gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Sēde notiek: 2007. gada 7. jūnijā.
Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides
Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38

Sēde sākas: plkst. 12.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

D. Staķe - labklājības ministre

Padomes locekļi:

A. Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
R.Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs
S.Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienība, padomniece,

Nepiedalās:

Padomes locekļi:
A.Štokenbergs - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
B. Rivža - Izglītības un zinātnes ministre,
J.Strods - Ekonomikas ministrs,
O.Kastēns - Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
V.Veldre- Veselības ministrs,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
N. Sakss - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents,

Citi:

S.Ščucka - Tiesībsarga birojs, sociālo un ekonomisko tiesību departaments,
A.Pīlēģis - RAPLM Valsts sekretāra vietnieks,
A.Kleinberga - ĪUMSIL, Sabiedrības integrācijas departaments,
M.Reigase - IZM Vispārējās izglītības departaments,
S.Pablaka - VM SVD Veselības aprūpes organizācijas nodaļa,
I.Leimane - Valdmeijere Latvijas cilvēktiesību centrs, Rresursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA".

Protokolē:

M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.      

2007. gada 8.februāra sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

2.      

Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" ziņojums par izpildi 2006. gadā.

M.Dzelzskalns ILNP sekretārs

3.      

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

M.Dzelzskalns ILNP sekretārs

N.Mickeviča LM EJLD Juridiskā nodaļa

4.      

Dažādi: papildus informācija.

ILNP locekļi

5.      

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļi

Sēdi vada: D. Staķe

D.Staķe iepazīstina Padomi ar Tiesībsarga biroja tiesībsargu Romāna Apsīša kungu, kurš turpmāk būs Padomes sastāvā Valsts cilvēktiesību biroja direktora vietā.

1.     2007. gada 8. februāra sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2007. gada 8. februāra sēdes protokols.

2.     Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" ziņojums par izpildi 2006. gadā.

M.Dzelzskalns prezentē Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem"( turpmāk tekstā - koncepcija) 2006.gada ziņojumu. Apkopojot informāciju, kas tika iesniegta no iesaistītajām Valsts institūcijām noskaidrojās, ka 2006.gadā veikto pasākumu daudzums ir aptuveni līdzvērtīgs 2005. gadā paveiktajam invalīdu integrācijas nodrošināšanai Latvijā.

Kā viens no svarīgākiem ir pamatnostādņu projekts "Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.-2015.gadam. Izstrādāts likumprojekts „Invaliditātes likums".

Arī 2006.g. redzama aktivitāšu neesamība plānotajos pasākumos.

Ziņojums elektroniski pieejams Labklājības ministrijas mājaslapā.

D.Staķe informē par VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" jaunajām, pielāgotajām personām ar dažāda veida invaliditāti telpām Ventspils ielā 53 un par plānoto pabalsta palielināšanu nākamajā gadā personām, kurām nepieciešama īpaša kopšana.

I.Balodis vērš Padomes uzmanību, ka nepieciešama metodika Koncepcijas realizācijas novērtēšanai un papildus būtu jāiekļauj informācija par Eiropas sociālā integrācijas fonda projektu rezultātiem.

E.Zariņš pauž viedokli, ka invalīdu stāvvietu karšu izsniegšana 1500 personām ar smagiem kustību traucējumiem ir nepamatota un tās būtu jāizsniedz 3500 redzes invalīdiem.

M.Dzelzskalns ierosina veikt šo stāvvietu monitoringu Rīgas pilsētā un vērtēt to skaitu, kapacitāti un noslogotību un tikai tad lemt par iespējamām izmaiņām to lietošanas kārtībā.

E.Zariņš norāda, ka Latvijas neredzīgo biedrībai (LNB) nav bijusi iespēja iepazīties ar likumprojektu „Invaliditātes likums".

M.Dzelzskalns informē, ka likumprojekts „Invaliditātes likums" ir skatīts divās iepriekšējās ILNP sēdēs.

S.Šimfa pauž viedokli. Ka nepieciešama horizontālā plānošana nozaru ministriju darbā: dzimumu līdztiesība; cilvēki ar invaliditāti un reģionāls skatījums. Ierosina sagatavot visām ministrijām vēstuli ar lūgumu iekļaut cilvēku ar invaliditāti jautājumus ministriju politikās, kā horizontālo politikas griezuma plānošanu.

A.Pavlins norāda, ka Koncepcijas ziņojumā būtu vairāk jāiekļauj analītiska informācija, lai izprastu progresu vai regresu šajā jomā, kā piemēram rindas uz tehniskajiem palīglīdzekļiem. Informē, ka Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras pakalpojumi ir nepieejami dzirdes invalīdiem un izmaksas, kas tiek segtas viesnīcas un transporta apmaksai ir ārkārtīgi zemas.

D.Staķe informē, ka Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra tiek apvienota ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), kur par ES līdzekļiem veikti apjomīgi remontdarbi un nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Ierosina uz nākošo ILNP sēdi uzaicināt NVA direktoru R.Beinaroviča kungu. Lai sniegtu informāciju šajā jomā.

I.Balodis ierosina turpmākos Koncepcijas ziņojumos iekļaut informāciju par nevalstisko organizāciju īstenotajiem projektiem cilvēku ar invaliditāti jomā.

Nolēma:

ILNP sekretāram sagatavot vēstuli Visām ministrijām ierosinot iekļaut cilvēku ar invaliditāti jautājumus ministriju politikās, kā horizontālo politikas griezuma plānošanu.

