gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

IVETA SIETIŅSONE

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Cēsu novads

Pretendenta darba vieta

Cēsu novada pašvaldības aģentūra ,,Sociālais dienests"

Amata nosaukums

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā/sociālajā pedagoģijā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

~22 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Paralēli darba pienākumiem Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktores amatā, Iveta Sietiņsone līdz 2019.gada novembrim pildīja Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētājas pienākumus, kā arī aktīvi piedalījās Labklājības ministrijas izveidotajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē (Sociālā darba speciālistu sadarbības padomē). Pārstāvējusi pašvaldību sociālo dienestu vadītāju viedokli dažādās institūcijās, darba grupās un mēdijos.

Pretendente piedalās Labklājības ministrijas ierosinātajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nākotnes modeļa izstrādē. Organizējusi un motivējusi sociālā dienesta iesaistīšanos trīs jaunu Labklājības ministrijas pilotprojektu modeļu aprobācijā. Aktīva deinstitucionalizācijas procesa un pašvaldības sociālo pakalpojumu centra izveides virzītāja.

Iniciējusi vienota nevalstisko organizāciju darbības un atbalsta modeļa izstrādi Cēsu novadā. Piedalījusies NVO mājas izveidē Cēsu novadā. Regulāri sniedz informatīvu, konsultatīvu atbalstu daudzām Cēsu novada nevalstiskajām organizācijām, apciemo, piedalās pasākumos un sveic svētkos. Vienmēr atsaucas uz lūgto palīdzību. Atzīst brīvprātīgos un brīvprātīgo darbu novadā. Sadarbībā ar NVO iesaistās jaunu normatīvo aktu un citu projektu apspriešanā vai grozījumu ierosināšanā. Rosināja pašvaldību sadarboties ar NVO sociālo pakalpojumu un palīdzības nodrošināšanā sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam. Jau piecus gadus organizē kopīgu pasākumu visām senioru jomas nevalstiskajām organizācijām, lai pateiktu paldies par ieguldīto brīvprātīgo darbu. Aktīvi iesaista nevalstiskās organizācijas līdzcilvēku atbalstam. Iniciējusi veidot jaunu pakalpojumu novadā - Apciemot vientuļos vienatnē dzīvojošos seniorus. Šobrīd pakalpojumu nodrošina Latvijas Sarkanā krusta Cēsu komiteja projekta veidā.

Pretendente arvien ir uzsvērusi, ka sociālajiem darbiniekiem ir svarīgi nepārtraukti pilnveidoties, jo metodes, kas savulaik apgūtas, ne vienmēr der arī šodien. Pretendente pati aktīvi darbojas ne tikai pašvaldības, bet arī valsts līmeņa problēmu risināšanā:

  • regulāri iesaistās jaunu normatīvo aktu projektu apspriešanā vai grozījumu rosināšanā;
  • iesaistās kopienas vienotā atbalsta modeļa uz vardarbību pret sievieti gadījumu aprobācijā;
  • veicina Cēsu novada Ģimeņu atbalsta programmas 2014. -2020.gadam pasākumu ieviešanu.

Regulāri organizē diskusijas/domu apmaiņu iedzīvotājiem, NVO, citām institūcijām par novadā un valstī aktuāliem jautājumiem, pasākumos dalās pieredzē un pauž savu viedokli.  Organizējusi klientu un iedzīvotāju aptaujas par Sociālā dienesta darbību. Sociālā dienesta un sociālās politikas aktuālā informācija regulāri lasāma rajona laikrakstā, pašvaldības izdotajā avīzē, pašvaldības interneta mājas lapā un e-pastā. Iniciējusi starpinstitūciju sadarbību, organizējusi regulāras starpinstitūciju tikšanās, piemēram, lai dalītos pieredzē par darbības modeļa izstrādāšanu vardarbības ģimenē gadījumos. Organizējusi pašvaldību sociālo dienestu vadītāju un speciālistu viedokļu apmaiņas par aktuālajiem jautājumiem. Dalījusies pieredzē ar citu pašvaldību sociālajiem dienestiem, valsts institūcijām, kā arī ar ārvalstu sadarbības partneriem, piedalījusies semināros kā lektore.

