gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
Protokols
Nr. 19 

Sēde notiek: 2009. gada 11. jūnijā.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38 

Sēde sākas: plkst. 10.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja vietā:

          A.Staķis - LM Parlamentārais sekretārs

Padomes locekļi:

A. Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja,
V. Nagobads
- Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents.

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A.Kampars - Ekonomikas ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
E.Zalāns -
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
I. Eglītis - Veselības ministrs,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
R. Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs,
T. Koķe - Izglītības un zinātnes ministre,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
V. Dombrovskis - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,

Citi:

A.Dūdiņš - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks,
E.Bajaruns - BĢILM Jaunatnes lietu departamenta p. vecākais referents,
G. Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,
J.Strebkovs - LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākais referents,
J.UŠpelis - EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākais referents,
L.Emule - LM DD Darba tirgus attīstības nodaļas vadītāja,
L.Kauliņa-Bandere  - LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente,
S. Ščucka - Tiesībsarga biroja Sociālo un ekonomisko tiesību daļas vadītāja,
S.Pablaka - VM Veselības aprūpes departamenta Valsts kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāja.
V.Račinska - Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktora vietniece.

Protokolē:

          M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.   

2009. gada 18.februāra sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 

2.   

Par funkciju deleģēšanu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām.

V.Gūtmanis, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors

3.   

ES struktūrfondu atbalsts personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

V.Račinska NVA Direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos

4.   

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam. Plānotie pasākumi pamatnostādņu īstenošanai.

E. Bajaruns Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas Jaunatnes lietu departamenta p.vecākais referents

5.   

Informatīvais ziņojums „Par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam izpildi".

J.Strebkovs LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju nodaļas vecākais referents

6.

Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanas ratifikācijai gaitu.

L.Kauliņa-Bandere LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju nodaļas vecākā referente

7.

Dažādi:

ILNP locekļi

8.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļi

 

Sēdi vada: A. Staķis

1. 2009. gada 18.februāra sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2009. gada 18. februāra sēdes protokols. 

2. Par funkciju deleģēšanu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām.

A.Dūdiņš informē par grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuri paredz ar 2010.g. 1.janvāri virkni funkciju deleģēt nevalstiskajam sektoram. Latvijas Nedzirdīgo savienībai (LNS) tiek deleģētas šādas valsts funkcijas - nedzirdīgo cilvēku sociālā rehabilitācija un surdotehnikas nodrošinājuma pakalpojuma sniegšana. Latvijas Neredzīgo biedrībai (LNB) tiek deleģētas šāds valsts funkcijas -  neredzīgo cilvēku sociālā rehabilitācija un tiflotehnikas nodrošinājuma pakalpojuma sniegšana. Latvijas Bērnu fondam tiek deleģēta valsts funkcija - nodrošināt vardarbībā cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju. Likumā noteikts, ka minēto funkciju nodrošinājuma administrēšanai nedrīkst būt lielāks resursu izlietojums kā 10% no pakalpojumam paredzētā finansējuma.

Ar 1.jūliju tiek likvidēta Sociālo pakalpojumu pārvalde, daļa tās funkciju tiek nodota LM.

Ar 1. septembri tiek likvidēta V/A „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (TPC) un tās funkcijas deleģētas Nacionālajam Rehabilitācijas centram „Vaivari".

Tiks optimizētas 33 ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas un veidotas sociālās aprūpes apvienības.

A.Pavlins apstiprina funkciju pārņemšanu LNS, vienlaikus norādot uz būtisku jautājumu risināšanas nepieciešamību šajā procesā. Būtiski ir, lai 10% finansējums administrēšanai ir papildus, nevis iekļauts tehnisko palīglīdzekļu finansējumā. Izsaka kritiku TPC darbībai. Izsaka neizpratni, kāpēc surdotehnikas palīglīdzekļi ar 1.septembri tiek nodoti NRC „Vaivari" un ar 2010.g. janvāri tikai LNS, kas šo procesu vēl papildus sarežģīs. Izsaka neapmierinātību, ka personai ar invaliditāti, lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, jāveic vienreizējs maksājums bankā nevis pakalpojumu sniedzējam, t.sk. tā filiālēs, kas papildus apgrūtina šo personu.

