gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

GMI, dzīvokļa un citi pašvaldību pabalsti 

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt naudas vai materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (cilvēkiem), lai nodrošinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi, obligāto izglītību) un veicinātu darbspējīgo cilvēku līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Ja ģimene vai cilvēks ir atzīts par trūcīgu, viņš var saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu. Tie ir galvenie pašvaldības materiālā atbalsta veidi iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem vai bez ienākumiem. Tā mērķis ir nodrošināt materiālo atbalstu pašiem trūcīgākajiem pašvaldības iedzīvotājiem.

GMI pabalstu aprēķina kā starpību starp GMI līmeni un ģimenes (cilvēka) kopējiem ienākumiem.

No 2009.gada 1.oktobra noteikts atšķirīgs garantētais minimālo ienākumu (GMI) līmenis dažādām sociālajām grupām. Pilngadīgām personām tie būs 40 lati mēnesī, bet bērniem - 45 lati mēnesī.

Savukārt maksimālais GMI līmenis, ko pašvaldības var noteikt pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti, 2009.gadā ir 90 lati cilvēkam mēnesī.

Pašvaldības var nodrošināt GMI pabalstu ne tikai skaidras naudas izmaksas, bet arī pakalpojumu veidā, piemēram, piešķirot brīvpusdienas, iegādājoties mācību līdzekļus, u.c. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts izdevumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īres maksu, maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai, kā arī nodrošināšanai ar malku.

Lai saņemtu GMI un dzīvokļa pabalstu, cilvēkam jāvēršas savas dzīvesvietas pašvaldībā, kur jāiesniedz iesniegums un noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija. Lai motivētu cilvēkus arī pašiem piedalīties savu problēmu risināšanā, pabalsta saņēmējiem ar pašvaldības sociālo dienestu jānoslēdz vienošanās par līdzdalības pasākumiem. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāmeklē darbs, jāpārkvalificējas, jāpiedalās sabiedriskajos darbos, jāstājas nodarbinātības dienesta uzskaitē, kā arī jāatsakās no psihoaktīvo vielu lietošanas, ja viņiem ir tāda problēma.

Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. 

Tāpat ārkārtas situācijā jebkurš pašvaldības iedzīvotājs var vērsties savas dzīvesvietas  pašvaldībā ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Šī pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu jebkuram pašvaldībā dzīvojošam cilvēkam vai ģimenei, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu, piemēram, ugunsgrēka vai plūdu, dēļ tā nespēj minimālā apmērā apmierināt savas vajadzības.

Ja pašvaldības trūcīgajiem iedzīvotājiem ir nodrošināti GMI un dzīvokļa pabalsti, papildu tiem pašvaldības var izmaksāt arī citus pabalstus. Tie ir, piemēram, dzīvokļa pabalsts, pabalsts medicīnas pakalpojumu samaksai, pabalsts bērna izglītībai, audzināšanai u.c.