Ir izcils paraugs un autoritāte. Sirsnīga, iejūtīga, ar prasmi iedziļināties jebkurā jautājumā par sociālo jomu. Iejūtīga, atsaucīga un pieredzes bagāta vadītāja. Pretendente spēj aizvest komandu līdz mērķim, prot vadīt gan procesus, gan arī darbiniekus. Stratēģiski plāno iestādes izaugsmi ilgtermiņā. Prot novērtēt darbinieku ieguldījumu un prot pateikt PALDIES. Iestādes darbības nodrošināšanai ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, pakalpojumu un procedūru apraksti. Īpašu uzmanību pievērš kolektīva saliedēšanas pasākumiem, koleģiālām attiecībām, savstarpējas sadarbības pilnveidošanai un iestādes prestiža uzturēšanai. Organizētas regulāras darbinieku sapulces, prāta vētras/ideju apmaiņas par jauniem risinājumiem iestādes darbā.

Pretendente ir aktīva, inovatīva, drosmīga un mērķtiecīga vadītāja savā amatā, lai sniegtu novada iedzīvotājiem pēc iespējas atbilstošāko atbalstu, rosinātu darbiniekus paaugstināt savu kompetenci, zināšanas un profesionālo izaugsmi. Pretendente ir aizsākusi ikgadēju tradīciju – Ģimenes dienas svētku organizēšanu ar ģimeni saliedējošām aktivitātēm, kas ir kļuvusi par Cēsu novada pašvaldības zīmolu, kas akcentē atbalstu ģimenei kā vienu no novada sociālās politikas pamatvirzieniem. Konkursa “Ģimenei draudzīgākās pašvaldība 2019” pašvaldības dalības iniciatore un virzītāja.

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

ANNA JEGOROVA

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Daugavpils novads

Pretendenta darba vieta

Daugavpils novada Sociālais dienests

Amata nosaukums

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

~25 gadi

 

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Annas Jegorovas darba pamatā ir profesionalitāte, koleģialitāte, demokrātiska pieeja, atbildība, taisnīgums, patiesums, cieņa un kompetence. Savā darbā ir objektīva, taisnīga, piemīt elastīgums pielāgoties dažādām situācijām, komunikācijas spējas gan iedvesmojot tos, kuriem ticība sāk pietrūkt, gan fascinējošs talants ieviest miermīlīgu noskaņu situācijās no kurām šķietami vairāk nav izejas, Anna ar entuziasmu spēj veicināt līdzcilvēku motivāciju risināt savas problēmas un tiekties uz izaugsmes iespējām.

Anna Jegorova īstenojusi unikālu projektu, kurā izveidojusi mobilo brigādi, kļūstot par pirmo pašvaldību Latgales reģionā, lai sniegtu palīdzību vientuļiem lauku iedzīvotājiem. Pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja atzīst, ka mobilās brigādes mērķis ir sniegt pakalpojumu veciem, vientuļiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības sevi apkopt, sakopt savu vidi un mājokli. Mobilās vienības darbam ir iegādāts speciāls transportlīdzeklis, kas nodrošināts ar visu nepieciešamo aprīkojumu, lai cilvēkam uz vietas varētu sniegt arī diezgan ekskluzīvus pakalpojumus.

Anna Jegorova realizējusi jaunas iniciatīvas sociālo pabalstu sistēmas uzlabošanā, palielinot pabalstu klāstu daudzveidību, veidojot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu atbalsta sistēmu mazaizsargātajām klientu grupām.

Anna Jegorova ir Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāja, kur ar nesavtīgu attieksmi un gādību palīdz cilvēkiem problēmu risināšanā un atbalsta arī Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes Daugavpils un Ilūkstes novadu nodaļas darbību.

Anna Jegorova ir Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas pasniedzēja un savu teorētisko un praktisko pieredzi sociālajā darbā nodod tālāk jaunajai paaudzei. Kā pasniedzēja Anna ir augsti kompetenta, ar ļoti labām sava mācību priekšmeta zināšanām un lielu mācīšanas un profesionālo pieredzi.

Darbā ar jaunatni ir radījusi jauniešiem ilgtspējīgu vidi veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, nodrošinot iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, pilnveidojot prasmes, zināšanas un kompetences un veidojot jauniešus par aktīviem sabiedrības locekļiem. Anna ir iedrošinājusi jauniešus nebaidīties iegūt augstāko izglītību un palīdzējusi sagatavot pieteikumus stipendijām. Radījusi pozitīvu darba vidi sociālajiem darbiniekiem, par ko liecina darbinieku ilgstošā darba pieredze.

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

MAIJA AGATINA

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Liepājas pilsēta

Pretendenta darba vieta

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Amata nosaukums

Liepājas pilsētas domes Sociālās dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

Vairāk kā 20 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Tā kā Liepājas pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies deinstitucionalizācijas (DI) projekta īstenošanā valsts mērogā, būtiska loma ir Dienas centra iesaistei šajā projektā. Maija Agatina 2019.gadā aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarbojās projektā, veicot priekšdarbus jauna sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma- specializēto darbnīcu izveidei 20 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Liepājas pašvaldībā ir ierobežotas izglītības iespējas pilngadīgām personām ar GRT darbam nepieciešamo prasmju apguvei, sociālo prasmju pilnveidei un Maija Agatina spēja argumentēti pamatot un pierādīt nepieciešamību pēc jauna infrastruktūras objekta - specializētās darbnīcas 20 personām ar GRT izveidei Liepājas pašvaldībā, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros.

