gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Protokols Nr. 16

Sēde notiek: 2008. gada 24. septembrī.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38       

Sēde sākas: plkst. 14.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

         I.Purne - Labklājības ministre

Padomes locekļi:

A. Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore,

A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,

A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,

E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,

I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,

V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents,

P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,

R. Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs,

S.Pablaka - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamentaValsts kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāja, Veselības ministra vietā ar pilnvarojumu balsot.

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A. Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,

E. Zalāns - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,

I. Eglītis - Veselības ministrs,

I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,

K. Gerhards - Ekonomikas ministrs,

L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,

O. Kastēns - Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,

T. Koķe - Izglītības un zinātnes ministre,

V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja.

Citi:

A. Pīlēģis - RAPLM Valsts sekretāra vietnieks,

A. Putniņa - Tiesībsarga biroja juriskonsulte,

A. Ulmanis - Latvijas Paralimpiskās komitejas izpilddirektors,

G. Skrebele - LM Ministres preses sekretāre,

G. Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,

E. Šneps - IZM Valsts sekretāra vietnieks sporta jautājumos,

S. Baltiņa - LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore,

L. Kauliņa - Bendere - LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente.

Protokolē:

         M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtība:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.       

2008. gada 29.maija sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 

2.       

Par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darba grupas darbu

S.Baltiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore

3.

EQUAL programmas ietvaros īstenotajos projektos izstrādātās rekomendācijas invalīdu vienlīdzīgu iespēju jomā

L.Kauliņa-Bandere, LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju nodaļas vecākā referente

4.

Iespējamie grozījumi MK Not. Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" p.270 (Invalīdu stāvvietu izmantošanas karšu izsniegšanas kārtība)

M.Dzelzskalns, ILNP sekretārs

 

5.

Paralimpiešu sasniegumi

V.Nagobads, Paralimpiskās komitejas prezidents

6.

Dažādi:

ILNP locekļi

7.

Nākamās ILNP sēdes plānošana

ILNP locekļi

Sēdi vada: I. Purne

I. Purne ierosina darba kārtības 5.jautājumu skatīt pirmo.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

1. Paralimpiešu sasniegumi.

V. Nagobads informē par Latvijas sportistu sasniegumiem Paralimpiskajās spēlēs Pekinā. Sacensībās piedalījās 17 sportisti tādos sporta veidos kā vieglatlētika, sēdvolejbols, džudo un poverliftings. Tika izcīnītas sekojošas vietas:

 Aigars Apinis disks - 1.vieta, lode - 2.vieta.

Edgars Bergs disks - 5.vieta, lode - 2.vieta.

Ingrīda priede disks  - 6.vieta, lode - 17.vieta.

Liene Gruzīte šķēps - 15.vieta, lode 18.vieta.

Sēdvolejbolā Latvijas izlase ieguva 7.vietu.

Paralimpiskajās spēlēs Pekinā piedalījās 147 valstu sportisti - 4100 atlētu. Sportisti sacentās 15 sporta veidos, tika izcīnīti 300 medaļu komplekti. Pirmajās vietās komandu vērtējumā pēc iegūtajām medaļām - Ķīna, Lielbritānija, ASV, Krievija, Ukraina, Austrālija. Latvija ar izcīnītajām trijām medaļām (zelta un divām sudraba) ieguva augsto 45 vietu. Pavisam medaļas ieguva 75 valstu pārstāvji. Lietuvai bija divas sudraba medaļas, Igaunijai viena bronzas godalga. Latvijas Paralimpiskās vienības starts tiks izvērtēts Latvijas Paralimpiskās komitejas izpildkomitejas sēdē, bet vērtējot mūsu komandas iespējas, materiālo atbalstu un tehnisko nodrošinājumu - tas jāvērtē par ļoti labu. Izsaka pateicību visiem, kas iesaistījušies un atbalstījuši invalīdu sportu.

Vērš uzmanību, ka sportistiem ir nepieciešams papildus nodrošinājums, kas saistīts ar nokļūšanu līdz treniņu vietām, moderniem speciāliem tehniskiem palīglīdzekļiem, kā arī pilnvērtīgam uzturam.

Pauž viedokli, ka par izciliem sasniegumiem invalīdu sportā prēmijas būtu jāpielīdzina 50% veselo sportistu naudas balvām, bet nevar šos sporta veidus salīdzināt, jo pastāv ļoti daudz nianses.

