gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
Protokols
Nr. 17 

Sēde notiek: 2008. gada 15. decembrī.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38 

Sēde sākas: plkst. 12.00 

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

          I.Purne - Labklājības ministre

Padomes locekļi:

A. Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
A. Pavlins
- Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
R. Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs,
T. Koķe - Izglītības un zinātnes ministre,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja,
V. Nagobads
- Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents. 

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A. Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore,
E. Zalāns - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
I. Eglītis - Veselības ministrs,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
K. Gerhards - Ekonomikas ministrs,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
O. Kastēns - Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
P. Krīgers
- Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, 

Citi:

A.Dūdiņš - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks,
A.Gaile - LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktores vietniece,
A.Mercalova - VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs"(TPC) direktore,
A. Pīlēģis - RAPLM Valsts sekretāra vietnieks,
A.Viļums - VM Veselības aprūpes organizācijas un resursu nodaļas vadītājs,
G. Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,
J.Liepiņš - Latvijas invalīdu biedrības pārstāvis,
S. Ščucka - Tiesībsarga biroja Sociālo un ekonomisko tiesību daļas vadītāja,
S. Baltiņa - LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore,
S.Pablaka - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamentaValsts kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāja,
V.Gūtmanis - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors.

Protokolē:

          M. Dzelzskalns - padomes sekretārs. 

Darba kārtība:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.   

2008. gada 24.septembra sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 

2.

Diskusija par NVO priekšlikumu iekļaušanu Invaliditātes  likumprojektā.

S.Baltiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore

3.

VA "Tehnisko plīglīdzekļu centrs" informācija par situāciju ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

 

V.Gūtmanis, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors;

A.Mercalova, V/A „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" direktore

4.

Veselības ministrijas MK noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

VM pārstāvis

5.

Dažādi:

ILNP locekļi

6.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļi

Sēdi vada: I. Purne 

I. Purne ierosina darba kārtības 5.jautājumu skatīt pirmo.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

1. Dažādi:

I.Purne izsaka pateicību padomes locekļiem par ieguldīto darbu padomes funkciju īstenošanai 2008.gadā.

Lūdz padomes locekļiem sūtīt priekšlikumus ILNP sekretāram elektroniski nākamā gada ILNP darba plānam.

Ierosina nākamajā ILNP sēdē skatīt jautājumu par finanšu samazinājuma ietekmi un ar to saistītiem riskiem sociālās rehabilitācijas  un sociālās aprūpes pakalpojumos.

A.Jaunsleinis ierosina nākamajā padomes sēdē skatīt jautājumu kā cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti ietekmēs valsts un pašvaldību budžetu samazinājumi.

Norāda, ka nepieciešams vienkāršot struktūrfondu projektu iesniegšanas kārtību, lai spētu apgūt visus paredzētos līdzekļus.

Padomes locekļi atbalsta minēto priekšlikumu.

G.Vasiļevskis informē par UNESCO Starptautiskās izglītības konferences 48.sesijas „iekļaujošā izglītība: nākotnes ceļš" norisi, kur pieņēma secinājumus un rekomendācijas dalībvalstīm iekļaujošas izglītības vienotas izpratnes veicināšanai, ieteikumus valstu iekļaujošas izglītības politikas veidošanai, starpinstitūciju sadarbības veicināšanai, rekomendācijas iekļaujoša izglītības procesa nodrošināšanai, uzsverot gan nepieciešamību pēc iekļaujoša mācību satura un atbilstošas mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas, gan skolotāju un skolu administrācijas profesionālās sagatavotības lomu iekļaujošu skolu vides nodrošināšanā.

T. Koķe lūdz padomi atbalstīt struktūrfondu projektu mūžizglītības jautājumos neatlikšanu, jo tie ļautu atzīt mācību rezultātus cilvēkiem ar invaliditāti un veicinātu izglītības pieejamību.

V. Andrejeva ierosina ILNP aktualizēt Vienoto universālā pakalpojuma modeli sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, kas uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti pie augošajiem komunālajiem maksājumiem.

I.Purne norāda, ka minēto plānu nepieciešams Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai konkretizēt un argumentēti pamatot, lai to varētu virzīt apstiprināšanai. 

