gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Protokols Nr. 21 

Sēde notiek: 2009. gada 10. decembrī.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38

Sēde sākas: plkst. 10.00 

Piedalās:

Padomes priekšsēdētājs:

U.Augulis - labklājības ministrs.

Padomes locekļi:

A. Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
I.Leimane-Valdmeijere - Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda"direktore,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
R. Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs.

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A.Kampars - ekonomikas ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
E.Zalāns -
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
B.Rozentāle - veselības ministre,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
T. Koķe - izglītības un zinātnes ministre,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents. 

Citi:

A.Bolis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" pārstāvis,
A.Pīlēģis - RAPLM juridiskā departamenta vecākais konsultants,
A.Kaupuža - Latvijas Pašvaldību savienības ārējo sakaru speciāliste,
G. Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,
J.Strebkovs - LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākais referents,
L.Kauliņa-Bandere  - LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente,
L.Zariņa - Tiesībsarga birojs, juriskonsulte,
R.Zīverte - LM Ministra biroja vadītāja,
S.Baltiņa - LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja,
S.Pablaka - VM Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja vietniece.

Protokolē:

M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.   

2009. gada 12.augusta sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 

2.   

Informācija par invaliditātes politikas aktualitātēm.

S.Baltiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja

3.   

Vides pieejamības nodrošināšanas problemātika ES fondu līdzfinansētajos projektos.

Z.Lasmane, LM SIPD  Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente; M.Dzelzskalns ILNP sekretārs

4.   

ILNP darba plāns 2010.gadam.

 

ILNP locekļi

5.   

Dažādi:

ILNP locekļi

6.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļ

Sēdi vada: U. Augulis

1. 2009. gada 12.augusta sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2009. gada 12. augusta sēdes protokols. 

2. Informācija par invaliditātes politikas aktualitātēm.

S.Baltiņa prezentē informāciju par invaliditātes politikas aktualitātēm:

  • Invaliditātes likumprojekts - 2009.gada 11.jūnijā pieņemts Saeimā otrajā lasījumā, pašreiz likumprojekts tiek gatavots izskatīšanai Saeimā trešajam lasījumam, notiek tā apspriešana Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs.
  • Plāns „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām" - apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra rīkojumu Nr.693. Ar minēto rīkojumu Labklājības ministrijai uzdots līdz 2012.gada 31.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projektu.
  • Likumprojekts „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām" - atbalstīts Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdē (protokols Nr.67 52.§).
  • Likumprojekts „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu" - atbalstīts Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdē (protokols Nr.79 22.§).
  • Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi" - spēkā ar 2009.gada 7.novembri (2009.gada 3.novembra grozījumi prot. Nr.77 15.§). Noteikumi nosaka iespējas izmantot invalīdu autostāvvietas arī pirmās grupas redzes invalīdiem.
  • Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums" - spēkā ar 2009.gada 30.oktobri (2009.gada 27.oktobra grozījumi prot. Nr.76 17.§). ILNP sastāvs papildināts ar Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda" direktori.
  • Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 „Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās" - izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2009.gada 29.oktobrī (protokols Nr.41 12. §). Pašreiz notiek saskaņošanas process ar iesaistītajām institūcijām. Noteikumi paredz noteikt neredzīgo suņu pavadoņu un suņu asistentu statusu un sertificēšanas kartību.

Plānotie pasākumi 2010.gadā ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanai:

1. Grozījumi rīcībspējas un aizgādnības institūtā;

2. Grozījumi Patērētāju aizsardzības likumā (atšķirīgas attieksmes aizliegums);

3. Izvērtēt nepieciešamību izstrādāt "jumta" likumu diskriminācijas novēršanai;

4. Uzsākt pamatnostādņu ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanai 2013.-2019.gadam izstrādi.

Plānotie pasākumi invaliditātes jomā 2010.gadā:

1. Izstrādāt Invaliditātes likumprojektam pakārtoto tiesību aktu paketi;

2. Sagatavot ziņojumu par rīcības plāna "Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam" izpildi 2009.gadā;

3. Nodrošināt ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" pasākuma plāna 2010.-2012.gadam izpildi;

4. Sagatavot ziņojumu par koncepcijas "Vienādas iespējas visiem" ieviešanas gaitu 2009.gadā;

5. Organizēt ik mēneša tikšanās ar biedrību, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, pārstāvjiem.

Pieņemts zināšanai: 

Informācija par invaliditātes politikas aktualitātēm. 

