gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
Protokols Nr. 25

Sēde notiek: 2010. gada 8.septembrī, Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38, Rīgā.

Sēde sākas: plkst. 10.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētājs:

U.Augulis - labklājības ministrs.

Padomes locekļi:

A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
D.Dadzīte -
Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente,
D.Gavars -
veselības ministrs,
D.Staķe -
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre,
E.Zariņš -
Latvijas Neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētājs,
I. Balodis
- Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
L.Laube
- Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
I.LeimaneVeldmeijere
- Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda" direktore,
R. Apsītis
- tiesībsargs.

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A. Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda direktore,
A.Jaunsleinis -
Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
A.Kampars
- ekonomikas ministrs,
I.Rulle
- Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
P. Krīgers
- Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
T. Koķe
- izglītības un zinātnes ministre,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja.

Citi dalībnieki:

A.Bolis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" pārstāvis,
A.Dūdiņš -
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks,
A.Rinkule -
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta juriskonsulte,
B.Buša -
Valsts SIA NRC „Vaivari" valdes priekšsēdētāja,
E.Avota
- Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas vecākā referente,
G.Bērziņa
- Tiesībsarga birojs, vecākā juriskonsulte,
I.Černika-Zariņa -
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vecākā referente,
I.Šatkovska -
Fonda "Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem priekšsēdētāja,
I.Šķestere - „
Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi" valdes priekšsēdētāja,
I.Vilcāne
- Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente,
J.Krasnā -
Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" pārstāve.
J.Pūķis -
Biedrības „Informācijas pieejamības centrs" pārstāvis,
L.Cīrule -
Labklājības ministrijas Finanšu un attīstības departamenta Pakalpojumu finansēšanas nodaļas vadītāja,
L.Kauliņa Bandere -
Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas vietniece,
L.Nelsone -
Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra vadītāja vietniece,
R.Špade -
Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas vadītājs.

 Protokolē:

M.Dzelzskalns - ILNP sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

 

 Atbilstoši 26.05.2010.gada sēdē nolemtajam:

Personu ar invaliditāti nodrošinājums ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Vaivaru TPC pārstāvis,

E.Zariņš LNB priekšsēdētājs, A.Pavlins LNS prezidents.

 

Atbilstoši ILNP 2010.gada darba plānam:

Pārskats par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, problēmjautājumiem un izaicinājumiem personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas pilnveidošanai (Informatīvais ziņojums par koncepcijā „Vienādas iespējas visiem" 2009.gadā īstenoto pasākumu izpildi).

I.Vilcāne LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente.

 

 

Dažādi:

ILNP locekļi.

4.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļi.

 

Sēdi vada: U.Augulis

1.      Personu ar invaliditāti nodrošinājums ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

L.Nelsone - informē par Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra (VTPC) darbību laika periodā no 2009.g. 1.septembra līdz 2010.g 31.augustam.

Klientu skaits rindās visos palīglīdzekļu veidos strauji pieaug, jo īpaši uz pārvietošanās tehniskiem palīglīdzekļiem un ortopēdiskiem apaviem. Būtiskākā problēma ir, ka VTPC finansējums ir nepietiekošs apmēram par 50%, lai nodrošinātu personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai. Šobrīd ar tehniskiem palīglīdzekļiem tiek pirmkārt nodrošinātas tās personas, kas apkalpojamas steidzamības kārtā - bērni, personas ar prognozējamu invaliditāti un personas, kas strādā vai mācās, bet pārējo klientu rindas pieaug.

Prezentācija protokola pielikumā.

A.Dūdiņš - norāda, ka rindas tika samazinātas līdz minimumam 2008.gadā, kad finansējums tehniskajiem palīglīdzekļiem bija aptuveni 3,4 miljoni latu, bet šobrīd funkciju audita ieteikumos tiek norādīts, ka finansējums tehniskajiem palīglīdzekļiem ir jāsamazina par 50 %. Aicina cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošās organizācijas aktīvi aizstāvēt pozīciju, lai nepieļautu finansējuma samazinājumu šajā jomā.