3.     Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām.

M.Dzelzskalns informē par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk tekstā - Konvencija) mērķi: veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, un veicināt tām piemītošās cieņas ievērošanu  un tās vispārējiem principiem, kas atvērta parakstīšanai Apvienoto Nāciju Organizācijas Galvenajā mītnē Ņujorkā no 2007. gada 30. marta.

N.Mickeviča informē par pievienošanās kārtību: Konvencijas parakstīšana, ratificēšana; ratificēšana uzreiz pēc parakstīšanas; vēlākā ratificēšana, protokola parakstīšanu, kā arī par saistību izpildi.

D.Staķe ierosina atbalstīt pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām parakstot to, bet Konvencijas un tās protokola ratifikāciju atstāt uz vēlāku laiku, jo ratifikācijai ir virzāmi tikai reāli izpildāmi visi Konvencijas  nosacījumi un uzdevumi.

R.Apsītis norāda, ka šajā procesā jāievēro pakāpenība un mērenība, sagatavojoties minētās Konvencijas ratifikācijai un tās protokola ratifikācijai, bet noteikti tai jāpievienojas to parakstot.

A.Pavlins norāda, ka invalīdu interesēs ir nekavējoties pievienoties minētajai Konvencijai, ratificēt to un tās protokolu bez atrunām.

I.Leimane - Valdmeijere vērš uzmanību uz Konvencijas 19.pantu par patstāvīgu dzīvesveidu un iekļaušanos sabiedrībā un 12.pantu par vienlīdzīgu tiesībspējas atzīšanu, kas valstij būs jānodrošina. Vērš uzmanību uz spēkā esošu ANO paktu par ekonomiskajām un sociālajām un kultūras tiesībām, kur komisijas ziņojumā paustas bažas par situāciju Latvijā invalīdu nodarbinātībā un par alternatīvās aprūpes trūkumu.

I.Balodis ierosina veikt valsts apmaksātu pētījumu par invalīdu jomu, lai vērtētu situāciju Latvijā saistībā ar Konvenciju.

Nolēma:

Atbalstīt pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām parakstot to, bet Konvencijas un tās protokola ratifikāciju atstāt uz vēlāku laiku, jo ratifikācijai ir virzāmi tikai reāli izpildāmi visi Konvencijas  nosacījumi un uzdevumi.

4.     Dažādi: papildus informācija.

E.Zariņš informē, ka sabiedriskā transporta maršrutu numuru zīmes ir nesaskatāmas cilvēkiem ar redzes traucējumiem un jautājumu saistībā ar nepietiekoša izmēra cipariem sabiedriskā transporta maršrutu zīmēs LNB nav iespēju risināt ar satiksmes ministriju un problēma pastāv bez virzības.

I.Balodis norāda, ka nepieciešams izstrādāt standartus šajā jomā.

S.Šimfa ierosina šajā jautājuma vērsties pie Pārvadātāju asociācijas savienības ar lūgumu rast risinājumu šai problēmai.

E.Zariņš norāda, ka nepieciešams izdot invalīdu stāvvietu kartes vismaz biedrības autotransportam.

D.Staķe pauž uzskatu, ka ir nepieciešams Rīgas pilsētā ierīkot papildus šāda veida stāvvietas, kuras varētu izmantot invalīdu pārvadātāju organizācijas.

A.Pavlins norāda, ka problēma ir šo stāvvietu apmaksā, jo invalīdu stāvvietas ir bezmaksas un iespējams valsts varētu kompensēt maksas autostāvvietas citām invaliditātes grupām.

D.Staķe ierosina sazināties ar R.Beinaroviča kungu un iesaistīt skolēnus nodarbinātības pasākumu ietvaros veicot invalīdu stāvvietu apsekošanu, lai noteiktu to noslogotību.

Nolēma:

ILNP sekretāram sazināties ar Pārvadātāju asociācijas savienību ar lūgumu rast risinājumu sabiedriskā transporta maršrutu numuru zīmju izmēru palielināšanai.

ILNP sekretāram sazināties ar NVA direktoru R.Beinaroviča kungu, lai sadarbotos invalīdu stāvvietu apsekošanas jomā.

5. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

D. Staķe ierosina nākošo Padomes sēdi sasaukt septembra mēnesī, par laiku vienoties iepriekš.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

Nolēma:

1. ILNP sekretāram sagatavot vēstuli Visām ministrijām ierosinot iekļaut cilvēku ar invaliditāti jautājumus ministriju politikās, kā horizontālo politikas griezuma plānošanu.

2. Atbalstīt pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām parakstot to, bet Konvencijas un tās protokola ratifikāciju atstāt uz vēlāku laiku, jo ratifikācijai ir virzāmi tikai reāli izpildāmi visi Konvencijas  nosacījumi un uzdevumi.

3. ILNP sekretāram sazināties ar Latvijas pasažieru autopārvadātāju asociāciju ar lūgumu rast risinājumu sabiedriskā transporta maršrutu numuru zīmju izmēru palielināšanai.

ILNP sekretāram sazināties ar NVA direktoru R.Beinaroviča kungu, lai sadarbotos invalīdu stāvvietu apsekošanas jomā.

Sēdi vadīja:                                                D.Staķe

Protokolēja:                                                M.Dzelzskalns