gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Pārskats par Invalīdu lietu nacionālās padomes darbību un funkciju īstenošanu 2008. gadā

Pārskats sagatavots saskaņā ar 2004.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumu nr. 561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums" 17.5.apakšpunktu.

2008.gadā tika sasauktas četras Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) sēdes: 14.martā, 29.maijā, 24.septembrī un 15.decembrī.

ILNP sēde 14.martā tika organizēta kā izbraukuma sēde uz Cēsu pilsētas pašvaldību, lai rastu iespēju ILNP iepazīties un izprast pozitīvo piemēru iekļaujošas izglītības nodrošināšanā, neatkarīgi no skolēnu veselības stāvokļa, attīstības līmeņa un dzīves vietas, kā arī ar to saistītajiem problēmu jautājumiem. Tika apmeklēta: Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestāde (pirmsskolas izglītība realizē divas programmas - viena bērniem ar redzes, otra ar runas traucējumiem); Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra" (aģentūras telpās īsteno pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem) un Cēsu 2.pamatskola. Šajā sēdē tika nolemts lūgt Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvim uz nākamo ILNP sēdi sagatavot pārskatu atbilstoši darba grupas priekšlikumiem integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai, kas tika apstiprināti 2006.gada 10.augusta ILNP sēdē.

29.maija sēdē tika prezentēts VA „Kultūras informācijas sistēmas īstenotais Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansēts pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls". Projekta mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt vienlīdz brīvu un kvalitatīvu pieeju datortehnikai un interneta pieslēgumiem, kā arī sniegt atbilstošu apmācību gan bibliotekāriem, gan bibliotēku apmeklētājiem jauno rīku izmantošanā. Projekta aktivitātēs iekļautas 874 Latvijas publiskās bibliotēkas, tajā skaitā arī Latvijas Neredzīgo bibliotēka un tās 7 filiāles valsts reģionos.

Vēl šajā sēdē tika prezentēts Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" 2007.gada ziņojums, kur konstatēts, ka valsts garantē noteikta pakalpojumu loka saņemšanu personām noteiktās dzīves situācijās, taču to saņemšanas iespējas ne vienmēr ir savlaicīgas un to apjoms nav pietiekams. Būtiskākais šķērslis koncepcijas īstenošanai ir neesošs vai nepietiekošs finansējums, kas savukārt liecina, ka pasākumi invalīdu integrācijai sabiedrībā nav bijuši noteikti kā prioritātes.

24.septembra sēdē ILNP tika informēta par Latvijas sportistu sasniegumiem Paralimpiskajās spēlēs Pekinā. Sacensībās piedalījās 17 sportisti tādos sporta veidos kā vieglatlētika, sēdvolejbols, džudo un poverliftings. Tika izcīnītas sekojošas vietas:

  • Aigars Apinis disks - 1.vieta, lode - 2.vieta.
  • Edgars Bergs disks - 5.vieta, lode - 2.vieta.
  • Ingrīda Priede disks  - 6.vieta, lode - 17.vieta.
  • Liene Gruzīte šķēps - 15.vieta, lode 18.vieta.
  • Sēdvolejbolā Latvijas izlase ieguva 7.vietu.

Ar šīs sēdes lēmumu tika iesniegts priekšlikums Nacionālajā sporta padomē palielināt naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā sacensībās, kas pielīdzināmas Paralimpiskajām sacensībām, par 1. vietu-50000 latu apmērā, par 2.vietu-25000 latu apmērā un par 3.vietu-15000 latu apmērā.

Vēl šajā sēdē ILNP tika informēta par ANO konvencijas Par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas gaitu, kas tika parakstīta 18.jūlijā ANO mītnē Ņujorkā. Saeima š.g. 29.jūnijā MK uzdeva: 1.Līdz 2008.gada 1.septembrim nodrošināt Konvencijas parakstīšanu. 2.Līdz 2008.gada 31.decembrim izvērtēt Latvijas Republikas(LR) normatīvo aktu atbilstību Konvencijas prasībām. 3.Līdz 2009.gada 1.maijam izstrādāt rīcības plānu Konvencijas ratifikācijas procesa sagatavošanai. 4.Līdz 2009.gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt Saeimā likumprojektu "Par ANO Konvenciju "Par personu ar invaliditāti tiesībām".