Nolēma:

1.Nākamajā ILNP sēdē skatīt jautājumu par budžeta samazinājuma ietekmi un ar to saistītiem riskiem sociālās rehabilitācijas  un sociālās aprūpes pakalpojumos, kā arī valsts un pašvaldību budžeta samazinājuma ietekmi visu padomē pārstāvēto ministriju kompetenču jomā uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti kopumā.

2. Atbalstīt izglītības un zinātnes ministrijas nostāju neapturēt struktūrfondu projektu mūžizglītības jautājumos.

3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai konkretizēt un argumentēti pamatot Vienoto universālā pakalpojuma modeli sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, lai to varētu aktualizēt un virzīt apstiprināšanai. 

2. 2008. gada 24.septembra sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2008. gada 24. septembra sēdes protokols.

3. Diskusija par NVO priekšlikumu iekļaušanu Invaliditātes  likumprojektā. 

S.Baltiņa informē par Invaliditātes likumprojekta (turpmāk -  likumprojekts) virzības gaitu. Likumprojekts ir pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā un šobrīd tiek gatavots otrajam lasījumam. Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju sēdēs tiek strādāts pie katra likumprojekta panta un šogad tas netiks pieņemts otrajā lasījumā, jo nākamā sēde paredzēta janvāra mēnesī. Bija paredzēts, ka vairāki likumprojekta panti, tādi kas nosaka asistenta pakalpojuma un surdotulka pakalpojuma ieviešanu  stāsies spēkā 2009.g. 1.janvārī, tomēr tie  tiks pārcelti uz 2010.g. 1.janvāri. Sadarbībā ar NVO tika precizēts asistenta pakalpojums, ka tas tiks nodrošināts „no durvīm līdz durvīm", šis pakalpojums plānots arī izglītības iestādēs. Plānots arī surdotulka pakalpojums  profesionālās un augstākās mācību iestādēs. Trešo invaliditātes grupu paredzēts saglabāt.

E.Zariņš norāda, ka likumprojektā nepieciešams iekļaut asistenta pakalpojumu arī 2. grupas redzes invalīdiem.

S.Baltiņa aicina Latvijas Neredzīgo biedrību ar šo priekšlikumu vērsties Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā.

Pieņemts zināšanai:

Informācija par Invaliditātes  likumprojekta virzības gaitu un NVO priekšlikumu iekļaušanu tajā. 

4. VA "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" informācija par situāciju ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

A.Mercalova informē par esošo un plānoto situāciju cilvēku ar invaliditāti nodrošināšanā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, paredzēts finansējuma samazinājums 2009. gadā salīdzinot ar 2008.gadu.

Saistībā ar papildus piešķirto finansējumu 2008.gadā rindas uz tehniskajiem palīglīdzekļiem samazinātas no 8000 personām uz 2000 personām, kā arī veikta jauna rindu uzskaite un iepirkumi plānoti tā, lai rindas veidotos vienmērīgi visās tehnisko palīglīdzekļu grupās. Tomēr samazinot finansējumu un palielinot pievienotās vērtības nodokļa likmi no 5% uz 10% medicīnas precēm, pieaugs arī tehnisko palīglīdzekļu piegādes cenas, kas, savukārt, vēl samazinās iepērkamo palīglīdzekļu skaitu. 2009. gadā paredzams būtisks rindu pieaugums un gaidīšanas laiks tajās no 1,5 gadiem līdz 5-6 gadiem.

A.Pavlins norāda, ka uz dzirdes aparātiem ilgstoši ir visgarākās rindas.

Norāda, ka ilgstoši netiek pieņemti Ministru kabineta 20.11.2007.gada noteikumu Nr.790 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" grozījumu projekts.

Informē, ka ģimenes ārstiem un ārstiem speciālistiem nav zināšanu par tehnisko palīglīdzekļu veidiem un pielietojumu.

E.Zariņš norāda, ka joprojām ir tiflotehnikas palīglīdzekļi, kuri nav iepirkti un ir ilgstošas rindas.

A.Mercālova norāda, ka ir iepirkumu konkursi, kuros nepiesakās neviens piegādātājs.