U.Augulis - norāda, ka nododot tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājuma funkcijas nevalstiskā sektora profesionāļiem, tika veikti visi iespējamie samazinājumi un veicot vēl kādus samazinājumus šajā jomā, tie skars tieši personas ar invaliditāti, jo šādā gadījumā ir jāmazina tehnisko palīglīdzekļu skaits, kas ir nepieļaujami.

D.Gavars - pauž viedokli, ka ir nepieļaujama situācija, kad personām ar invaliditāti ir jāgaida rindās, lai saņemtu tehniskos palīglīdzekļus. Nepieciešams budžetā atrast trūkstošo vienu miljonu latu, lai rindas tiktu mazinātas, kā arī svarīgi ir veidot uzkrājumus, ar kuru palīdzību pie ekonomiskās situācijas pasliktināšanās būtu iespējams nodrošināt visnepieciešamāko tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu.

D.Dadzīte - informē, ka personām ar invaliditāti no dažādiem Latvijas reģioniem (Alūksnes, Līvāniem, Daugavpils u.c.), kurām ir nepieciešams izgatavot ortozes ir jābrauc vairākas reizes lieli attālumi: uz Rīgu, lai komisija noteiktu ortožu nepieciešamību, uz Vaivariem ortožu izgatavošanai nepieciešamo mērījumu veikšanai un vēl vienu reizi uz Vaivariem ortožu saņemšanai. Norāda, ka VTPC, organizējot iepirkumu komisijas ratiņkrēslu iegādei, nepieaicina kā konsultantus pārstāvjus no nevalstiskajām organizācijām (šo palīglīdzekļu lietotājus), lai nodrošinātu kvalitatīvu tehnisko palīglīdzekļu iegādi. 

L.Nelsone - norāda, ka komisijas ortožu izsniegšanai strādā Rīgā, Rēzeknē un Kuldīgā, kā arī klients tiek informēts par dažādiem pakalpojuma sniedzējiem, kas nodrošina pakalpojumu arī dažādos Latvijas reģionos.

A.Dūdiņš - norāda, ka veicot nepieciešamās izmaiņas iepirkumu likumā, tiks nodrošināta iespēja VTPC vairāk organizēt izbraukumus uz Latvijas reģioniem, tuvāk pie klientiem.

U.Augulis - aicina cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošās organizācijas būt aktīvākas un sadarboties ar VTPC, lai pēc iespējas labāk risinātu ar tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu saistītos jautājumus.

A.Pavlins - informē par Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) darbību, nodrošinot nedzirdīgas un vājdzirdīgas personas ar tehniskiem palīglīdzekļiem, laika periodā no 2009.g. 1.septembra līdz 2010.g 31.augustam. Norāda, ka rindas uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu ir bijušas vienmēr, arī 2008. gadā, bet šobrīd tās ļoti strauji pieaug. Rinda dzirdes aparātu saņemšanai, ko pārņēma LNS uzsākot palīglīdzekļu izsniegšanu bija 2200 personas. Ņemot vērā, ka dzirdes aparāti tiek izsniegti uz pieciem gadiem, tad atkārtoti persona saņem dzirdes aparātu tikai pēc 7 gadiem, jo vēl divi gadi ir papildus jāgaida rindā. Tikai bērniem tiek izsniegti divi dzirdes aparāti. Gada laikā LNS ir izsniegusi 1070 dzirdes aparātus, bet šobrīd rindā uz tiem jau ir 2700 personas. Norāda, ka ļoti liels slogs ir palīglīdzekļu izsniegšanas administrēšana. Ir izstrādātas vairāk kā 20 dažādas tipveida formas palīglīdzekļu saņemšanai, tiek veidots klientu lietu arhīvs, elektroniskā datu bāze, kā arī aptuveni 350 vēstules ik mēnesi tiek izsūtītas klientiem.