3. Vides pieejamības nodrošināšanas problemātika ES fondu līdzfinansētajos projektos.

Z.Lasmane informē par vides pieejamības nodrošināšanas problemātiku ES fondu līdzfinansētajos projektos. LM š.g. novembrī ir uzsākusi ES fondu projektu īstenotāju apsekošanu projektu īstenošanas vietās, lai pārliecinātos par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumu kvalitāti. Kopumā tika apsekoti piecu pašvaldību deviņi objekti (bērnu dārzi, kultūras centrs, ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūra), kuros ieguldīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi un kas jau nodoti vai tuvākajā laikā tiks nodoti ekspluatācijā. Minēto apsekojumu laikā visos objektos konstatētas būtiskas neatbilstības Latvijas Republikas būvnormatīvos noteiktajām vides pieejamības cilvēkiem ar invaliditāti prasībām - ārējo uzbrauktuvju kāpums pārsniedz pieļaujamo un platums ir mazāks par noteikto, uzbrauktuves segums apdraud cilvēku, kas par to pārvietojas veselību un drošību, uzbrauktuvēm nav margu vispār vai ir tikai vienā pusē, durvju vērtņu platums ir šaurāks nekā noteikts, ēkās telpas projektētas ar sliekšņiem, gājēju celiņu platums ir šaurāks nekā pieļaujams, no jauna būvētā bērnu dārzā netiek paredzēta cilvēku, kas pārvietojas riteņkrēslā nokļūšana otrajā stāvā (kur atrodas bērnu dārza administrācija un aktu zāle), kas ir pretrunā ar būvnormatīvos noteikto, invalīdu tualetes netiek paredzētas katrā stāvā, tualetes kabīnes platums un garums neatbilst prasībām, aprīkojums izvietots tā, ka tualeti nav iespējams izmantot cilvēkam riteņkrēslā, krustojumos, uz gājēju pārejām ir 15 - 20 cm augstas apmales un nav nobrauktuvju no trotuāra uz ielas, kas neatbilst būvnormatīvu prasībām, pārējās vietās nobrauktuves no trotuāra uz ielu lielākajā daļā gadījumu ir augstākas par 2 cm, kas neatbilst būvnormatīvu prasībām, no mašīnu stāvvietām, t.sk. no invalīdu transporta stāvvietām, nav uzbrauktuvju uz gājēju celiņiem, dzīvojamo māju pagalmos no ielas uz trotuāra pretī ieejai kāpņu telpās nav uzbrauktuvju u.tml. Šādi objekti faktiski diskriminē cilvēku ar invaliditāti tiesības uz vides un informācijas pieejamību.

I.Balodis norāda, ka būtiski vērst uzmanību uz Universālā dizaina principu ieviešanu būvniecība un informē, ka Ekonomikas ministrija ir apņēmusies nākamā gada laikā izstrādāt metodiskos norādījumus par šo principu ieviešanu Latvijā.

Nolēma:

1. LM  Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļai sagatavot vēstuli ekonomikas, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu un finanšu ministriem par vides pieejamības problemātiku cilvēkiem ar invaliditāti ES fondu projektos.

2. Uz nākamo ILNP sēdi janvāra mēnesī lūgt ekonomikas ministriju piedalīties ar ziņojumu par situāciju ar vides pieejamību būvniecībā un iespējamiem pasākumiem tās uzlabošanai.