Kopš 2003.gada darbojas arī Liepājas pašvaldībā izveidotajā iniciatīvas grupā, kurā izskata jautājumus par cilvēktirdzniecības upuriem, jo tie var skart arī personas ar invaliditāti. Koordinē un publiski informē par sociālā darbinieka lomu starpprofesionāļu komandā cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas procesā.

Maija Agatina ieviesusi jaunus pakalpojumus un tradīcijas Dienas centra ikdienā, sadarbojoties ar klientu vecākiem un sponsoriem – Dienas centra sētā ierīkots gan sakņu dārzs, gan aktīvās atpūtas stūrītis klientiem, papildināts rokdarbu klāsts. Kopīgi ar klientu vecākiem tiek rīkotas svētku svinības un Dienas centra apmeklētāju darināto rokdarbu izstādes un tirdziņi. Tiek pilnveidotas dažādas aktivitātes Dienas centra klientiem, kas mazina atkarību no līdzcilvēkiem, apgūstot dažāda veida prasmes un iemaņas.

Maija Agatina kā Dienas centra vadītāja labprāt Dienas centrā uzņem un ar pieredzi dalās ar Liepājas un citu pašvaldību kolēģiem, par mērķa grupas vajadzībām un iespējamo pienesumu informē potenciālos darba devējus un Dienas centra sadarbības partnerus. Maijas personība, pieredze un klātesamība personu ar GRT dzīvē, veicina arī sabiedrības interesi par Dienas centru un tā sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Maijai ir gan sociālā darbinieka, gan psihologa izglītība, kas kopā ar izcila vadītāja prasmēm, tiek realizētas Dienas centra ikdienas darbā, atbalstot, iedvesmojot un novērtējot darbiniekus, veidojot sadarbības mehānismu ar iesaistītajām iestādēm un speciālistiem. Nodrošina augstu ētikas standartu ievērošanu gan attiecībā pret klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem.

Maija Agatina ir atvērta pret klientiem, viņu vecākiem, pret kolēģu ierosinājumiem, veicina inovatīvu pakalpojumu īstenošanu. Regulāri pilnveido profesionālās zināšanas, vadības prasmes, spēj produktīvi strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos, 2019.gadā mērķtiecīgi strādājusi pie sabiedrības izpratnes veidošanas par cilvēkiem ar GRT.

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

JĀNIS ANTAŅEVIČS

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Gulbenes novads

Pretendenta darba vieta

Gulbenes novada Sociālais dienests

Amata nosaukums

Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītājs

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

Vairāk kā 10 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs aktīvi iestājies par Gulbenes novadu kā sociāli atbildīgu novadu, ierosinot un koordinējot vairākus nozīmīgus projektus, tajā skaitā jauna sociālās aprūpes centra izveidi, kā arī deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā.

2018.-2019.gadā aktīvi iesaistījies dažādu ES struktūrfondu projektu īstenošanā, tajā skaitā projekta “Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana” plānošanā un īstenošanā, kura ietvaros tika veikta bijušās Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas ēkas pārbūve par mūsdienīgu sociālās aprūpes centru „Jaungulbenes Alejas” ar 99 gultasvietām, kā arī “Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, “Vidzeme iekļauj", “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” un “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā”.

Būtiskākais Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja ieguldījums 2019.gadā ir iesaistīšanās sociālā aprūpes centra „Jaungulbenes Alejas” izveidošanā un darbības uzsākšanā, sniedzot gan metodisku atbalstu, gan arī meklējot iespējas un piedaloties centra aprīkošanā un iekārtošanā. Līdz ar jaunā centra izveidi Gulbenes novads ir kļuvis atpazīstams ne tikai vietējā kopienā, bet arī reģionālā un nacionālā līmenī kā sociāli atbildīgs novads, rūpējoties par sava novada vecākā gadagājuma ļaudīm un nodrošinot vislabākos dzīves apstākļus un attieksmi no profesionāla personāla.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs papildus savai aktīvajai dalībai projektu īstenošanā, sniedzis metodisko atbalstu sociālās aprūpes iestāžu darbības uzlabošanai, jo īpaši Gulbenes novada sociālā aprūpes centra „Jaungulbenes Alejas” izveidošanai un darbības uzsākšanai.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs ar savu neizsīkstošo optimismu un izcilajām vadības prasmēm viennozīmīgi ir autoritāte ne vien savas iestādes darbiniekiem, bet visiem sociālā atbalsta iestāžu vadītājiem un darbiniekiem. Vienlaikus Jānis ir ļoti stingrs un nepiekāpīgs savu nosprausto mērķu sasniegšanai, neatkāpjoties no sociālajā jomā noteiktajām prioritātēm.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs ar savu ilgstošo pieredzi un aktīvo darbošanos sociālajā jomā Gulbenes novadu ir popularizējis kā sociāli atbildīgu novadu ne tikai vietējā, bet arī reģionālā un nacionālā līmenī. Gulbenes novadu bieži apmeklē kolēģi no citām pašvaldībām, gūstot labo praksi un pieredzi sociālajā jomā.

