gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
Protokols Nr. 20

Sēde notiek: 2009. gada 12.augustā Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38 

Sēde sākas: plkst. 10.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētājs:

U.Augulis - labklājības ministrs

Padomes locekļi:

I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
V. Nagobads - Latvijas Sarkanais krusts,
A. Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents.

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja,
A.Kampars - ekonomikas ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
E.Zalāns - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
B.Rozentāle - veselības ministre,
R. Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs,
T. Koķe - izglītības un zinātnes ministre,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
V. Dombrovskis - ministru prezidents.

Citi dalībnieki:

S.Baltiņa - LM SIPD direktore,
L.Kauliņa-Bandere  - LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente,
I.Vilcāne - LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente,
I.Leimane-Veldmeijere - Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda" direktore,
A.Pilēģis - RAPLM vecākais konsultants,
N.Freivalds - SM valsts sekretārs,
A.Lubāns - Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs,
A.Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks,
A.Kaupuža - Latvijas Pašvaldību savienības ārējo sakaru speciāliste,
G.Ābele - EM Būvniecības un mājokļu departamenta direktors,
S.Pablaka - VM Veselības aprūpes departamenta Valsts kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāja
G.Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,
R.Zīverte - LM ministra biroja vadītāja.

Protokolē:

I.Vilcāne - LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.

2009. gada 11.jūlija sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 

2.

Ziņojums par Koncepcijas "Vienādas iespējas visiem" izpildi 2008.gadā.

I.Vilcāne LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākais referente

3.

Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" ratifikācijas sagatavošanas gaitu un par Fakultatīvā protokola parakstīšanas un ratificēšanas jautājuma tālāku virzību.

 

L. Bandere-Kauliņa, LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākais referente

4.

MK Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas  izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos.

 

Satiksmes ministrijas pārstāvis

5.

Dažādi.

ILNP locekļi

6.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļi

Sēdi vada: U.Augulis

1.  2009. gada 11.jūlija sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav. Apstiprināts ILNP 2009. gada 11.jūlija sēdes protokols. 

2.  Ziņojums par koncepcijas "Vienādas iespējas visiem" izpildi  2008.gadā.

I.Vilcāne  - ziņo par koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" izpildes gaitu 2008.gadā.

Ziņojumā par koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" īstenošanas gaitu 2008.gadā ir iekļauta nozaru ministriju un citu atbildīgo institūciju sniegtā informācija par uzdevumu izpildi medicīnas, izglītības, nodarbinātības, sociālās integrācijas, tiesiskās aizsardzības jomā, kā arī identificētas problēmas un plānota turpmākā rīcība šo problēmu novēršanai.

E.Zariņš - norāda, ka ziņojumā trūkst objektīvas informācijas attiecībā uz tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu neredzīgām personām, jo līdz MK noteikumu Nr. 424 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" spēkā stāšanās brīdim (16.06.2009) neredzīgajiem bija ierobežotas iespējas saņemt tehniskos palīglīdzekļus. Būtiska problēma ir arī finansējuma samazinājums tiflotehnikai 2009.gadā.

U.Augulis - informē, ka tehnisko palīglīdzekļu funkciju nodošana Nacionālajam rehabilitācijas centram „Vaivari" ļaus optimizēt finansējumu, paredzot administratīvajiem izdevumiem tikai 10% no visiem tehniskajiem palīglīdzekļiem paredzamajiem izdevumiem. Tehnisko palīglīdzekļu budžeta veidošanas procesā tiek aicināti piedalīties arī  NVO, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses.

I.Balodis  - norāda uz kritiska skatījuma trūkumu ziņojumā par koncepcijas izpildi, kā arī to, ka ziņojumā trūkst paveiktā novērtējuma attiecībā pret koncepcijā sākotnēji plānoto.

I.Vilcāne -  skaidro, ka novērtējums par koncepcijas īstenošanas izpildi attiecībā pret sākotnēji plānoto tiks veikts 2011.gadā, kad tiks aptverts viss koncepcijas īstenošanas periods no 1998.gada līdz 2010.gadam.

Pieņemts zināšanai:

Ziņojums par koncepcijas "Vienādas iespējas visiem" izpildes gaitu  2008.gadā.

3. Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" ratifikācijas sagatavošanas gaitu un par Fakultatīvā protokola parakstīšanas un ratificēšanas jautājuma tālāku virzību.

L. Kauliņa-Bandere - informē, ka LM sadarbībā ar darba grupu (nozaru ministriju, plānošanas reģionu, LR Tiesībsarga biroja, sociālo partneru pārstāvji, kā arī biedrību, kas pārstāv personu ar invaliditāti tiesības, pārstāvji) izstrādāja plānu Konvencijas ratifikācijai 2010.-2012.gadam. Plāna mērķis ir uzsākt Konvencijas īstenošanu ar pašreiz pieejamajiem resursiem, veicot uzlabojumus un pilnveidojumus. LM sadarbībā ar darba grupu izstrādājusi arī likumprojektu „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām", kurš šā gada 7.maijā tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Minētais likumprojekts paredz ratificēt Konvenciju un nosaka to, ka Konvencijas ieviešanu koordinēs Labklājības ministrija, bet Konvencijas īstenošanu pārraudzīs Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs. Likumprojekts šā gada 12.augustā tika iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. Būtiska ir Fakultatīvā protokola ratifikācija, jo paredz tādu instrumentu personu ar invaliditāti tiesību aizsardzības kontroles veicināšanai kā Personu ar invaliditāti tiesību komiteju, kuras sastāvā ir 12 eksperti no dažādām dalībvalstīm. Protokola dalībvalsts atzīst Personu ar invaliditāti tiesību komitejas kompetenci saņemt un izskatīt iesniegumus no tās jurisdikcijā esošiem indivīdiem vai indivīdu grupām gadījumos, kad dalībvalsts pārkāpj Konvencijā noteiktās saistības. LM pašreiz ir uzsākusi dokumentu sagatavošanu konvencijas Fakultatīvā protokola parakstīšanai.

I.Leimane-Veldmeijere -  informē, ka 2.jūnijā Strasbūrā ES Cilvēktiesību tiesā notika pirmais tiesas process pret Šveici, kur tiek skatīta lieta par saprātīga pielāgojuma atteikumu darba vietā diabēta slimniekam. Šajā procesā pirmo reizi tiek piemērota atsauce uz Konvenciju. Procesa teksts būs pieejams  „Zeldas" apkārtraksta š.g. septembra numurā.

I.Balodis -  atzinīgi novērtē LM ieguldījumu Konvencijas parakstīšanas procesā, tomēr norāda, ka Konvencijas parakstīšana un Rīcības plāns konvencijas ieviešanai, kas ir bezbudžeta plāns, varētu Latvijā izraisīt tiesu darbus par Konvencijas pārkāpumiem. Norāda, ka kopš Konvencijas parakstīšanas cilvēku ar invaliditāti situācija valstī ir pasliktinājusies, kas ir pretrunā ar Konvencijā noteikto mērķi - uzlabot cilvēku ar invaliditāti situāciju.

U.Augulis - norāda, ka Labklājības ministrija ir centusies noturēt finansējumu invaliditātes politikai tādā pašā līmenī, kāds viņš ir bijis līdz ekonomiskās krīzes sākumam un valsts budžeta finansējuma samazinājumam.

Pieņemts zināšanai:

Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" ratifikācijas sagatavošanas gaitu un par Fakultatīvā protokola parakstīšanas un ratificēšanas jautājuma tālāku virzību.

 

Nolemts:

Atbalstīt Konvencijas ratifikāciju un pievienot ILNP protokollēmumu  likumprojekta „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām" dokumentu paketei un atbalstīt Fakultatīvā protokola virzību.

3. MK Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas  izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos

N.Freivalds - informē par 2009.gada 4.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos". Noteikumu 5.punkts paredz, ka 1.grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. Šo noteikumu 6.  punkts paredz, ka 2.grupas invalīdiem un personām, kuras pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, ir tiesības ar 50 procentu atlaidi izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

Noteikumu 15.punkts nosaka, ka līdz likuma, kas reglamentē ar invaliditāti saistītus jautājumus, spēkā stāšanās brīdim 1. un 2.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un cilvēkiem, kuri pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes, reģionālā starppilsētu nozīmes un reģionālā vietējās nozīmes maršrutā.