A.Dūdiņš informē, ka tiek plānots tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas funkciju deleģēt atsevišķām nevalstiskām organizācijām, tai skaitā Latvijas Neredzīgo biedrībai, kā arī citiem pakalpojuma sniedzējiem. Ministru kabineta 20.11.2007.gada noteikumu Nr.790 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" grozījumu projekts ir saskaņots,  bet Ergoterapeitu asociācija ir iesniegusi iebildumus Valsts kancelejai. 

Nolēma:

VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" sadarbībā ar Veselības ministriju organizēt apmācību seminārus ārstiem par tehnisko palīglīdzekļu veidiem un to pielietojumu.

5. Veselības ministrijas MK noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām". 

A.Viļums prezentē Veselības ministrijas MK noteikumu projektu "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

Minētajās prasībās ir iekļaut punkts, kas nosaka, ka ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina ārstniecības iestādes pieejamību personām ar ierobežotām funkcionēšanas spējām. Salīdzinājumā ar spēkā esošajām prasībām vides pieejamības prasības tiek vispārinātas, bet atbildība par to nodrošināšanu tiek uzlikta uz ārstniecības iestādes vadītāja. Veselības ministrija apņemas ņemt vērā un iekļaut noteikumu projektā ILNP ierosinājumus.

M.Dzelzskalns norāda, ka vispārinot vides pieejamības prasības, tās var tikt nepilnīgi nodrošinātas un tāpēc ir būtiski minētajos noteikumos skaidri noteikt kas? Kā? Un kur? Ir jāpielāgo, lai nodrošinātu horizontālās politikas vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no invaliditātes un dzimuma.

A.Mercalova ierosina tehniskās ortopēdijas iestādes minētajā noteikumu projektā saukt par ārstniecības iestādēm, kas izgatavo vai pielāgo tehniskos palīglīdzekļus.

A.Viļums lūdz TPC direktori A.Mercalovu izskatīt minēto noteikumu projektu un papildināt ILNP priekšlikumus.

A. Pīlēģis interesējas vai tiks paredzēts ari finansējums šo noteikumu īstenošanai, jo daudzās ārstniecības iestādēs pakalpojumu pērk  pašvaldības un minimālā finansējuma groza ietvaros nav līdzekļu telpu remontiem un labiekārtošanai.

A.Viļums norāda, ka struktūrfondu apakšprogrammās infrastruktūrai un attīstībai ir paredzēti finansējumi, kuru ietvaros varēs veikt šādus pasākumus.

Nolēma:

 ILNP sekretāram sagatavot vēstuli Veselības ministrijai(VM) ar ILNP priekšlikumiem pieejamas vides prasībām VM noteikumu projektam "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām". 

6. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

I.Purne ierosina nākamo sēdi sasaukt februāra mēnesī un skatīt budžeta samazinājuma ietekmi uz cilvēkiem ar invaliditāti.

ILNP dalībniekiem, iebildumu nav. 

Nolēma: 

1. 1) Nākamajā ILNP sēdē skatīt jautājumu par budžeta samazinājuma ietekmi un ar to saistītiem riskiem sociālās rehabilitācijas  un sociālās aprūpes pakalpojumos, kā arī valsts un pašvaldību budžeta samazinājuma ietekmi visu padomē pārstāvēto ministriju kompetenču jomā uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti kopumā.

2) Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas nostāju neapturēt ES struktūrfondu projektu mūžizglītības jautājumos.

3) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai konkretizēt un argumentēti pamatot Vienoto universālā pakalpojuma modeli sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, lai to varētu aktualizēt un virzīt apstiprināšanai.

2. VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" sadarbībā ar Veselības ministriju organizēt apmācību seminārus ārstiem par tehnisko palīglīdzekļu veidiem un to pielietojumu. 

3. ILNP sekretāram sagatavot vēstuli Veselības ministrijai ar ILNP priekšlikumiem pieejamas vides prasībām VM noteikumu projektam "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

Pieņemts zināšanai:

Informācija par Invaliditātes  likumprojekta virzības gaitu un NVO priekšlikumu iekļaušanu tajā.

 

 

Sēdi vadīja:                                                  I. Purne

Protokolēja:                                                 M. Dzelzskalns