E.Zariņš apstiprina funkciju pārņemšanu LNB, bet vienlaikus norāda, ka jābūt korektiem noteikumiem no LM puses un jāparedz funkciju īstenošanai administratīvās izmaksas, lai varētu algot atbilstošus speciālistus.

A.Dūdiņš informē, ka NRC „Vaivari" nodrošinās TPC funkcijas, saglabājot filiāli Rīgā, Ventspils ielā un personām ar invaliditāti nebūs jābrauc uz Jūrmalu, lai saņemtu tehniskos palīglīdzekļus, bet papildus tos varēs saņemt arī ārstniecības iestādēs un iespējams pašvaldību sociālajos dienestos.

I.Balodis norāda, ka nepieciešams LM mājas lapā ievietot informāciju par reorganizācijas un optimizācijas veidiem un ieguvumiem jomās, kas skar personas ar invaliditāti. Lai cilvēkiem būtu skaidrs ko LM plāno attiecībā uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību, kādas izmaiņas  tiek paredzētas sociālajā rehabilitācijā u.t.t. 

Pieņemts zināšanai: 

Informācija par funkciju deleģēšanu nevalstiskajām organizācijām sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti.

3. ES struktūrfondu atbalsts personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

V.Račinska informē par situāciju nodarbinātībā cilvēkiem ar invaliditāti un par atbalsta pasākumiem personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai. Personu ar invaliditāti bezdarbnieku skaits pieaug - no 3438 pers. 2007.g.; 3526 pers. 2008. gadā, bet 5059 pers. 2009.g. aprīļa mēnesī. Tiek nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai. (fails ar prezentāciju pievienots LM mājas lapā).

E.Zariņš - Norāda, ka NVA ir maz iespēju piedāvāt darba vietas personām ar redzes invaliditāti. Būtu vēlams atjaunot apmācības tādās profesijās, kā klūdziņu pinēji un masieri.

M.Dzelzskalns - Norāda, ka nesamērīgi augstas izmaksas ir ergoterapeitu sniegtajām konsultācijām par darba vietu pielāgošanas nepieciešamību subsidētajā nodarbinātībā, kas ir aptuveni 60% no atalgojuma personai ar invaliditāti, kura strādā šajā darba vietā un 30% no darba vietas pielāgošanas izmaksām.

I.Balodis - Norāda, ka nepieciešama skaidra politika personu ar invaliditāti nodarbinātībā. Vairākus gadus tiek runāts par nepieciešamību ieviest kvotu sistēmu, bet joprojām nav skaidrs, vai Latvijas personu ar invaliditāti nodarbinātības politika to atbalsta, kā arī nav skaidrības par citiem pasākumiem, kas varētu šo nodarbinātību veicināt, tādiem kā speciālo darbnīcu veidošana, nodokļu atlaižu noteikšana uzņēmējiem u.c.

L.Kauliņa-Bandere  - Norāda, ka ir skaidra politika, kas ir balstīta uz ANO Konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām".

A.Pavlins - Ierosina NVA mājas lapu pielāgot personām ar dzirdes invaliditāti, pievienojot tulkojumu zīmju valodā. 

Pieņemts zināšanai:

Informācija par ES struktūrfondu atbalstu personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

4. Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam. Plānotie pasākumi pamatnostādņu īstenošanai.

E. Bajaruns prezentē  Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam. Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, tai skaitā jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. (fails ar prezentāciju pievienots LM mājas lapā).

G.Vasiļevskis - Norāda, ka šajās politikas pamatnostādnēs nav iekļauti jauniešu vecāki, laiks ko jaunieši pavada ģimenē, kā arī laiks ko jaunieši pavada skolā, tādejādi nodalot jauniešu aktivitātes trīs grupās. Minētās aktivitātes vecākiem nav iespējams ietekmēt, izņemot piekrist vai nepiekrist jaunieša dalībai tajās.

I.Balodis - Norāda, ka aktivitāšu centros, kur var doties jaunieši ar invaliditāti, pēc monitoringa rezultātiem pieejama vide ir tikai 2%. 

Pieņemts zināšanai:

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam un plānotie pasākumi pamatnostādņu īstenošanai.

5. Informatīvais ziņojums „Par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam izpildi".

J.Strebkovs - prezentē ziņojumu „Par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam izpildi". (fails ar ziņojumu pievienots LM mājas lapā). 