E.Zariņš - informē par Latvijas Neredzīgo biedrības darbību, nodrošinot neredzīgas un vājredzīgas personas ar tehniskiem palīglīdzekļiem, laika periodā no 2009.g. 1.septembra līdz 2010.g 31.augustam. Rindā palīglīdzekļu saņemšanai uz gada sākumu bija 452 personas, bet šobrīd rindā jau ir 1263 personas. Tiek izsniegti 18 tehnisko palīglīdzekļu veidi. Īpaši palielinās rindas uz acs protēzēm, arī rinda, kur jāizsniedz steidzamības kārtā. Palīglīdzekļi tiek iepirkti no ražotājiem par zemākām cenām kā to tirgus vērtība. Tiek plānots izsniegt palīglīdzekļus arī Latvijas reģionos, izmantojot biedrības reģionālās struktūrvienības.

Pieņemts zināšanai:

Informācija par personu ar invaliditāti nodrošinājumu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

2. Pārskats par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, problēmjautājumiem un izaicinājumiem personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas pilnveidošanai (Informatīvais ziņojums par koncepcijā „Vienādas iespējas visiem" 2009.gadā īstenoto pasākumu izpildi).

I.Vilcāne - informē par Koncepcijā „Vienādas iespējas visiem" 2009.gadā īstenoto pasākumu izpildi.

2009.gadā Latvijā bija 134 434 personas ar invaliditāti, kas ir aptuveni par 14 tūkstošiem vairāk nekā 2008.gadā. 2009.gadā piešķirtais finansējums tehniskajiem palīglīdzekļiem bija LVL 1 076 902 (2008.gadā - 3 444 820, līdz ar to būtiski samazinājies personu skaits, kas tika nodrošinātas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. 2009.gadā izsniegti 10 626 tehniskie palīglīdzekļi, kas ir par 45,64% mazāk nekā 2008.gadā (2008.gadā izsniegti 23 280 tehniskie palīglīdzekļi). 2008./2009.m.g.vispārizglītojošajās izglītības iestādēs integrēti 2792. 2009.gadā nodarbinātības pasākumos tika iesaistītas 8 732 personas ar invaliditāti, ieskaitot pārejošās personas no 2008.gada (2008.gadā - 4566).

Koncepcijas īstenošanu kavējošie faktori: Nepietiekams finansējums valsts budžetā; pieaugošais cilvēku skaits, kuriem tiek noteikta invaliditāte; visaptverošas informācijas par personām ar invaliditāti trūkums; ekonomiskā krīze, kas var negatīvi ietekmēt personu ar invaliditāti nodarbinātību; vides pieejamības jautājumi; stereotipi sabiedrībā par personām ar invaliditāti, kā arī tas, ka nav pietiekami attīstīti sociālās aprūpes institūcijām alternatīvie pakalpojumi.

Pilns ziņojuma teksts ir pieejams Labklājības ministrijas interneta mājas lapā, sadaļā „Cilvēkiem ar invaliditāti", apakšsadaļā: „noderīgi", „Invalīdu lietu nacionālā padome".

Prezentācija protokola pielikumā.

D.Dadzīte - norāda, ka starppilsētu transports ir nepieejams cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Starppilsētu autoostās un vilcienu stacijās nepieciešams iegādāties pārvietojamos pacēlājus, kuru izmaksas salīdzinājumā ar visa transporta pielāgošanu ir lētas.                                                                                                       

Pieņemts zināšanai:

Pārskats par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, problēmjautājumiem un izaicinājumiem personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas pilnveidošanai (Informatīvais ziņojums par koncepcijā „Vienādas iespējas visiem" 2009.gadā īstenoto pasākumu izpildi).

