gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Veselības aprūpe trūcīgām personām  

No 2009. līdz 2011.gadam, lai nodrošinātu veselības aprūpes pamata pakalpojumu un pamata medikamentu pieejamību personām ar zemiem ienākumiem, kā arī veselības aprūpes nozari reformējošu pasākumu attīstību Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros veselības aprūpes jomā tika īstenoti šādi pasākumi:

 • Kompensācijas mehānisma izveide personām noteiktās pacientu iemaksas segšanai
  Pasākuma ietvaros kompensēta pacientu iemaksa trūcīgām personām un personām ar zemiem ienākumiem, kā arī tiek apmaksāts pamatpakalpojums, tādējādi nodrošinot veselības aprūpes pieejamību un personas savlaicīgu vēršanos ārstniecības iestādē.
   
 • Zāļu kompensēšana pacientiem 100% apmērā
  Pasākuma ietvaros nodrošināta pacienta līdzmaksājuma segšana trūcīgajām personām un personām, kuru ienākumi nepārsniedz 120 latus, iegādājoties zāles kompensācijas sistēmas ietvaros.
 • Kompensācijas mehānisma izveide pacientu viesnīcas izdevumu segšanai (uzturēšanās „slimnīcu viesnīcās")
  Pasākuma ietvaros trūcīgām personām un personām ar zemiem ienākumiem kompensēta slimnīcā izveidoto viesnīcas tipa gultu apmaksa. Tādējādi pacientam pieejama ārstniecība, kuru no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina ambulatori nevis stacionāri.
 • Mājas aprūpes nodrošināšana pacientiem ar smagām slimībām
  Pasākuma ietvaros nodrošināta hroniski slimo pacientu mājas aprūpe, tā samazinot nepieciešamību pēc stacionāra pakalpojumiem.
 • Stacionāro pakalpojumu koncentrēšana pacientiem ar garīgām slimībām, samazinot gultu skaitu, attīstot aprūpi dienas centros
  Pasākuma ietvaros nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo garīgās veselības aprūpi, palielinot ģimenes ārstu lomu, un, rodot iespēju pacientiem ar garīgās veselības problēmām nepieciešamo aprūpi saņemt maksimāli tuvu dzīvesvietai, un iekļaut pacientus sabiedrībā.
 • Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu
  Ģimenes ārstu praksēm tiek piesaistīta otra māsa. Otra māsa aicinās pacientus uz profilaktiskajām apskatēm, izglītos ģimenes ārsta pacientus par veselīgu dzīves veidu, fiziskajām aktivitātēm, nodrošinās hronisko pacientu aprūpi un izglītošanu (apmācību) ģimenes ārsta praksē, apzinās pie ģimenes ārsta reģistrētos trūcīgos pacientus.
 • Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) ieviešana
  Tālruņa ieviešana sniedz iespēju pacientam pēc ģimenes ārsta darba laika iegūt sev nepieciešamo medicīnisko konsultāciju akūtu saslimšanu un hronisku saslimšanu paasinājuma gadījumā.
 • Dienas stacionāra pakalpojumu nodrošināšana
  Lai uzlabotu kvalitāti sekundāro ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanā un vienlaikus nodrošinātu ārstēšanas un aprūpes nepārtrauktību, nepieciešams attīstīt ambulatorās struktūrvienības stacionāros jeb dienas stacionārus, tādējādi radot iespēju samazināt ārstēšanas laiku stacionāros un kopējo hospitalizāciju skaitu.

No 2012.gada 1.janvāra pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensācija tiek attiecināta tikai uz trūcīgajām personām, bet netiek turpināti atvieglojumi iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni līdz 120 un 150 latiem. Trūcīgās personas atbrīvotas no pacienta iemaksām, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Trūcīgie pacienti atbrīvoti no līdzmaksājuma par kompensējamajiem medikamentiem to slimību ārstēšanai, kurām šobrīd ir noteikta 75% vai 50% kompensācija no valsts, bet atlikusī starpība 25% vai 50% bija jāpiemaksā pašiem.

2012.gadā netiek turpināti pasākumi „Kompensācijas mehānisma izveide pacientu viesnīcas izdevumu segšanai (uzturēšanās „slimnīcu viesnīcās")" un „Dienas stacionāra pakalpojumu nodrošināšana".

Lai nepārtrauktu Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros īstenotos pasākumus veselības jomā 2013.gadā un turpmākajos gados, Ministru kabinets, izskatot valsts pamatbudžeta prioritāros pasākumus 2013.gadam, apstiprināja valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu Veselības ministrijai 16 151 224 latu apmērā 2013.gadā, un 2014.gadā un turpmākajos gados ik gadu 16 564 252 latu apmērā. Minētā finansējuma ietvaros Veselības ministrija turpinās nodrošināt tādus pakalpojumus kā:

 • pacientu iemaksas un līdzmaksājuma kompensācija un dienas stacionāra pakalpojuma nodrošināšana trūcīgām personām;
 • zāļu iegādes izdevumu kompensēšana trūcīgām personām 100% apmērā;
 • mājas aprūpes nodrošināšana pacientiem ar smagām slimībām;
 • primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu;
 • ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) darbība;
 • pacientu ar garīgām slimībām dienas stacionāra pakalpojumu nodrošināšana.