Pieņemts zināšanai:

Informatīvais ziņojums „Par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam izpildi".

6. Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanas ratifikācijai gaitu.

L.Kauliņa-Bandere  - Informē par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanas ratifikācijai gaitu. Latvija 2008.gada 18.jūlijā ir parakstījusi ANO Konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām".

Labklājības ministrija sadarbībā ar darba grupu (nozaru ministrijas, Latvijas plānošanas reģioni, LR Tiesībsarga birojs, sociālie partneri, kā arī personu ar invaliditāti pārstāvošās biedrības) veikusi Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstības Konvencijai analīzi, kā rezultātā secināts, ka faktiski LR likumdošana atbilst Konvencijas prasībām, taču problēmas rada LR tiesību normu piemērošana praksē (piemēram, pieejamības nodrošināšana - vide, izglītība, nodarbinātība).

Labklājības ministrija sadarbībā ar darba grupas dalībniekiem ir izstrādājusi plānu „Par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāna projektu 2010.-2012.gadam", kā arī likumprojektu Konvencijas ratifikācijai. Plāna mērķis ir uzsākt Konvencijas īstenošanu ar pašreiz pieejamajiem resursiem, veicot uzlabojumus un pilnveidojumus 2010.-2012.gadā, kas veicinātu Konvencijas mērķu sasniegšanu. Plāns 2009.gada 30.aprīlī tika nosūtīts izskatīšanai Ministru kabinetā. 2009.gada 7.maijā tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē likumprojekts „Par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām". Likumprojekts paredz ratificēt Konvenciju un nosaka to, ka Konvencijas ieviešanu Koordinēs LM, taču Konvencijas īstenošanu pārraudzīs LR Tiesībsarga birojs.

Pašreiz notiek likumprojekta saskaņošanas process ar atbildīgajām institūcijām, lai šo projektu pēc saskaņošanas iesniegtu Ministru kabinetā. Saskaņā ar Saeimas 2008.gada maija lēmumu likumprojekts jāiesniedz izskatīšanā Saeimā līdz 2009.gada 1.decembrim.

Pasākumu plānā ir iekļautas darba grupas identificētās problēmas un meklēti iespējamie risinājumi.

I.Balodis - Norāda, ka dzīvē netiek īstenots ANO Konvencijā "Par personu ar invaliditāti tiesībām", kā arī Latvijas likumdošanā noteiktais: tiek nodotas ekspluatācijā nepieejamas jaunbūves, netiek personas ar invaliditāti nodrošinātas ar atbilstošiem tehniskiem palīglīdzekļiem, netiek adekvāti paaugstināti pabalsti u.t.t.

A.Staķis - Norāda, ka nododot tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas funkciju NRC „Vaivari", tiek paredzēts šo pakalpojumu uzlabot.

I.Balodis - Norāda, ka ir nepietiekoša informācija, tai skaitā LM mājas lapā par to, kā krīzes situācija ietekmēs personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti. 

Pieņemts zināšanai:

Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanas ratifikācijai gaitu.

7. Dažādi:

E.Zariņš - Norāda, ka jo projām nav veikti grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos, kas dotu iespēju izmantot invalīdu autostāvvietas personām ar 1.grupas redzes invaliditāti.

M.Dzelzskalns informē, ka Satiksmes ministrija sadarbībā ar CSDD bija apņēmušies tos veikt šā gada 1.pusgadā, tomēr tas nav izpildīts.

E.Zariņš - ierosina Labklājības ministrijas speciālistiem atrisināt šo jautājumu. 

8. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

A.Staķis ierosina nākamo sēdi sasaukt augusta mēnesī un skatīt V/A „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" reorganizācijas gaitu, uzaicinot piedalīties A.Vētras kungu.

ILNP dalībniekiem, iebildumu nav. 

Pieņemts zināšanai:

1. Informācija par funkciju deleģēšanu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām.

2. Informācija par ES struktūrfondu atbalstu personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

3. Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam un plānotie pasākumi pamatnostādņu īstenošanai.

4. Informatīvais ziņojums „Par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam izpildi".

5. Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanas ratifikācijai gaitu.

 

Sēdi vadīja:                                                  A. Staķis 

Protokolēja:                                                 M. Dzelzskalns