3.  Dažādi.

J.Pūķis - Prezentē biedrības „Informācijas pieejamības centrs" sagatavoto informāciju kā nodrošināt vienlīdzīgas un pilnas informācijas pieejamības iespējas  interneta resursos personām ar dažāda veida invaliditāti. Informē par iespējām veikt mājas lapu un digitālu resursu auditu atbilstoši starptautiskiem standartiem, izstrādāt ieteikumus iekļaujošu mājas lapu un digitālu resursu izstrādei, konsultēt par informācijas pieejamības jautājumiem digitālā vidē. Vispasaules Tīmekļa Konsorcijs (W3C)vadlīniju WCAG 2.0 ir noteicis četrus pamatprincipus attiecībā uz informācijas pieejamības nodrošināšanu: Uztveramība: Netekstuālajai informācijai tiek nodrošināta alternatīva teksta formātā. Video un audio tipa informācijai tiek nodrošināti titri vai titriem līdzvērtīga informācija. Veidot lapas saturu pielāgojamu, padarīt to pilnībā pieejamu asistējošajām tehnoloģijām. Nodrošināt pietiekamu kontrastu, lai informācija būtu redzama un dzirdama. Pārvaldāmība un kontrolējamība: Padarīt visas mājas lapas funkcijas pieejamas caur klaviatūru. Nodrošināt lietotājam pietiekami ilgu laika periodu informācijas lasīšanai, kā arī citām lapas lietošanas funkcijām. Nepieļaut lapā elementus, kuri var izraisīt „iestrēgšanu" (epileptisko vai kādu citu). Nodrošināt lietotājiem palīdzību nepieciešamā satura uzmeklēšanā, kā arī navigācijā uz to.  Saprotamība un loģiskums: Veidot tekstuālo informāciju tā, lai tā būtu lasāma un saprotama. Veidot lapas funkcijas un struktūru tā, lai tās darbotos lietotājam viegli paredzamā veidā. Nodrošināt lietotājam palīdzību kļūdu labošanā, kā arī palīdzēt no tām izvairīties jau sākotnēji. Vienkāršība: Nodrošināt lapas maksimālu savietojamību ar citām informācijas tehnoloģijām, kā jau eksistējošām tā arī vēl tikai nākotnē veidojamām.

Prezentācija protokola pielikumā.

E.Zariņš - informē, ka šādu standartu pielietošana Latvijā cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir ļoti nepieciešama. LNB vairākas reizes ir vērsusies Saeimā par šādu standartu nepieciešamību, bet diemžēl pagaidām nekādu rezultātu nav.

A.Dūdiņš - ierosina ILNP vērsties Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, kas nodrošinātu interneta mājas lapu pieejamību.

ILNP dalībnieki atbalsta šādu priekšlikumu.

Nolēma:

1. ILNP sekretāram sagatavot vēstuli Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, lai noskaidrotu un veiktu nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, kas nodrošinātu interneta mājas lapu pieejamību personām ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem.

 4. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

U.Augulis - ierosina par nākamās sēdes laiku vienoties elektroniski.

 ILNP dalībniekiem iebildumu nav.

Pieņemts zināšanai:

1. Informācija par personu ar invaliditāti nodrošinājumu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem laika posmā no 01.01.2010. līdz 31.08.2010.

2. Pārskats par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, problēmjautājumiem un izaicinājumiem personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas pilnveidošanai (Informatīvais ziņojums par koncepcijā „Vienādas iespējas visiem" 2009.gadā īstenoto pasākumu izpildi).

Nolēma:

1.      ILNP sekretāram sagatavot vēstuli Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, lai noskaidrotu un veiktu nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, kas nodrošinātu interneta mājas lapu pieejamību personām ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem.

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētājs, labklājības ministrs: U.Augulis 

Protokolēja: M.Dzelzskalns

 

Pielikumi:

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra ziņojumspdf.gif - 641 B

Ziņojums par koncepcijas "Vienādas iespējas visiem" īstenošansa gaitu 2009.gadāpdf.gif - 641 B

Informācijas pieejamības centrspdf.gif - 641 B