A.Ulmanis informē par Paralimpisko spēļu labo organizētību, sportistu dzīvošanu paraolimpiskajā ciematā un komentē projecētas sportistu fotogrāfijas. Izsaka pateicību Purnes kundzei par sniegto atbalstu klātbūtnē Paralimpisko spēļu norises vietā.

R.Apsītis jautā,  kāds ir pareizs šo sacensību nosaukums - Paralimpiskās spēles vai Paraolimpiskās spēles?

V.Nagobads skaidro, ka šo spēļu tiešs tulkojums no angļu valodas ir Paralimpiskās spēles, bet atbilstoši latviešu valodas gramatikai tās būtu jāsauc par Paraolimpiskajām spēlēm. Paralimpiskā komiteja uzskata, ka jālieto nosaukums Paralimpiskās spēles. Paralimpiskās spēles nevar pielīdzināt Olimpiskajām spēlēm, jo to būtība atšķiras, bet tām ir jānorisinās arī turpmāk saistībā ar Olimpiskajām spēlēm, lai pasaulē pievērstu lielāku uzmanību invalīdu sportam.

I.Purne lūdz Šnepa kungu informēt, kāda ir naudas balvu piešķiršanas kārtība atbilstoši Paralimpiešu sasniegumiem.

E.Šneps informē ka Sporta attīstības programmā viens no apakšvirzieniem ir invalīdu sports. Naudas balvas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas saskaņā ar 29.10.2005.g. Ministru Kabineta(MK) noteikumiem Nr.787Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru", kur par izciliem sasniegumiem Paralimpiskajās spēlēs, kas tiek pielīdzinātas sportistu neolimpiskajiem individuālajiem sporta veidiem un disciplīnām, piešķir naudas balvas līdz 20000 latu apmērā pēc nodokļu nomaksas. Šie noteikumi paredz iespēju samaksāt naudas balvu arī treneriem, masieriem, dakteriem un citam personālam līdz 50% no sportistiem piešķirtās naudas balvas. Nacionālajā sporta padomē šis jautājums tika skatīts un izglītības ministre Koķes kundze ir uzsvērusi, ka šo jautājumu par Paralimpisko spēļu laureātu apbalvošanu būs jāskata nākošajā sēdē nekavējoties pēc Paralimpiskās Komitejas iesnieguma saņemšanas. Paralimpiskā Komiteja var iesniegt pamatotus priekšlikumus grozījumiem minētajos noteikumos Nacionālajā sporta padomē.

A.Jaunsleinis pauž viedokli, ka nepieciešams Invalīdu lietu nacionālajai padomei vērsties ar priekšlikumu Nacionālajā sporta padomē un valdībā veikt izmaiņas MK noteikumos, lai šobrīd varētu naudas balvu piešķirt 50% apmērā no Olimpisko spēļu sportistiem paredzētām prēmijām, bet turpmāk šīm naudas balvām būtu jābūt vienādām. Nedrīkst pretstatīt Olimpiskos sportistus un Paralimpiešus, attiecinot naudas balvu kā procentus no esoša apbalvojuma Olimpisko sportistu sasniegumiem.

 P.Krīgers ierosina vērst valdības uzmanību uz kopējo līdzekļu  apjoma nesamazināšanu invalīdu sportam, apzinoties šobrīd esošo ekonomisko situāciju valstī. Izsaka atbalstu nepieciešamībai palielināt naudas balvu apjomu par izciliem sasniegumiem Paralimpiskajās spēlēs.

I.Purne ierosina griezties Nacionālajā sporta padomē ar priekšlikumu palielināt naudas balvu Paraolimpiskajās sacensībās, nesaistot to ar procentiem no Olimpisko spēļu sportistu prēmijām, bet ar konkrētiem skaitļiem: 1. vieta-50000 latu, 2.vieta-25000 latu un 3.vieta-15000 latu.

Nolēma:

Invalīdu lietu nacionālajai padomei iesniegt priekšlikumu Nacionālajā sporta padomē palielināt naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā sacensībās, kas pielīdzināmas Paralimpiskajām sacensībām, par 1. vietu-50000 latu apmērā, par 2.vietu-25000 latu apmērā un par 3.vietu-15000 latu apmērā.

