gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
Protokols
Nr. 15 

Sēde notiek: 2008. gada 29. maijā.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38
 

Sēde sākas: plkst. 12.00 

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

          I.Purne - labklājības ministre

Padomes locekļi:

A. Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,
I. Eglītis - Veselības ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
I. Balodis
- Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents. 

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

T. Koķe - Izglītības un zinātnes ministre,
E. Zalāns - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
K. Gerhards - Ekonomikas ministrs,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
O. Kastēns - Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
R. Apsītis
- Tiesībsarga birojs, tiesībsargs,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja.
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
A. Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda direktora p.i.,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, 

Citi:

G. Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,
I. Banceviča - LM ministres biroja vadītāja,
A. Kleinberga - ĪUMSILS Sabiedrības integrācijas politikas departaments,
E. Vorslovs - Latvijas nedzirdīgo savienības viceprezidents,
S. Pablaka - VM Valsts kapitālsabiedrību vadības nodaļas vadītāja,
A. Magone - V/A „Kultūras informācijas sistēmas" direktors.

Protokolē:

          M. Dzelzskalns - padomes sekretārs. 

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.       

2008. gada 14.marta sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 

2.       

Projekta "Trešais tēva dēls"prezentācija.

V/A „Kultūras informācijas sistēmas" direktors A.Magone

3.

Informatīvs ziņojums par darba grupas priekšlikumu īstenošanas gaitu integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai, kas tika apstiprināti 2006.gada 10.augusta ILNP sēdē.

IZM pārstāvis

4.

Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" ziņojums par 2007.gadu.

ILNP sekretārs M.Dzelzskalns

 

5.

Dažādi:

ILNP locekļi

6.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļi

Sēdi vada: I. Purne 

1. 2008. gada 14.marta sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2008. gada 14. marta sēdes protokols.
 

I. Purne ierosina darba kārtības 5.jautājumu skatīt otro un lemt par sociālās rehabilitācijas 21 dienas pakalpojuma piešķiršanu Paralimpisko sacensību dalībniecēm Latvijas sieviešu sēdvolejbola komandas sportistēm.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

2. Dažādi:

V. Nagobads informē par Latvijas sieviešu sēdvolejbola komandu, kura pirmo reizi Latvijas vēsturē kvalificējusies dalībai paraolimpiskajās sacensībās. Izsaka lūgumu Invalīdu lietu nacionālajai padomei (ILNP) atbalstīt un Labklājības ministrijai (LM) rast iespēju piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu minēto sportistu treniņu nodarbībām Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūras Rehabilitācijas centrā Dubultos.

I. Purne lūdz padomi balsot par iespēju piešķirt sociālās rehabilitācijas 21 dienas pakalpojumu sekojošām Latvijas sieviešu sēdvolejbola komandas sportistēm un komandas treneres asistentam:

1.Oksana Gromova   7.Nelija Rusiņa            13.Mārīte Pudāne               

 2.Ināra Barkāne        8.Inese Ulmane           14.Linda Sila                       

3.Ivonna Gailīte        9.Žanna Škutāne          15.Līga Kārliete           

4.Olga Jegorova        10.Nadežda Gubaņina  

5.Diāna Ivanova        11.Aelita Bigača         

6.Andris Ulmanis      12.Dagnija Gureviča              

Padomes locekļi vienbalsīgi atbalsta minēto pasākumu.

Ar Padomes locekļiem, kuri nepiedalījās sēdē tiks veikts balsojums elektroniski. 

Nolēma :

LM rast iespēju nodrošināt  Paralimpisko sacensību dalībniecēm Latvijas sieviešu sēdvolejbola komandas sportistēm 21 dienas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu. 

I. Balodis ierosina V. Nagobada kungam sagatavot informāciju par Latvijas sportistiem, kuri ir piedalījušies un piedalīsies paraolimpiskajās spēlēs, kā arī viņu sasniegumiem, lai šo informāciju ievietotu LM mājas lapā ILNP sadaļā. 