4.     ILNP darba plāns 2010.gadam.

M.Dzelzskalns informē, ka nākamā gada darba plānam ir saņemts viens priekšlikums no Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētājas I. Rulles: Sociālo pakalpojumu nodrošināšanas kritēriji un kvalitāte.

I.Balodis ierosina nākamā gada sēžu darba kārtības saistīt ar ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" paragrāfu izvērtēšanu, iepriekš sagatavojot šos jautājumus pirms sēdes.

R.Apsītis atbalsta šo priekšlikumu un ierosina sēdēs par I.Baloža minēto ziņot gan atbildīgajām ministrijām, gan NVO.

ILNP locekļiem iebildumu nav. 

Nolēma:

Rakstiski sūtīt ILNP sekretāram priekšlikumus  2010.gada ILNP darba plānam līdz 18. decembrim un apstiprināt ILNP darba plānu janvāra sēdē. 

5.     Dažādi:

I.Leimane-Valdmeijere informē, ka 18. decembrī tiks prezentēts apjomīgs ziņojums, kā Latvija ir īstenojusi Pasaules veselības organizācijas garīgas veselības deklarāciju.

U.Augulis lūdz atbalstu virzīt valdībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā Latvijas Invalīdu sporta federācijas sportistam Aigaram Apinim par izcīnīto 1.vietu diska mešanā un lodes grūšanā Pasaules čempionātā vieglatlētikā invalīdiem amputantiem un ratiņniekiem 3000 latu apmērā.

ILNP locekļi balso vienbalsīgi par atbalstu virzīt valdībā Ministru kabineta ministrijas rīkojuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā Aigaram Apinim.

E.Zariņš norāda, ka ir saņemta informācija, ka VM tiek gatavoti grozījumi Ārstniecības likumā, kas liegs iespēju neredzīgai personai strādāt par masieri.

S.Pablaka apņemas precizēt šo informāciju un informēt ILNP locekļus. 

Nolēma:

1. Atbalstīt virzīt valdībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā Latvijas Invalīdu sporta federācijas sportistam Aigaram Apinim par izcīnīto 1.vietu diska mešanā un lodes grūšanā Pasaules čempionātā vieglatlētikā.

2. Veselības ministrijas pārstāvim sagatavot informāciju par plānotajām izmaiņām Ārstniecības likumā saistībā ar redzes invalīdu nodarbinātību par masieriem un informēt par to ILNP locekļus.

6. Nākamās ILNP sēdes plānošana. 

U.Augulis ierosina nākamo sēdi sasaukt janvāra mēnesī un lūgt Ekonomikas ministriju piedalīties ar ziņojumu par situāciju ar vides pieejamību būvniecībā un iespējamiem pasākumiem tās uzlabošanai.

ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Pieņemts zināšanai:

1. Informācija par invaliditātes politikas aktualitātēm

Nolēma:

1. LM  Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļai sagatavot vēstuli ekonomikas, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu un finanšu ministriem par vides pieejamības problemātiku cilvēkiem ar invaliditāti ES fondu projektos.

2. Uz nākamo ILNP sēdi janvāra mēnesī lūgt ekonomikas ministriju piedalīties ar ziņojumu par situāciju ar vides pieejamību būvniecībā un iespējamiem pasākumiem tās uzlabošanai.

3. Rakstiski sūtīt ILNP sekretāram priekšlikumus  2010. gada ILNP darba plānam līdz 18. decembrim un apstiprināt ILNP darba plānu janvāra sēdē.

4. Atbalstīt virzīt valdībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā Latvijas Invalīdu sporta federācijas sportistam Aigaram Apinim par izcīnīto 1.vietu diska mešanā un lodes grūšanā Pasaules čempionātā vieglatlētikā.

5. Veselības ministrijas pārstāvim sagatavot informāciju par plānotajām izmaiņām Ārstniecības likumā saistībā ar redzes invalīdu nodarbinātību par masieriem un informēt par to ILNP locekļus.

 

Sēdi vadīja:                                                  U. Augulis 

Protokolēja:                                                 M. Dzelzskalns