2. Par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darba grupas darbu.

S.Baltiņa pauž viedokli, ka atbilstoši ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām arī Paralimpisko spēļu laureātiem būtu jābūt līdzvērtīgām prēmijām kā Olimpisko spēļu uzvarētājiem, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas, Paralimpiskajām spēlēm būtu jābūt integrētām Olimpiskajās spēlēs.

Informē par ANO konvencijas Par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas gaitu, tā tika parakstīta 18.jūlijā ANO mītnē Ņujorkā. Saeima š.g. 29.jūnijā MK uzdeva: 1.Līdz 2008.gada 1.septembrim nodrošināt Konvencijas parakstīšanu. 2.Līdz 2008.gada 31.decembrim izvērtēt Latvijas Republikas(LR) normatīvo aktu atbilstību Konvencijas prasībām. 3.Līdz 2009.gada 1.maijam izstrādāt rīcības plānu Konvencijas ratifikācijas procesa sagatavošanai. 4.Līdz 2009.gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt Saeimā likumprojektu "Par ANO Konvenciju "Par personu ar invaliditāti tiesībām".

Š.g. 18.jūlijā Labklājības ministrija(LM) izveidoja darba grupu (nozaru ministriju, kompetento valsts iestāžu, plānošanas reģionu, nevalstisko organizāciju(NVO) pārstāvji).

29.jūlijā notika pirmā darba grupas sēde, kur tika identificētas atbildīgās nozaru ministrijas.

8.augustā darba grupas pārstāvjiem tika nosūtīta aizpildīšanai LM izstrādātā veidlapa "LR normatīvo aktu atbilstības Konvencijas prasībām izvērtējums un nepieciešamie pasākumi Konvencijas īstenošanai" (termiņš 29.08.).

14.augustā organizēta tikšanās ar SM, EM, RAPLM, plānošanas reģioniem un Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" jautājumā par Konvencijas 9.panta "Pieejamība" piemērošanu, panākta vienošanās - precizēt pašvaldībām aizpildāmo veidlapu par finanšu izmaksām Konvencijas īstenošanai (pašvaldību sniegto informāciju apkopo plānošanas reģions un nosūta LM.

Šobrīd tiek apkopoti darba grupas dalībnieku veidlapā "LR normatīvo aktu atbilstības Konvencijas prasībām izvērtējums un nepieciešamie pasākumi Konvencijas īstenošanai" sniegtie priekšlikumi. Vairumā gadījumu sniegtie priekšlikumi ir formāla rakstura un nesniedz patiesu priekšstatu par normatīvo aktu nepilnībām. Nav atsaucības no NVO (priekšlikumus sniedzis vienīgi Rehabilitācijas centrs "Zelda"). Veidlapa par finanšu izmaksām pašvaldībās ir precizēta un izsūtīta aizpildīšanas organbizēšanai plānošanas reģioniem.

I.Purne aicina visus, jo īpaši nevalstiskās organizācijas aktīvi iesaistīties minētās konvencijas ratifikācijas sagatavošanas procesā un tās īstenošanas gaitā.

Pieņemts zināšanai:

Informācija par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darba grupas darbu.

3. EQUAL programmas ietvaros īstenotajos projektos izstrādātās rekomendācijas invalīdu vienlīdzīgu iespēju jomā.

L. Kauliņa - Bendere informē par EQUAL programmas ietvaros īstenotajos projektos izstrādātajām rekomendācijām invalīdu vienlīdzīgu iespēju jomā. EQUAL projektu mērķis bija veicināt iekļaušanu un mazināt nevienlīdzīgu attieksmi. Tika īstenoti 2 projekti: 1.Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām integrācija darba tirgū, kur projekta misija bija panākt, lai psihiatrijas pakalpojumu lietotāju nodarbinātība būtu nevis izņēmums, bet sistēma.

Tika izstrādātas tādas rekomendācijas kā: normatīvajos aktos ieviest terminu "persona ar daļēju rīcībspēju"; paredzēt Darba likumā arī personām ar garīgās veselības traucējumiem pielāgot darba vidi personām (elastīgs darba laiks, atpūtas laiks, atpūtai paredzētas telpas); ieviest atbalstītā darba metodi (nepieciešamā atbalsta nodrošināšana darbavietā, kur tas ir darbaudzinātāja ziņā) un citas.

 2."Klusās rokas", kur projekta misija bija novērst sieviešu ar dzirdes invaliditāti diskrimināciju un piedāvāt jaunus risinājumus personu ar dzirdes invaliditāti integrācijai darba tirgū.