SAM plāno iesniegt grozījumu likumā, kas reglamentē ar invaliditāti saistītus jautājumus, lai nodrošinātu saskaņu starp likuma normu un MK noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos".

A.Lubāns - informē par noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" izstrādes gaitu un norāda, ka pieņemtie noteikumi ir kompromisa variants starp iespēju atcel jebkādas atlaides sabiedriskajā transportā personām ar invaliditāti un pavadošajām personām un starp esošo normatīvo regulējumu. Tika izskatīta iespēja, ka personas, kurām tiek piemērotas atlaides, pērk biļeti par pilnu maksu un šī persona saņem kompensāciju pēc brauciena mērķa un mērķa grupas piederības, t.i. IZM, pašvaldību sociālajos dienestos, LM u.c. Ja atvieglojumi par braukšanu paliks līdzšinējā apjomā, būs jāsamazina pārvadājumu apjoms.

A.Salmiņš - norāda, ka ir jāpilnveido pārvadāto pasažieru, kuriem tiek piemēroti braukšanas atvieglojumi sabiedriskajā transportā, uzskaite, jo ir nesakritība starp LM datiem par cilvēku ar invaliditāti kopējo skaitu un SAM norādīto pasažieru ar invaliditāti skaitu. Norāda, ka, nosakot atvieglojumus samazinātā 50% apjomā no braukšanas  maksas 2.grupas invalīdiem un personām, kas pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, finansiālais ieguvums ir mazāks nekā zaudētā tiesiskā paļāvība un negatīvās sociālās sekas, kā arī aicina pārdomāt SAM plānotos grozījumus likumā, kas reglamentē ar invaliditāti saistītus jautājumus.

U.Augulis - norāda, lai saglabātu atlaides līdzšinējā apjomā, iespējams būs jāpaaugstina pasažieru pārvadājumu cenas, kā arī finansējuma samazināšanas apstākļos nepieciešams veicināt valsts un pašvaldību sadarbību problēmjautājumu risināšanā.

I.Rulle - informē, ka Latvijā ir 15 tūkst. cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem, aptuveni 8 tūkst. no kuriem ir 2.grupas invaliditāte, no tiem strādā neliels invalīdu skaits. Lielākā daļa šo cilvēku izmanto sabiedrisko transportu, lai apmeklētu ārstniecības, rehabilitācijas iestādi vai dienas centru. Ja nebūs pieejami transporta pakalpojumi, būs apdraudēti alternatīvās aprūpes pakalpojumi, rehabilitācijas iespējas, kā arī sociālās integrācijas iespējas.

E.Zariņš - krasi protestē pret atlaižu samazināšanu gan 2.grupas invalīdiem, gan 1.grupas invalīdu pavadošai personai. Liela daļa neredzīgo ir 1.grupas invalīdi un saņem 75 Ls pabalstu, no kura tagad būs jāapmaksā 50% no brauciena cenas arī pavadošai personai. Tas pasliktinās neredzīgo integrāciju sabiedrībā un prognozē, ka 1.grupas invalīdu stāvoklis krasi pasliktināsies.

I.Leimane -Veldmeijere - izsaka atbalstu jau izskanējušajiem viedokļiem par plānoto atlaižu samazinājuma nelabvēlīgajām sociālajām sekām un norāda, ka augošā bezdarba situācijā valstī strādājošie invalīdi izkrīt no darba tirgus un bieži invaliditātes pensijas apmērs nav pietiekams, lai invalīdi spētu apmaksāt pilnu brauciena cenu.

I.Balodis -  norāda uz nepilnībām un statistikas trūkumu par kategorijām, kuras izmanto atlaides sabiedriskajā transportā. Atlaides sabiedriskajā transportā pastāv kopš 1991.gada un valsts ir spējusi to uzturēt, tā ir invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas sastāvdaļas. Noņemot atlaides pamatojoties uz ekonomisko krīzi, ir jārada alternatīvas. Ja notiek izmaiņas, tad ir skaidri jānorāda, vai šis ir risinājums ekonomiskās krīzes situācijā vai tā ir turpmākā valsts politika invalīdu jautājumos.