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

ANDA VĪTOLA

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Skrundas novads

Pretendenta darba vieta

Skrundas novada p/a "Sociālais dienests"

Amata nosaukums

Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

Pedagoģija un vadība

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

~11 gadi

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Anda Vītola aktīvi iesaistās deinstitucionalizācijas projektā visā Skrundas novadā, gan kā projekta vadītāja, gan kā asistente, nodrošinot pakalpojumus šai mērķa grupai, vadot specializētās darbnīcas un piedaloties iepirkumā infrastruktūras izveidei un mērķa grupas mobilizācijai.

Kā biedrības 'Mini SD" vadītāja piedalās SIF projektā "Motivācijas paaugstināšana ilgstošiem bezdarbniekiem”. Anda ir koordinatore Dienvidkurzemes reģionam, piesaitot 8 mērķa grupas, katrā pa 15 ilgstošiem bezdarbniekiem.

Projekta vadītāja projektā, ko finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds. Nodrošinot programmas "Pats savam saimes galdam" mērķa grupas iesaisti visā Skrundas novadā.

Daudz pārliecinājusi novada deputātus un atbildīgos speciālistus, lai ieviestu novadā uz drošu un ērtu pakalpojumu vērstus pasākumus deinstitucionalizācijas kontekstā.

Aktīvi darbojas republikas sociālo dienestu vadības darbā, vienmēr iesakot jaunus risinājumus sociālajā darbā.

Dibinot biedrību "Mini SD", Anda aktīvi caur nevalstisko sektoru piesaista finansējumu kopienas labklājības celšanai. Allaž meklē sponsorus jau daudzus gadus, lai grūtībās nonākušajiem pilsētas ļaudīm sniegtu Zupas virtuves pakalpojumus.

Gada nogalēs pirmsskolas bērniem un vientuļiem pensionāriem rīko Ziemassvētku pasākumus. Tiek sumināti seniori apaļās jubilejās. Neizsīkstošs ir Andas ieguldījums, rīkojot senioru ikgadējās ekskursijas pa Latviju.

Katru gadu piedaloties dažādos projektu konkursos, tiek uzlabota pilsētas infrastruktūra- ierīkots gājēju celiņš no dienesta uz aprūpes centru, dienesta pagalmā ierīkots viens no jaunākajiemm bērnu rotaļlaukumiem. Trūkuma cietējiem tiek piedāvāts iesaistīties sava dārza ierīkošanā - nodrošinot tos ar stādiem, inventāru un sēklām.

Nu jau trešo reizi piedaloties SIF projektā par motivācijas paaugstināšanu ilgstošiem bezdarbniekiem, ir panākti ievērojami uzlabojumi šīs mērķauditorijas iespējām atgriezties darba tirgū.

Anda nekad neatsaka dalību bērnu vasaras nometnēs, veselības veicināšanas pasākumos Skrundas novadā - vadot radošās darbnīcas bērniem un pusaudžiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Regulāri rīko pasākumus un tikšanās ar novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu un stāstītu par sociāliem pakalpojumiem novadā.

Anda kā direktore var būt katra darbinieka Sapnis un sadarbības partneru ideāls partneris. Viņa ir atbildīga, uzticama un ļoti lojāla pret katru savu komandas cilvēku. Šķiet, ka viņā kūsā nezūdošās enerģijas dzinējs. Vienmēr smaidīga, laipna, iejūtīga un saprotoša. Direktore pati piedalās kursos un semināros, lai paaugstinātu savas kompetences. iesaista dažādās aktivitātēs savu komandu un sadarbības partnerus. Darbinieki jūt atbalsta plecu un gudru padomdevēju Andas personā. Katrā nozīmīgā pasākumā un notikumā Anda cenšas kolektīvu iepriecināt ar kaut ko jaunu, interesantu un aizraujošu.