Tika izstrādātas tādas rekomendācijas kā: uzlabot NVA Karjeras pakalpojumu departamenta sniegtos pakalpojumus, jo tie komunikāciju barjeru dēļ bieži vien personām ar dzirdes invaliditāti nav pieejami; nepieciešams nodrošināt konsultāciju sniegšanu par izglītības iespējām un iespējām iekļauties darba tirgū zīmju valodā; nepieciešams motivēt darba devējus pieņemt darbā dzirdes invalīdus; nepieciešami grozījumi Valsts valodas likumā, jo pašreiz zīmju valodas statuss un lietošanas noteikumi nav skaidri un citas.

LM 2008. gada aprīlī nosūtījusi vēstuli par rekomendāciju īstenošanu kompetentajām institūcijām ar lūgumu informēt par EQUAL projekta rezultātos paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem un turpinās sekot projektos izstrādāto rekomendāciju ieviešanas gaitai.

I.Purne norāda, ka ikvienas iesaistītās un atbildīgās institūcijas pienākums ir izvērtēt EQUAL projektu ietvaros izstrādātās rekomendācijas un aktīvi ieviest tās dzīvē.

A.Pavlins uzsver, ka šo rekomendāciju izstrādē tika ieguldīti lieli finanšu resursi un minētie divi projekti nav vienīgie, kuru rezultātā tika izstrādātas rekomendācijas invalīdu nodarbinātības veicināšanai. Izsaka neapmierinātību, ka valsts institūcijas, kuru tiešais pienākums ir īstenoto projektu rezultātus ieviest dzīvē var tos bezatbildīgi neizmantot. Ierosina minēto projektu rezultātus lūgt izskatīt valdībā un īpaši izvērtēt IZM atbildību par bezdarbību minētajā jomā. Atzinīgi novērtē LM veiktos pasākumus zīmju valodas tulku nodrošināšanā nedzirdīgu cilvēku darba interviju laikā, kas ir viena no minētajām rekomendācijām.

G.Vasiļevskis lūdz LM vēstuli par minēto rekomendāciju ieviešanu adresēt tieši izglītības ministrei.

Nolēma:

LM Sociālās iekļaušanas politikas departamentam sagatavot vēstuli attiecīgajām ministrijām par EQUAL projektu ietvaros izstrādāto rekomendāciju aktīvas ieviešanas nepieciešamību.

4. Iespējamie grozījumi MK Not. Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" p.270 (Invalīdu stāvvietu izmantošanas karšu izsniegšanas kārtība).

M.Dzelzskalns informē par invalīdu stāvvietu izmantošanas kārtību, izsniegto karšu daudzumu (1948.gab. aptuveni 50% no tām Rīgā), šo stāvvietu skaitu Rīgā (113) un priekšlikumu grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" - invalīdu autostāvvietu karšu izsniegšanu pirmās grupas redzes invalīdiem. Ņemot vērā izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur divkārt palielināti sodi par pārkāpumiem invalīdiem paredzētajās autostāvvietās, tiek novērotas tendences minēto autostāvvietu kapacitātes pieaugumam. Šobrīd tiek diskutēts par iespējamu autostāvvietu karšu izsniegšanu pirmās grupas redzes invalīdiem (apm.1000 personām).

Nolēma:

Atbalstīt grozījumus MK Not. Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" p.270, lai turpmāk nodrošinātu iespēju izmantot invalīdu autostāvvietas 1.grupas redzes invalīdiem.

5. Dažādi:

I.Balodis norāda, ka nav izstrādāta vienota politikas dokumenta, kurā būtu iestrādātas valsts prioritātes invalīdu jomā un visi pasākumi, ko pakārtoti tām nepieciešams veikt.

S.Baltiņa iebilst, ka nav iespējams pilnīgi visu, kas saistīts ar invalīdu jomu, iekļaut vienā politikas dokumentā, invaliditātes jautājums ir jāņem vērā, veidojot politikas,  katrai nozares ministrijai - tā ir horizontālā politika.

E.Zariņš informē, ka valdībā tika skatīts jautājums par minimālās algas palielināšanu, bet joprojām netiek pievērsta uzmanība strādājošo invalīdu ar nodokļiem neapliekamā minimuma paaugstināšanai. Š.g.31.jūlijā finanšu ministrijas valsts sekretārs esot bijis saskaņojis dokumentu, kas nosaka, ka strādājošiem invalīdiem ar nodokļiem neapliekamais minimums būs 108 lati. Jautā kas notiek ar šo projektu? Uzsver, ka strādājošo invalīdu ir ļoti maz un tie nebūtu lieli finanšu resursi. Norāda, ka nepieciešams aktualizēt šo jautājumu.