A.Lubāns - informē, ka SAM rīcībā nav precīzu datu attiecībā uz pasažieru kategorijām sadalījumā pēc invaliditātes veidiem un grupām. Tomēr ir veikts pasažieru apsekojums sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons", konstatēts, ka ārpus pilsētas maršrutos ir 8 līdz 10% pasažieru ar invaliditāti un pavadošās personas, kā arī absolūti precīzi dati par atsevišķām pilsētām, piemēram, vienā no Latvijas pilsētām pasažieru ar invaliditāti un pavadoņu skaits gada laikā bija 460 365, līdz š.g. augustam tās bija 264 576 personas ar invaliditāti un pavadošās personas. Pastāv zināmas atšķirības starp Latvijas rajoniem, tomēr tās nav būtiskas. Samazinās pasažieru skaits un līdz ar to samazinās ieņēmumi no pārvadājumiem, tāpēc tarifu celšana nav pieļaujama.

P.Krīgers - ierosina ILNP pieņemt lēmumu aicināt Saeimu atrast līdzekļus, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu atlaides iepriekšējā līmenī. Strādājošie invalīdi, kas pārvietojas, dod valstij finansiālu ieguldījumu nodokļu veidā, bet tie kas nestrādā, pārvietojas ar mērķi nokļūt ārstniecības vai rehabilitācijas iestādē.

I.Balodis - ierosina SAM un LM izstrādāt diferencētu atlaižu sistēmu, ņemot vērā, ka 2.grupas invalīdi ir vairāk nodarbināti nekā 1.grupas invalīdi.

A.Lubāns - atbalsta diferencētu pieeju, un norāda, ka tā ir LM kompetence, izvērtēt katras pasažieru kategorijas individuālās vajadzības, izstrādājot sistēmu, tad atbilstošā ministrija kompensē attaisnotos braucienus.

 I.Rulle - ierosina izveidot līdzīgu sistēmu kā pensionāru uzskaite sabiedriskajā transportā Rīgas pilsētā.

A.Salmiņš - norāda, ka pašreiz SAM risina gan sociālos, izglītības u.c. jautājumus, kuri nav SAM kompetencē.

Nolēma:

LM, SAM kopīgi ar NVO organizēt tikšanos, lai izdiskutētu jautājumus par pasažieru kategoriju, kurām tiek piemērotas atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā,  uzskaites  sistēmu un iespējamiem risinājumiem.

5. Dažādi:

S.Baltiņa - informē, ka tiek gatavoti grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 "Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums". Grozījumi ir nepieciešami sakarā ar to, ka ir mainīts Ministru kabineta sastāvs un likvidēti tādi amati kā Bērnu un ģimenes lietu ministrs, Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās, mainīts Valsts Cilvēktiesību birojs uz Latvijas Republikas Tiesībsargs, kā arī Invalīdu lietu nacionālajā padomes sēdē (ILNP) gūts atbalsts turpmākai dalībai ILNP Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda" direktorei. Minētie grozījumi veicinās vienlīdzīgas iespējas šai sociālai grupai piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar personu ar invaliditāti integrācijas veicināšanu.

6. Nākošās ILNP plānošana.

Nākošo ILNP sēdi organizēt .š.g. septembra otrajā pusē.

ILNP dalībniekiem iebildumu nav.

Pieņemts zināšanai:

  1. Ziņojums par koncepcijas "Vienādas iespējas visiem" izpildes gaitu  2008.gadā.
  2. Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" ratifikācijas sagatavošanas gaitu un par Fakultatīvā protokola parakstīšanas un ratificēšanas jautājuma tālāku virzību.

Nolēma:

  1. Atbalstīt Konvencijas ratifikāciju un pievienot ILNP protokollēmumu  likumprojekta „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām" dokumentu paketei un atbalstīt Fakultatīvā protokola virzību.
  2. LM, SAM kopīgi ar NVO organizēt tikšanos, lai izdiskutētu jautājumus par pasažieru kategoriju, kurām tiek piemērotas atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā,  uzskaites  sistēmu un iespējamiem risinājumiem.
 

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētājs,

labklājības ministrs                                                                                  U.Augulis 

 

 

I.Vilcāne, 67021689

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.