gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Situācijas raksturojums 

Pēdējos desmit gados Eiropā ir notikušas kvalitatīvas izmaiņas invalīdu atbalsta ideoloģijā - ir notikusi pakāpeniska pāreja no morāli novecojušā invaliditātes medicīniskā modeļa uz sociālajām un cilvēktiesībām balstītu modeli, virzībā uz invalīdu pilnvērtīgu un līdztiesīgu integrāciju sabiedrībā.

Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas mērķis ir panākt, ka cilvēku ar invaliditāti loma sabiedrības attīstībā tiek atzīta par līdzvērtīgu pārējo sabiedrības locekļu lomai, t.i. šīm personām ir vienādas tiesības un vienāda atbildība, nodrošināta vienāda pieeja resursiem un to izmantošanas iespējām. Personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju ievērošana ir veids kā veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā - sniedzot atbalstu visaptverošas politikas īstenošanā, kas ņemtu vērā invalīdu pilnvērtīgas pilsoniskas līdzdalības un neatkarīgas dzīves principus, veicinātu visu integrācijas šķēršļu, t.i., psiholoģisko, izglītības, ģimenes, kultūras, sociālo, profesionālo, finanšu un vides pieejamības šķēršļu, likvidēšanu. Iespēju vienlīdzība nozīmē arī fiziskās, informācijas un kultūras vides, mājokļu un transporta, sociālo un veselības pakalpojumu, izglītības un nodarbinātības pieejamības nodrošināšanu personām neatkarīgi no vecuma vai invaliditātes.

Personu ar invaliditāti veicināšana iekļaujoties sabiedrības dzīvē un darba tirgū ir nenovērtējams ieguvums gan pašiem invalīdiem, gan visai sabiedrībai, jo tādējādi  tiek novērtēts un sabiedrības labā ieguldīts šo personu gan intelektuālais un radošais, gan darbaspēka resursu potenciāls, kas ir īpaši svarīgi sabiedrības novecošanās apstākļos, kas draud ar būtisku darbaspēka resursu samazināšanos nākotnē.

Labklājības ministrija savas kompetences ietvaros veic personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas īstenošanas uzraudzību tā saucamajā „horizontālajā līmenī", t.i.  sadarbībā ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām un Invalīdu lietu nacionālo padomi veic politikas analīzi, sniedz priekšlikumus citām valsts pārvaldes institūcijām un valdībai dažādu problēmjautājumu risināšanai personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā, uzrauga, lai personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju aspekts tiktu nodrošināts visās politikas jomās, tai skaitā arī Eiropas struktūrfondu izmantošanā, kā arī uzrauga invaliditātes ekspertīzes organizāciju valstī.

2007.-2013.gada ES struktūrfondu plānošanas periodā Labklājības ministrija ir atbildīga par vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas koordināciju invaliditātes, novecošanās un dzimumu līdztiesības jautājumos. Izstrādājot ES struktūrfondu aktivitāšu ieviešanas normatīvos dokumentus, vienlīdzīgu iespēju aspekts tika ietverts MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu kā viens no projektu vērtēšanas kritērijiem, kura neizpildes gadījumā projekts var tikt noraidīts. Īpaša uzmanība ES fondu līdzfinansētajos projektos tiek pievērsta vides pieejamības un dalības nodrošināšanai personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību traucējumiem.

Labklājības ministrija izstrādāja rokasgrāmatu „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos?", kur ir sniegta detalizēta informācija un praktiski ieteikumi projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, kā veidot pieejamu vidi un informāciju cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem un veicināt vienlīdzīgas iespējas piedalīties ES fondu atbalstītajās aktivitātēs.

Lejuplādēt rokasgrāmatu šeitpdf.gif - 641 B.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu ES struktūrfondu līdzfinansētajos projektos, Labklājības ministrija veic  projektu iesniedzēju, īstenotāju un vērtētāju informēšanu visā Latvijas teritorijā. Līdz 2009.gada septembrim Labklājības ministrija ir piedalījusies 29 semināros un sniegusi informāciju 1400 cilvēkiem, kuri vērtē, izstrādā un īsteno projektus.

Ar ES struktūrfondu atbalstu Labklājības ministrija plāno pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu. Jaunā invaliditātes noteikšanas sistēma balstīsies uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu, tādejādi mazinot risku kļūt par invalīdiem personām ar prognozējamu invaliditāti vai mazinātu invaliditātes radītās sekas un veicinātu šo personu iespējas iekļauties darba tirgū. Tiek plānots arī uzlabot  infrastruktūru invaliditātes ekspertīzes veikšanai, kā arī veikt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas arhīvu datu digitalizāciju, attīstīt informatīvo sistēmu un ieviest e-pakalpojumus klientiem.

Saites plašākai informācijai: