gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ziņojums par koncepcijas Vienādas iespējas visiem īstenošanu 2009.gadā

Ievads

Koncepcija „Vienādas iespējas visiem" (turpmāk tekstā ­ koncepcija) tika akceptēta 1998.gada 30.jūnijā Ministru kabinetā (protokols Nr.34, 36.§) un uzsākta tās īstenošana.

Saskaņā ar Ministru kabinetā nolemto, nozaru ministrijām, atbilstoši koncepcijā noteiktajam un finansēšanas iespējām, uzdots to rīcības plānos iekļaut pasākumus koncepcijas mērķu sasniegšanai. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Invalīdu lietu nacionālo padomi uzdots koordinēt koncepcijas īstenošanu.

Labklājības ministrija katru gadu sagatavo ziņojumu par veiktajiem pasākumiem koncepcijas īstenošanai, atbilstoši ministriju sniegtai informācijai. Šajā ziņojumā tiek atspoguļota informācija par koncepcijas īstenošanu 2009. gadā.

2008.gadā, Latvija parakstīja ANO konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām" (turpmāk tekstā - ANO konvencija), kuras mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, un veicināt tām piemītošās cieņas ievērošanu. Konvencijas parakstīšana bija būtisks solis virzībā uz šī starptautiskā tiesību akta ratificēšanu. Latvija pievienojās to pasaules valstu saimei, kuras starptautiskā līmenī apliecinājušas valsts gatavību atzīt personu ar invaliditāti vienlīdzību likuma priekšā un tiesības uz visām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. 2009. gadā darbs pie ANO konvencijas ratifikācijas procesa sagatavošanas turpinājās. Lai veicinātu ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām nosprausto mērķu sasniegšanu, Ministru Kabinets apstiprināja Labklājības ministrijas izstrādāto Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pasākumu plānu 2010.-2012.gadam. Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām", ar kuru ANO konvencija tiek ratificēta (arī Saeima to atbalstīja 1.lasījumā) un likumprojektu „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu", kas nosaka ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas kompetenci izskatīt dalībvalstu ziņojumus kā arī saņemt un izskatīt iesniegumus no dalībvalsts jurisdikcijā esošiem indivīdiem, vai to vārdā, kas uzskata, ka ir cietuši, dalībvalstij pārkāpjot ANO konvencijas nosacījumus.

Koncepcija ir izstrādāta laika periodam no 1998.gada līdz 2010. gadam.

Galvenie uzdevumi:

  • veselības jomā galvenais uzdevums ir nodrošināt personām nepieciešamo medicīnisko palīdzību (tai skaitā profilaksi, veselības izglītību, medicīnisko rehabilitāciju), samazinot traumu un saslimšanu skaitu un ar tām saistīto invaliditāti;
  • izglītības jomā galvenais uzdevums ir nodrošināt personām ar invaliditāti tiesības uz izglītību, kas atbilst viņu vajadzībām un vēlmēm;
  • nodarbinātības jomā galvenais uzdevums ir nodrošināt personām ar invaliditāti tiesības uz darbu - vienlīdzīgām iespējām uz produktīvu un labi atalgotu vietu darba tirgū.

Labklājības ministrija izsaka pateicību Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai, Kultūras ministrijai un Tieslietu ministrijai, Vides ministrijai, Latvijas televīzijai, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai par atbalstu ziņojuma sagatavošanā.