3. Projekta "Trešais tēva dēls" prezentācija.

A. Magone prezentē VA „Kultūras informācijas sistēmas īstenoto Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētu pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projektu „Trešais tēva dēls". Projekta mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt vienlīdz brīvu un kvalitatīvu pieeju datortehnikai un interneta pieslēgumiem, kā arī sniegt atbilstošu apmācību gan bibliotekāriem, gan bibliotēku apmeklētājiem jauno rīku izmantošanā. Mērķa īstenošanai Latvijas valsts ir saņēmusi 16,2 miljonu ASV dolāru lielu finansējumu no Bila un Melindas Geitsu fonda un 8,9 miljonu ASV dolāru vērtu uzņēmuma Microsoft programmatūras ziedojumu. Projektā iesaistījušās visas Latvijas pašvaldības, tādējādi padarot šo projektu par vienu no vērienīgākajiem visā valstī. Projekta aktivitātēs iekļautas 874 Latvijas publiskās bibliotēkas, tajā skaitā arī Latvijas Neredzīgo bibliotēka un tās 7 filiāles valsts reģionos.

I. Eglītis jautā kāds iemesls ir tam, ka šo bibliotēku pakalpojumus izmanto tikai aptuveni 2000 personas ar redzes invaliditāti, ja viņu aptuvenais skaits Latvijā ir 10 000.

A. Magone paskaidro, ka Latvijas neredzīgo biedrība (LNB) to ierobežo, dodot šādu iespēju tikai tās biedriem.

E. Zariņš nevar šo jautājumu komentēt, jo Neredzīgo bibliotēka ir pakļauta kultūras ministrijai nevis LNB. 

Pieņemts zināšanai:

VA „Kultūras informācijas sistēmas īstenotā Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls" prezentācija. 

4. Informatīvs ziņojums par darba grupas priekšlikumu īstenošanas gaitu integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai, kas tika apstiprināti 2006.gada 10.augusta ILNP sēdē.

G. Vasiļevskis prezentē ziņojumu par situāciju speciālajā izglītībā.

2007.gadā izveidots Valsts speciālās izglītības centrs. Centra darbības mērķis ir koordinēt speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbību Latvijā, sekmējot izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi. 9063 skolēni ar speciālām vajadzībām mācās speciālajās skolās (visa veida speciālajās izglītības iestādēs 1.-12.klasēs), 1045 skolēni ar speciālām vajadzībām mācās vispārizglītojošo skolu speciālajās klasēs un  652 skolēni ar speciālām vajadzībām integrēti vispārizglītojošo skolu klasēs (licencētās speciālās izglītības programmās), bet 1948 skolēniem ar speciālām vajadzībām ir atzīta invaliditāte. Jāmaina skolēnu zināšanu vērtēšana, jo šobrīd tā ir orientēta uz augstu gala rezultātu sasniegšanu, kas neveicina iekļaušanu.  Izglītības programmai jābūt vienotai, parādot veidus un ceļus, kā to iespējams elastīgi pielāgot skolēniem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Jāmainās pedagogu sagatavošanai darbam ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām, kuri iekļauti vispārizglītojošajās klasēs. Jāpilnveido pedagoģiskā darba metodes, skolotāja darba organizācija stundās, jāuzlabo komandas darbs un jāveido pozitīva attieksme pret dažādo. Izglītības sistēmas darbiniekiem kopā ar citām institūcijām jāstrādā pie sadarbības uzlabošanas ar skolēnu ar speciālām vajadzībām ģimenēm. Vissvarīgākais ir atzīt, ka kvalitatīvu izglītību bērnam būtu jānodrošina viņam visatbilstošākajā un labvēlīgākajā vidē.

A. Baštiks jautā vai tiek īstenots princips „nauda seko skolēnam".

G. Vasiļevskis informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija 2008.g. septembrī paredz 3 rajonos adoptēt principu „nauda seko skolēnam". Būtisks aspekts iekļaujošas izglītības nodrošināšanā ir medicīnisko jautājumu risināšana parastajās skolās.

