūgt atbildīgajām ministrijām iekļaut darba plānos un politikas iniciatīvās darba grupas medicīniskajā un sociālajā rehabilitācijā priekšlikumu punktus: no 1 līdz 21                                                                                                                                            

2. 2007. gada ILNP pirmajā sēdē atbildīgajām ministrijām sniegt informāciju par darba grupas atbalstīto priekšlikumu īstenošanas gaitu.

5. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

D. Staķe ierosina nākošo Padomes sēdi sasaukt maija mēnesī, par konkrētu datumu informējot iepriekš.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

6.      Dažādi: papildus informācija.

E.Zariņš pauž viedokli, ka lai Latvijas neredzīgo biedrība   turpmāk varētu īstenot LNB Statūtos nospraustos uzdevumus un veicinātu personu ar redzes zudumu integrāciju sabiedrībā, darba un sociālo rehabilitāciju, Latvijas Neredzīgo biedrība arī turpmāk jāatbrīvo no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas biedrības uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības).

NOLĒMA

1.Apstiprināt ILNP 2005. gada 19. oktobra sēdes protokolu.

2.Lūgt atbildīgajām ministrijām iekļaut darba plānos un politikas iniciatīvās darba grupas medicīniskajā un sociālajā rehabilitācijā priekšlikumu punktus: no 1 līdz 21                                                                                                                                            

3. 2007. gada ILNP pirmajā sēdē atbildīgajām ministrijām sniegt informāciju par darba grupas atbalstīto priekšlikumu

Sēdi vadīja:                                                             D.Staķe

Protokolēja:                                                             M.Dzelzskalns