Labklājības ministrija (LM) ir izveidojusi darba grupu, kuras sastāvā ir nozaru ministriju, kompetento valsts iestāžu, plānošanas reģionu un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji.

Vēl šajā sēdē ILNP tika informēta par EQUAL programmas ietvaros īstenotajos projektos izstrādātajām rekomendācijām invalīdu vienlīdzīgu iespēju jomā. EQUAL projektu mērķis bija veicināt iekļaušanu un mazināt nevienlīdzīgu attieksmi. Ar šīs sēdes lēmumu LM nosūtīja vēstuli attiecīgajām ministrijām par EQUAL projektu ietvaros izstrādāto rekomendāciju aktīvas ieviešanas nepieciešamību.

Vēl šajā sēdē tika atbalstīts LM priekšlikums grozījumiem MK noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" p.270, lai turpmāk nodrošinātu iespēju izmantot invalīdu autostāvvietas 1.grupas redzes invalīdiem.

15.decembra sēdē ILNP tika informēta par Invaliditātes likumprojekta (turpmāk -  likumprojekts) virzības gaitu. Likumprojekts ir pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā. Bija paredzēts, ka vairāki likumprojekta panti, tādi kas nosaka asistenta pakalpojuma un surdotulka pakalpojuma ieviešanu  stāsies spēkā 2009.g. 1.janvārī, šobrīd plānots, ka tie  tiks pārcelti uz 2010.g. 1.janvāri. Sadarbībā ar NVO LM precizēja asistenta un surdotulka pakalpojumu, šie pakalpojumi plānoti arī izglītības iestādēs. Trešo invaliditātes grupu paredzēts saglabāt.

VA "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" informēja par situāciju ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Samazinot finansējumu 2009.gadā salīdzinot ar 2008.gadu un palielinot pievienotās vērtības nodokļa likmi no 5% uz 10% medicīnas precēm, pieaugs arī tehnisko palīglīdzekļu piegādes cenas, kas, savukārt, vēl samazinās iepērkamo palīglīdzekļu skaitu. 2009. gadā paredzams būtisks rindu pieaugums un gaidīšanas laiks tajās no 1,5 gadiem līdz 5-6 gadiem.

Pamatojoties uz Latvijas Nedzirdīgo savienības sniegto informāciju par problēmām tehnisko palīglīdzekļu izrakstīšanā pie ģimenes ārstiem un ārstiem speciālistiem tika nolemts, ka VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" sadarbībā ar Veselības ministriju organizēs apmācību seminārus ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem par tehnisko palīglīdzekļu veidiem un to pielietojumu.

Vēl šajā sēdē tika skatīts Veselības ministrijas MK noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" un  nolemts iesniegt Veselības ministrijai ILNP priekšlikumus pieejamas vides prasību iekļaušanai minētajā noteikumu projektā.

Vēl tika pieņemti sekojoši lēmumi:

Nākamajā ILNP sēdē skatīt jautājumu par budžeta samazinājuma ietekmi un ar to saistītiem riskiem sociālās rehabilitācijas  un sociālās aprūpes pakalpojumos, kā arī valsts un pašvaldību budžeta samazinājuma ietekmi visu padomē pārstāvēto ministriju kompetenču jomā uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti kopumā.

Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas nostāju neapturēt ES struktūrfondu projektu mūžizglītības jautājumos.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai konkretizēt un argumentēti pamatot Vienoto universālā pakalpojuma modeli sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, lai to varētu aktualizēt un virzīt apstiprināšanai, kas uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti pie augošajiem komunālajiem maksājumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto ILNP darbību, pieņemtos lēmumus un sekojošo praktisko rīcību lēmumu izpildes nodrošināšanai, var konstatēt, ka turpinās ļoti nozīmīgs darbs invalīdu integrācijas politikas pilnveidošanā.  

2008.gada laikā tika veikti pasākumi invalīdu integrācijas politikas popularizēšanai masu medijos, kā arī ILNP darbības regulāra atspoguļošana Labklājības ministrijas Mājas lapā.  

ILNP priekšsēdētāja

Labklājības ministre                                                                                     I. Purne

 

ILNP sekretārs

M.Dzelzskalns 26371678

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.