I.Purne informē, ka valdībā tika diskutēts par minimālās algas palielināšanu līdz 180 latiem, nosakot visiem ar nodokļiem neapliekamā minimuma apmēru 60 % apjomā. Lēmums šajā jautājumā nav pieņemts. Nākošajā valdības sēdē, kad tiks skatīts minētais jautājums, LM puse aktualizēs E.Zariņa izteikto problēmu.

E.Zariņš pauž bažas, ka V/A „Tehnisko palīglīdzekļu centrs"(TPC) atkārtoti nav veicis iepirkumus visās pozīcijās redzes invalīdiem paredzētajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

I.Purne ierosina uz nākamo ILNP sēdi uzaicināt „TPC" direktori, lai skaidrotu veiktos iepirkumus un lai diskutētu par jaunu tehnisko palīglīdzekļu iekļaušanu valsts apmaksājamo palīglīdzekļu sarakstā cilvēkiem ar īpašiem sasniegumiem sportā, kultūrā vai citā jomā.

I.Balodis izsaka viedokli, ka šobrīd nav skaidrības, kas notiek ar jauno invaliditātes likuma projektu un cik lielā mērā tiks iekļauti iesniegtie priekšlikumi par asistentu pakalpojuma nodrošināšanu.

I.Purne ierosina uz nākamo ILNP sēdi uzaicināt Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Aijas Barčas kundzi, lai diskutētu par invaliditāte likuma projektu.

A.Pavlins pauž bažas par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma iespējām to nodrošināt, jo īpaši nedzirdīgiem cilvēkiem, ņemot vērā ministriju budžeta un štatu samazinājumu nākamajā gadā.

I.Purne ierosina uz nākamo ILNP sēdi uzaicināt LM Finanšu un attīstības departamenta un Sociālo pakalpoju un sociālās palīdzības departamentu vadību, lai diskutētu par minētajiem jautājumiem un finanšu samazinājuma rezultātā paredzamiem riskiem.   

A. Putniņa izsaka viedokli, ka Tiesībsarga biroja Sociālo un ekonomisko tiesību daļu uztrauc budžeta ietaupīšana uz sociālajiem līdzekļiem, piemēram, kā tas ietekmēs pabalstus invalīdiem kopš bērnības, kura apmērs ir tikai 45 lati un, kuri nespēj iegūt darba stāžu, lai iegūtu invaliditātes pensiju.

I.Purne aicina arī Tiesībsarga biroju vērsties pie Ministru prezidenta ar minēto viedokli šajā jautājumā.

 6. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

M.Dzelzskalns informē, ka šajā sēdē netika iekļauts jautājums par MK noteikumu projektu „Obligātās prasības ārstniecības iestādēm", kā tas tika iepriekš paredzēts.

S.Pablaka norāda, ka šis MK noteikumu projekts nav gatavs apspriešanai, jo tas ir pakārtots koncepcijai, kas ir iesniegta Ministru kabinetā un to varētu skatīt nākamajā ILNP sēdē.

I.Purne ierosina nākamo sēdi sasaukt decembra mēnesī.

ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

7. 2008. gada 29.maija sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2008. gada 29. maija sēdes protokols.

Nolēma:

1. Invalīdu lietu nacionālajai padomei iesniegt priekšlikumu Nacionālajā sporta padomē palielināt naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā sacensībās, kas pielīdzināmas Paralimpiskajām sacensībām, par 1. vietu-50000 latu apmērā, par 2.vietu-25000 latu apmērā un par 3.vietu-1500 latu apmērā.

2. LM Sociālās iekļaušanas politikas departamentam sagatavot vēstuli attiecīgajām ministrijām par EQUAL projektu ietvaros izstrādāto rekomendāciju aktīvas ieviešanas nepieciešamību.

3. Atbalstīt grozījumus MK Not. Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" p.270, lai turpmāk nodrošinātu iespēju izmantot invalīdu autostāvvietas 1.grupas redzes invalīdiem.

Pieņemts zināšanai:

Informācija par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darba grupas darbu.

Sēdi vadīja:                                                I. Purne

Protokolēja:                                                M. Dzelzskalns