gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pārskats par Invalīdu lietu nacionālās padomes darbību un funkciju īstenošanu 2005. gadā. 

Pārskats sagatavots saskaņā ar 2004.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumu nr. 561 ‘'Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums'' 17.5.apakšpunktu.

2005.gadā tika sasauktas divas ILNP sēdes: 19.maijā un 19.oktobrī.

Pirmajā Padomes sēdē 19.maijā Padome tika informēta par Nodarbinātības valsts aģentūras organizētiem pasākumiem bezdarbnieku ar  invaliditāti integrācijai darba tirgū un nodarbinātības veicināšanai 2003.-2004. gadā un Eiropas sociālā fonda atbalstītās nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai" piedāvātām iespējām bezdarbniekiem ar invaliditāti. Saskaņā ar iepriekšējā sēdē nolemto tika uzklausīts darba grupas integratīvas (iekļaujošas) izglītības attīstības veicināšanai starpziņojums, kur darba grupas vadītājs informē par rezultātiem situācijas apzināšanā, problēmu identificēšanā un valsts, pašvaldību un NVO uzdevumu definēšanā integratīvas izglītības  attīstības veicināšanai. Nākošie jautājumi ir informatīvais ziņojums par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanu 2004. gadā un koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" īstenošanas 2004. gada ziņojums.

19.oktobra sēdē tika skatīti divi Eiropas kopienas iniciatīvas EQUAL projekti: „Invalīdu nodarbinātības veicināšana" un „Invalīdiem draudzīgas pārmaiņas valsts likumdošanā, nodarbinātības vidē, nodokļu politikā un sabiedrības apziņā, lai padarītu invalīdu darba pielietojumu konkurētspējīgu darba tirgū un veicinātu tā pārtapšanu par invalīdu sociālās integrācijas virzītājspēku". Atbilstoši iepriekš noteiktajām prioritātēm tika uzklausīti darba grupu ziņojumi integratīvas (iekļaujošas) izglītības attīstības veicināšanai un medicīniskās un sociālās rehabilitācijas jomā, kā arī pieņemts lēmums saskaņot šos priekšlikumus ar iesaistītajām ministrijām un izskatīt tos nākošajā ILNP sēdē.

Šajās sēdēs noskaidrojās, ka prioritāri būtiskākās problēmu jomas invalīdu integrācijā, kur nepieciešamas steidzīgas izmaiņas ir izglītība un medicīniskā un sociālā rehabilitācija. Saskaņā ar iepriekšējās sēdēs nolemto tika organizētas divas darba grupas, kas sagatavoja priekšlikumus turpmākai rīcībai šajās jomās.

Ņemot vērā iepriekš minēto ILNP darbību, pieņemtos lēmumus un sekojošo praktisko rīcību lēmumu izpildes nodrošināšanai, var konstatēt, ka turpinās, šai sociālai grupai, kā arī visai sabiedrībai ļoti nozīmīgs darbs invalīdu integrācijas politikas pilnveidošanā. Ir apzināta situācija un identificētas problēmas, kā arī definēti uzdevumi un priekšlikumi nepieciešamiem pasākumiem problēmu mazināšanai un situācijas uzlabošanai minētajās jomās.

Tika veikti pasākumi invalīdu integrācijas politikas popularizēšanai masu medijos, kā arī Padomes darbības regulāra atspoguļošana Labklājības ministrijas Mājas lapā, kur ikvienam iespējams iepazīties ar ILNP darba kārtību un notikušo sēžu protokoliem.