gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pārskats par Invalīdu lietu nacionālās padomes darbību un funkciju īstenošanu 2004. gadā.

Pārskats sagatavots saskaņā ar 2004.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumu nr. 561 ‘'Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums'' 17.5.apakšpunktu.

1. 2004.gada 29. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) nolikumu ar jaunu sastāvu, iekļaujot sevī invalīdu integrācijas jautājumos iesaistīto ministriju ministrus un piešķirot Padomei nozīmīgāku statusu un lielākas iespējas ietekmēt, pilnveidot un veicināt ar invalīdu integrācijas politiku saistītu jautājumu iekļaušanu ministriju darba (rīcības) plānos, sekmēt invalīdu vienlīdzīgu un pilnīgu integrāciju sabiedrības ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā dzīvē, kā arī koordinēt un pilnveidot valsts, pašvaldību un citu institūciju, nevalstisko organizāciju, juridisko un fizisko personu darbību invalīdu integrācijas veicināšanā.

2. No jaunā nolikuma stāšanās spēkā, 2004.gadā tika sasauktas trīs ILNP sēdes: 22.jūlijā, 14.oktobrī un 16.decembrī.

Pirmajā Padomes sēdē 22.jūlijā jauno ILNP sastāvu iepazīstināja ar Padomes vēsturi (Padome izveidota 1997.gadā, tai ir konsultatīvs raksturs un rekomendējoši lēmumi), kā arī ar koncepciju „Vienādas iespējas visiem", kas ir invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanas plāns līdz 2010.gadam un tās uzraudzību.

14.oktobra sēdē tika uzklausīti iesaistīto ministriju pārstāvji par līdzšinējo darbību invalīdu integrācijas jomā un apkopoja visu Padomes locekļu, īpaši ņemot vērā nevalstiskā sektora viedokļus prioritatīvo jomu identificēšanā, steidzīgu problēmu risināšanai un darba grupu organizēšanai. Debatēs tika noskaidrots, ka svarīgākās prioritātes ir izglītība, nodarbinātība, pakalpojumi un pieejama vide, sakarā ar ko tika pieņemts lēmums izveidot darba grupu katrā no šīm jomām ar laika intervālu 3 mēneši, kas nodrošinātu grupas darbību līdz nākamajai Padomes sēdei.

16.decembra sēdē, atbilstoši iepriekš noteiktajām prioritātēm, tika nolemts steidzīgi organizēt darba grupu izglītības jomā ar mērķi sagatavot priekšlikumus nepieciešamiem pasākumiem problēmu mazināšanai un situācijas uzlabošanai integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai Latvijā. 2005.gada 20.janvārī ar Labklājības ministres rīkojumu Nr.5 tika apstiprināts darba grupas sastāvs, kam līdz nākošās Padomes sēdei jāiesniedz ILNP priekšsēdētājai iepriekš minētie priekšlikumi izglītības jomā.

 Papildus darba grupas izveidošanai šajā sēdē tika uzklausīts VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" direktora R.Prozoroviča ziņojums par valsts budžeta līdzekļu plānoto sadalījumu 2005.gadam pa konkrētām tehnisko palīglīdzekļu grupām un patreizējo situāciju invalīdu nodrošinājumā ar tehniskiem palīglīdzekļiem (rindas un apjomi) un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanai un rindu samazināšanai.

Kā īpaši svarīgs jautājums šajā sēdē tika prezentētas „Pamatnostādnes invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikai", kas ir labklājības ministrijā izstrādāts politisks dokuments, sociālās politikas veidošanai turpmākajiem desmit gadiem. Debatēs starp Padomes locekļiem, valstisko un nevalstisko sektoru tika nolemts šo dokumentu Labklājības ministrijai virzīt tālākai saskaņošanai.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto ILNP darbību, pieņemtos lēmumus un sekojošo praktisko rīcību lēmumu izpildes nodrošināšanai, var konstatēt, ka ir sākts, šai sociālai grupai, kā arī visai sabiedrībai ļoti nozīmīgs darbs invalīdu integrācijas politikas pilnveidošanā. Ir noteiktas skaidras prioritātes problēmjomās un pieņemti lēmumi to risināšanai, kā arī ir veikti pasākumi invalīdu integrācijas politikas popularizēšanai. ILNP sēdes ir atklātas un uz katru Padomes sēdi tika uzaicināti masu mēdiji, lai paustu Padomes viedokli plašsaziņas līdzekļos un veicinātu sabiedrības iesaistīšanos notiekošajos procesos. Būtisks faktors sabiedrības informēšanā bija Padomes darbības regulāra atspoguļošana Labklājības ministrijas interneta mājas lapā, kur ikvienam bija iespējams iepazīties ar ILNP darba kārtību un notikušo sēžu protokoliem.