gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts, kopējais finansējums - 21 miljoni LVL, īstenošanas periods 2009.gada septembris - 2010.gada decembris (krīzes perioda aktīvās darba tirgus politikas pasākums).

Pasākumu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar pašvaldībām.

Darba praktizēšanas vietas tiek izveidotas no jauna un nekomerciāliem mērķiem fiziska rakstura darbu veikšanai pašvaldībās (arī to iestādēs un aģentūrās, taču ne pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrībās), nevalstiskajās organizācijas vai arī noteiktās valsts institūcijās, piemēram, Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālo struktūrvienību atbildībā esošajos objektos, nodrošinot tādus darbus, kuru veikšanai nav nepieciešama iepriekšēji iegūta kvalifikācija (izņēmums var būt darba praktizēšanas vietas sociālās aprūpes jomā, kuru veikšanai ir izstrādāta atsevišķa instrukcija), kā arī kas uztur bezdarbnieku vēlmi iekļauties normālajā darba tirgū. Lai atvieglotu pašvaldību sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un citiem sadarbības partneriem, ir izstrādāta sadarbības līguma standartforma, kuru iespējams izmantot. Darba praktizēšana ilgst 40 (35 - ja dalībnieks ir vecumā zem 18 gadiem (taču NVA filiāles uzdevums ir informēt attiecīgās pašvaldības sociālo dienestu, ja vēlmi piedalīties pasākumā izsaka persona vecumā zem 18 gadiem, lai šai personai un tās ģimenei, iespējams, sniegtu citāda veida atbalstu)) stundas nedēļā, nodrošinot pienācīgu atpūtu (brīvdienas, svētku dienas, kā arī, ievērojot noteiktus atvieglojumus īpašu laikapstākļu gadījumā, ja darbi tiek veikti ārpusē (pārāk zema vai pārāk augsta temperatūra)). Darba praktizēšanas vietas pašvaldības izveido uz 6 mēnešiem, bezdarbnieki pasākumā var iesaistīties pēc izvēles no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem (arī atkārtoti, taču gada laikā nepārsniedzot kopējo dalības ilgumu -  6 mēnešus). Par dalību pasākumā mēneša beigās tiek piešķirta stipendija 100 LVL apmērā par mēneša darba dienām.

Darba praktizēšanas pasākumā var iesaistīties reģistrēti bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un kuri ir spējīgi strādāt fizisku darbu (tātad personai nav invaliditāte, slimība vai kāds cits veselības stāvoklis, kas neļauj strādāt 40 (35) stundas nedēļā fizisku darbu, iespējams, ārpusē (piemēram, mežā)). Pasākumam bezdarbnieki var pieteikties NVA filiālēs (attiecīgi tajā, kurās pārraudzībā esošajās pašvaldībās plāno iesaistīties pasākumā).

Bezdarbnieku norīkošanu darba praktizēšanai pašvaldībās veic NVA atbildīgā filiāle rindas kārtībā, kritēriji, pēc kuriem novērtē pašvaldības izveidoto darba praktizēšanas  vietu atbilstību tiek noteikti līgumā starp pašvaldību un NVA filiāli. Līgumā starp pašvaldību un NVA filiāli tiek noteiks, ka bezdarbnieku pasākumā iesaista:

1) no jauna izveidotā darba praktizēšanas vietā vai iepriekš pastāvējušā darba vietā, ja darba tiesiskās attiecības ar personu, kura tikusi nodarbināta šajā darba vietā, ir pārtrauktas vismaz četrus mēnešus pirms darba praktizēšanas vietas izveidošanas;

2) 40 stundām (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 35 darba praktizēšanas stundām) nedēļā (8 stundām (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 7 darba praktizēšanas stundām) dienā), nodrošinot atbilstošu atpūtu;

3) ņemot vērā, ka darba praktizēšanas veikšanai nav nepieciešama iepriekš iegūta speciāla kvalifikācija (izņēmums ir noteiktas darba praktizēšanas vietas sociālās aprūpes jomā);

4) nodrošinot piedāvātajās darba praktizēšanas vietās 6 mēnešu praktizēšanas periodu;

5) darbu veikšanai, kas sniedz sociālo labumu pašvaldības iedzīvotājiem, tos pēc iespējas saistot ar pašvaldības attīstības plāniem;

6) iestādē vai institūcijā, kurā konkrētā persona nav bijusi nodarbināta vismaz vienu gadu pirms iesaistes pasākumā.

Pašvaldība, organizējot darba praktizēšanu savā administratīvajā teritorijā, var sadarboties ar blakus esošajām pašvaldībām, līgumā starp pašvaldību un NVA filiāli minētajām valsts institūcijām un ar biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbības mērķis, kā arī darba praktizēšanas aktivitāšu rezultātā sasniedzamais ieguvums ir saistīts ar sociālā labuma radīšanu sabiedrībai.

Pasākuma ietvaros pašvaldībās veicamie darbi ir atkarīgi no pašvaldības iespējām un vajadzībām, kā arī spēju piesaistīt sadarbības partnerus, jo īpaši - nevalstiskās organizācijas, atsevišķi darbu piemēri:

 • teritorijas labiekārtošanas darbi;
 • sabiedrisko ēku remontdarbi;
 • meža atjaunošanas un sakopšanas darbi;
 • ceļu apkopšanas darbi;
 • darbi sociālajā aprūpē (atbilstoši instrukcijai);
 • zupas virtuvju nodrošināšana;
 • u.c. (īpaši atbalstot radošu pieeju - arī iedzīvotāji tiek aicināti izteikt priekšlikumus pašvaldībām).