I. Eglītis norāda, ka jākonkretizē skolas medicīnas māsas uzdevumi un pienākumi.

E. Zariņš jautā vai tiek skolās nodrošināts asistents redzes invalīdiem.

G. Vasiļevskis informē, ka šāda iespēja tiek nodrošināta no pagājušā gada, bet par nepieciešamību jāinformē iepriekš, lai naudas plūsmu šim pakalpojumam varētu plānot un nodrošināt. 

Pieņemts zināšanai:

Informatīvs ziņojums par darba grupas priekšlikumu īstenošanas gaitu integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai.

5. Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" ziņojums par 2007.gadu.

M. Dzelzskalns prezentē Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" (turpmāk tekstā - koncepcija) 2007.gada ziņojumu. Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits samazinās un vidējais gaidīšanas laiks rindās ir aptuveni 1 gads. Plānveida operāciju rindas pieaug. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu daudzums ir samazinājies. Ir samazinājies jaunu speciālās izglītības programmu skaits, kas tiek licencētas īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādēs. Vispārizglītojošajās skolās personu skaits ar invaliditāti pieaug. 2007.gadā ir izveidotas 343 jaunas darba vieta invalīdu - bezdarbnieku nodarbināšana, kas ir par 42 vairāk, kā 2006.gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais pirmreizējo invalīdu skaits valstī palielinājies par 499 personām-5,1%.

Izstrādāts likumprojekts „Invaliditātes likums" ar mērķi mazināt invaliditātes sekas personām ar invaliditāti, novērst vai mazināt invaliditātes risku personām ar prognozējamu invaliditāti un nodrošināt, šīm personām vienlīdzīgas iespējas.

Valsts garantē noteikta pakalpojumu loka saņemšanu personām noteiktās dzīves situācijās, taču to saņemšanas iespējas ne vienmēr ir savlaicīgas un to apjoms pietiekams. Būtiskākais šķērslis koncepcijas īstenošanai ir neesošs vai nepietiekošs finansējums, kas savukārt liecina, ka pasākumi invalīdu integrācijai sabiedrībā nav noteikti kā prioritātes. 

I. Balodis vērš Padomes uzmanību, ka nepieciešams veikt Koncepcijas realizācijas novērtēšanu un izvērtēt ietekmi uz iekļaujošo politiku kopumā, kā arī noskaidrot kāpēc ziņojumā ir tukšas ailes pie pasākumiem un kas par to ir atbildīgs.

I. Purne ierosina LM Sociālās iekļaušanas politikas departamentam veikt minēto Koncepcijas izvērtēšanu atbilstoši I.Baloža kunga norādītajam.

E. Zariņš izsaka neapmierinātību ar VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (TPC) darbību, nodrošinot redzes invalīdus ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Norāda, ka nav informācijas par līdzekļu izlietojumu konkrētām palīglīdzekļu grupām. Nepieciešamas izmaiņas izsniegšanas kārtībā, ja TPC nevar izsniegt nepieciešamo palīglīdzekli, tad jākompensē klientam tā vērtība naudā, lai viņš to varētu iegādāties citur, piemēram, pie ārzemju dīleriem.

Pieņemts zināšanai:

Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" ziņojums par 2007.gadu.

LM Sociālās iekļaušanas politikas departamentam veikt Koncepcijas realizācijas novērtēšanu un izvērtēt ietekmi uz iekļaujošo politiku kopumā.

6. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

I. Purne ierosina nākošo sēdi sasaukt septembra mēnesī.

Padomes locekļiem iebildumu nav. 

Nolēma :

LM rast iespēju nodrošināt  Paralimpisko sacensību dalībniecēm Latvijas sieviešu sēdvolejbola komandas sportistēm 21 dienas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu. 

Pieņemts zināšanai:

1.VA „Kultūras informācijas sistēmas īstenotā Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls" prezentācija. 

2. Informatīvs ziņojums par darba grupas priekšlikumu īstenošanas gaitu integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai.

3. Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" ziņojums par 2007.gadu.

LM Sociālās iekļaušanas politikas departamentam veikt Koncepcijas realizācijas novērtēšanu un izvērtēt ietekmi uz iekļaujošo politiku kopumā.

 

Sēdi vadīja:                                                  I. Purne

Protokolēja:                                                 M. Dzelzskalns