gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pārskats  par Invalīdu lietu nacionālās padomes darbību un funkciju īstenošanu 2007. gadā

Pārskats sagatavots saskaņā ar 2004.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumu nr. 561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums" 17.5.apakšpunktu.

2007.gadā tika sasauktas četras Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) sēdes: 8.februārī, 7.jūnijā, 18.oktobrī un 13.decembrī.

Pirmajā Padomes sēdē 8.februārī Padome tika informēta par atbildīgo ministriju paveiktiem pasākumiem saistībā ar ILNP izveidoto darba grupu priekšlikumiem medicīniskajā un sociālajā rehabilitācijā un iekļaujošajā izglītībā. Labklājības ministrija (LM) informēja par Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēs 2005-2015.gadam un to rīcības plānā paredzētā likumprojekta „Likums par invaliditāti" izstrādāšanas gaitu.

7.jūnija Padomes sēdē tika skatīta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" ziņojums par paveikto invalīdu integrācijas jomā 2006.gadā. Tika nolemts atbalstīt pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām Latvijai parakstot to, bet Konvencijas un tās protokola ratifikāciju atstāt uz vēlāku laiku, jo ratifikācijai ir virzāmi tikai reāli izpildāmi visi Konvencijas  nosacījumi un uzdevumi. Padome lūdza visām ministrijām iekļaut cilvēku ar invaliditāti jautājumus ministriju politikās, kā horizontālo politikas griezuma plānošanu. Saskaņā ar 7.jūnija Padomes sēdes lēmumu, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras resursus, tika veikta invalīdu autostāvvietu apsekošana ar mērķi noskaidrot Rīgas pilsētas invalīdu autostāvvietu noslogotību, lai turpmāk lemtu par šo stāvvietu izmantošanas kārtību un iespējamo lietotāju skaita paplašināšanu.

18.oktobra Padomes sēdē ILNP tika informēta par Invaliditātes likuma likumprojekta virzības gaitu un par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas gaitu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija prezentēja vienota universālā pakalpojuma modeli sabiedrisko pakalpojumu nozarēs un izstrādājamos principus invalīdu atbalstam. LM informēja par invalīdu stāvvietu apsekošanas rezultātiem, dažās stāvvietās vietas ir pilnīgi tukšas, bet citās ir aizņemtas pamatoti ,savukārt, citās aizņemtas ar automašīnām bez atļaujām tās izmantot. Izsniegto invalīdu stāvvietu izmantošanas karšu skaits palielinās aptuveni par 2 kartēm dienā.

13.decembra Padomes sēdē LM informēja par darba grupas ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšanas un iespējamo risinājumu izstrādi rezultātiem. Noteikti trīs galvenie problēmu jautājumu bloki: pakalpojumu pieejamība; finansējuma avoti; esošo pakalpojumu pilnveidošana un jaunu pakalpojumu radīšana. Izvirzītais politikas mērķis: Paplašināt iedzīvotājiem pieejamu sociālo pakalpojumu klāstu.

LM informēja par ES politiku un rīcības plānu invaliditātes jomā un par ES ministru, kuri ir atbildīgi par invaliditātes jautājumiem, vienošanos, ka dalībvalstīm nekavējoties jāparaksta un jāratificē ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Labklājības ministrija sagatavoja Ministru Kabineta rīkojuma projekta paketi „Konvencijas projekts par personu ar invaliditāti tiesībām", kas tika izskatīta 2007.gada 12.novembra Ministru Kabineta Komitejas (MKK) sēdē (protokols Nr.43, 5.§). MKK sēdē tika nolemts jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku līdz LM sagatavos aprēķinus par Konvencijas īstenošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. LM informēja, ka tik īsā laikā nav iespējama kvalitatīvu aprēķinu sagatavošana par Konvencijas īstenošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. Lai veiktu aprēķinus, nepieciešams gūt skaidru priekšstatu par visiem nepieciešamajiem pasākumiem valstī, kas reāli nodrošinātu Konvencijā noteikto apņemšanos izpildi. Tas tieši vai pakārtoti skar visas nozares un ietver finanšu līdzekļu aprēķinus gan par pasākumiem esošo normatīvo aktu ietvaros, gan arī par pasākumiem, kuru realizēšana iespējama, vienīgi pilnveidojot likumdošanu. Kā vieni no sarežģītāk veicamajiem aprēķiniem varētu būt attiecināmi uz pieejamības nodrošināšanu tās plašākajā nozīmē (ietverot ne vien pieejamību infrastruktūrām, precēm, pakalpojumiem, transportam, ēkām, veselības aprūpei, izglītībai, darba tirgum u.c., bet arī specifisku pieejamību informācijas un komunikācijas tehnoloģijām). ILNP vienojās nosūtīt vēstuli Ministru prezidentam ar atkārtotu lūgumu lemt jautājumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanu un atbalstīt to atbilstoši ILNP lēmumam, neveicot aprēķinus par izmaksām, kas objektīvi nav aprēķināmas.

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons" informēja par monitoringa ziņojumu par valsts un pašvaldību interneta mājas lapu pieejamību cilvēkiem, kuri lasa vieglajā valodā.

Ņemot vērā iepriekš minēto ILNP darbību, pieņemtos lēmumus un sekojošo praktisko rīcību lēmumu izpildes nodrošināšanai, var konstatēt, ka turpinās šai sociālai grupai, kā arī visai sabiedrībai ļoti nozīmīgs darbs invalīdu integrācijas politikas pilnveidošanā.  

2007.gada laikā tika veikti pasākumi invalīdu integrācijas politikas popularizēšanai masu medijos, kā arī Padomes darbības regulāra atspoguļošana Labklājības ministrijas Mājas lapā.

ILNP priekšsēdētāja
Labklājības ministre                                                             I. Purne

 

ILNP sekretārs
M.Dzelzskalns 26371678
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.