Projekta ietvaros pašvaldībai ir tiesības pretendēt uz izdevumu segšanu, kas saistīti ar darba praktizēšanas vietas ierīkošanu un organizēšanu (tajā skaitā - inventāra iegāde un noma (maksimālais apmērs 80 LVL vienai darba praktizēšanas vietai (6 mēnešu periodam)), transporta izdevumi (maksimālais apmērs 40,80 LVL vienai darba praktizēšanas vietai 6 mēnešu periodam), nepieciešamības gadījumā - veselības pārbaudes (maksimālais no projekta finansējamais apmērs - 20 LVL par vienu veselības pārbaudi)), kā arī finansiālu atbalstu darba vadītāju un darba organizētāju nodrošināšanai. Darba praktizēšanai nepieciešamā inventāra sagādi pirmajā projekta periodā (līdz 2009.gada beigām) veica pašvaldība, savukārt 2010.gadā nepieciešamais inventārs tiek nodrošināts no viena piegādātāja centralizēta iepirkuma rezultātā.

Sākot ar 2010.gada aprīļa mēnesi, plānots paaugstināt transporta izdevumu limitu, paaugstinot to no 40,80 LVL līdz 72 LVL vienai darba praktizēšanas vietai  6 mēnešu periodam, kā arī NVA vēlāk plāno veikt centralizētu iepirkumu, lai pašvaldībām būtu iespēja izmantot arī darba materiālus (piemēram, krāsas), ne tikai instrumentus, organizējot pasākuma ietvaros veicamās aktivitātes (40 LVL apmērā uz vienu darba praktizēšanas vietu 6 mēnešu periodam, taču iepriekšējā maksimālā inventāra iegādes un nomas izdevumu limita - 80 LVL - ietvaros).

Kritērijs, kas nosaka, ka pašvaldībām darba praktizēšas vietas ir jāizveido no jauna, ir būtisks pasākuma noteikums, jo tas ir vērsts uz bezdarbnieku, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu, nevis uz pašvaldības budžeta samazināšanu vai veikto budžeta samazinājumu ietekmes mazināšanu. Pasākuma ietvaros nav atbalstāma pašvaldības (vai pašvaldību sadarbības partnera) darbinieku aizvietošana ar pasākuma dalībniekiem, tātad pienākumiem, kurus veic pasākuma dalībnieks ir jābūt tādiem, kuri iepriekš pašvaldībā nav tikuši veikti (izņēmums ir, ja pašvaldības (pašvaldības sadarbības partnera) darba vieta, kuras ietvaros iepriekš ir tikuši pildīti šie pienākumi, ir tikusi likvidēta četrus mēnešus pirms līguma par pasākuma īstenošanu parakstīšanas). Attiecīgi gadījumā, ja pašvaldība (pašvaldības sadarbības partneris) budžeta samazināšanas dēļ atbrīvos no darba darbiniekus pasākuma īstenošanas vietā (vai arī veiks kāda darbinieka slodzes samazināšanu, atlikušo daļu slodzes padarot par bezdarbnieka darba praktizēšanas vietas pienākumiem), tas tiks uzskatīts par līguma starp NVA filiāli un pašvaldību pārkāpumu (kuram sekos līgumā atrunātās darbības), pašvaldības (pašvaldības sadarbības partnera) pienākums būs arī atbilstoši NVA pieprasījumam pamatot, ka pasākuma dalībnieki neveic tos pašus pienākumus, kurus iepriekš veica no darba atbrīvotais darbinieks (vai darbinieks, kuram ir tikusi samazināta slodze).

Tāpat pasākuma dalībnieki, pašvaldību institūciju darbinieki un citi iedzīvotāji tiek aicināti ziņot NVA (iespējams to darīt arī elektroniskā veidā - http://www.nva.lv/index.php?cid=1&mode=question) par to, ja tiek pārkāpti pasākuma noteikumi un ir aizdomas par aizvietošanas gadījumiem. Tāpat personai, kura tiek atbrīvota no darba un tās darba vietā neatbilstoši augstāk minētajiem noteikumiem tiek izveidota darba praktizēšanas vieta, ir iespēja vērsties tiesā, pieprasot darba tiesisko attiecību atjaunošanu.

Pasākuma dalībniekiem tiek sniegta nelaimes gadījumu darba praktizēšanas vietā apdrošināšana (ietverot kompensācijas, ja notiek nelaimes gadījumi darba praktizēšanas vietā (piemēram, lūzumi, kodumi, apdegumi), kuri izraisa darbspēju zudumu vai nāvi), lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību vispirms par nelaimes gadījumu ir jāziņo Valsts darba inspekcijai (VDI), kuras uzdevums ir to izmeklēt. Par nelaimes gadījumu darbā ziņošanu VDI ir atbildīgi pašvaldības darba organizētāji (kuri apdrošināšanas sniedzējam sniedz visu nepieciešamo dokumentāciju), kā arī darba vadītāji, tomēr arī pasākuma dalībniekiem un to radiniekiem ir tiesības ziņot VDI par nelaimes gadījumiem, kā arī par darba drošības noteikumu neievērošanu darba praktizēšanas vietā (pa tālruņiem - 67312176 (VDI anonīmais uzticības tālrunis) vai 671865222). Papildus informāciju par apdrošināšanas noteikumiem ir iespējams iegūt NVA filiālē vai sazinoties ar NVA inspektoriem.