gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Sociālā palīdzība

No 2009. līdz 2011.gadam, lai nodrošinātu GMI pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu trūcīgām personām, valsts piedalījās ar 50% līdzfinansējumu no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalstam un ar 20% līdzfinansējumu no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem dzīvokļa pabalstam.

Bezdarbniekiem, kuri nesaņēma bezdarbnieka pabalstu, savas situācijas uzlabošanai bija iespēja piedalīties pašvaldību organizētajos krīzes nodarbinātības pasākumos jeb darba praksēs ar stipendiju, ko finansēja no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Darba prakses bija uzskatāmas kā papildinājums pašreiz pastāvošajam sociālās drošības tīklam, un tā ietvaros reģistrētiem bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, tika dota iespēja iesaistīties sabiedrībai derīgos mazkvalificētos pilna laika darbos pašvaldībās. Pašvaldību no jauna radītās darba vietās bezdarbnieks varēja strādāt no 2 nedēļām līdz maksimāli 6 mēnešiem gada laikā, saņemot mēnesī stipendiju 100 Ls apmērā.

2012.gadā, pārtraucot pasākumu „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās" Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros, ir atsākta aktīvās nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošana.

2012.gadā turpinās GMI pabalsta izmaksas nodrošināšana, līdzfinansējot 50% no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un līdz 2012.gada 30.aprīlim tika atbalstīta dzīvokļa pabalsta izmaksas nodrošināšana, līdzfinansējot 20% no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem dzīvokļa pabalstam. 

2013.gadā paredzēts saglabāt pirms Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanas uzsākšanas noteikto sociālās palīdzības pabalstu finansēšanas principu, t.i. pabalstus pilnībā finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem (netiek plānots valsts līdzfinansējums). Vienlaikus Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība 2012.gada 27.septembrī vienojās, ka garantētā minimālā ienākuma līmenis 2013.gadam samazināms līdz 35 latiem (šobrīd 40 lati pieaugušai personai, 45 lati bērnam).

Labklājības ministrija kopā ar sadarbības partneriem līdz 2013.gada 1.augustam izstrādās priekšlikumus sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai, paredzot sociālās palīdzības sistēmas reformas iespējamo variantu integrēšanu sociālās drošības  kopējā sistēmā (valsts sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi).

Informāciju par pašvaldību sniegto sociālo palīdzību  sk. šeit: index.php?option=com_content&view=article&id=81310.