gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

IVETA SIETIŅSONE

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Cēsu novads

Pretendenta darba vieta

Cēsu novada pašvaldības aģentūra ,,Sociālais dienests"

Amata nosaukums

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā/sociālajā pedagoģijā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

~22 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Paralēli darba pienākumiem Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktores amatā, Iveta Sietiņsone līdz 2019.gada novembrim pildīja Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētājas pienākumus, kā arī aktīvi piedalījās Labklājības ministrijas izveidotajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē (Sociālā darba speciālistu sadarbības padomē). Pārstāvējusi pašvaldību sociālo dienestu vadītāju viedokli dažādās institūcijās, darba grupās un mēdijos.

Pretendente piedalās Labklājības ministrijas ierosinātajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nākotnes modeļa izstrādē. Organizējusi un motivējusi sociālā dienesta iesaistīšanos trīs jaunu Labklājības ministrijas pilotprojektu modeļu aprobācijā. Aktīva deinstitucionalizācijas procesa un pašvaldības sociālo pakalpojumu centra izveides virzītāja.

Iniciējusi vienota nevalstisko organizāciju darbības un atbalsta modeļa izstrādi Cēsu novadā. Piedalījusies NVO mājas izveidē Cēsu novadā. Regulāri sniedz informatīvu, konsultatīvu atbalstu daudzām Cēsu novada nevalstiskajām organizācijām, apciemo, piedalās pasākumos un sveic svētkos. Vienmēr atsaucas uz lūgto palīdzību. Atzīst brīvprātīgos un brīvprātīgo darbu novadā. Sadarbībā ar NVO iesaistās jaunu normatīvo aktu un citu projektu apspriešanā vai grozījumu ierosināšanā. Rosināja pašvaldību sadarboties ar NVO sociālo pakalpojumu un palīdzības nodrošināšanā sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam. Jau piecus gadus organizē kopīgu pasākumu visām senioru jomas nevalstiskajām organizācijām, lai pateiktu paldies par ieguldīto brīvprātīgo darbu. Aktīvi iesaista nevalstiskās organizācijas līdzcilvēku atbalstam. Iniciējusi veidot jaunu pakalpojumu novadā - Apciemot vientuļos vienatnē dzīvojošos seniorus. Šobrīd pakalpojumu nodrošina Latvijas Sarkanā krusta Cēsu komiteja projekta veidā.

Pretendente arvien ir uzsvērusi, ka sociālajiem darbiniekiem ir svarīgi nepārtraukti pilnveidoties, jo metodes, kas savulaik apgūtas, ne vienmēr der arī šodien. Pretendente pati aktīvi darbojas ne tikai pašvaldības, bet arī valsts līmeņa problēmu risināšanā:

  • regulāri iesaistās jaunu normatīvo aktu projektu apspriešanā vai grozījumu rosināšanā;
  • iesaistās kopienas vienotā atbalsta modeļa uz vardarbību pret sievieti gadījumu aprobācijā;
  • veicina Cēsu novada Ģimeņu atbalsta programmas 2014. -2020.gadam pasākumu ieviešanu.

Regulāri organizē diskusijas/domu apmaiņu iedzīvotājiem, NVO, citām institūcijām par novadā un valstī aktuāliem jautājumiem, pasākumos dalās pieredzē un pauž savu viedokli.  Organizējusi klientu un iedzīvotāju aptaujas par Sociālā dienesta darbību. Sociālā dienesta un sociālās politikas aktuālā informācija regulāri lasāma rajona laikrakstā, pašvaldības izdotajā avīzē, pašvaldības interneta mājas lapā un e-pastā. Iniciējusi starpinstitūciju sadarbību, organizējusi regulāras starpinstitūciju tikšanās, piemēram, lai dalītos pieredzē par darbības modeļa izstrādāšanu vardarbības ģimenē gadījumos. Organizējusi pašvaldību sociālo dienestu vadītāju un speciālistu viedokļu apmaiņas par aktuālajiem jautājumiem. Dalījusies pieredzē ar citu pašvaldību sociālajiem dienestiem, valsts institūcijām, kā arī ar ārvalstu sadarbības partneriem, piedalījusies semināros kā lektore.

Ir izcils paraugs un autoritāte. Sirsnīga, iejūtīga, ar prasmi iedziļināties jebkurā jautājumā par sociālo jomu. Iejūtīga, atsaucīga un pieredzes bagāta vadītāja. Pretendente spēj aizvest komandu līdz mērķim, prot vadīt gan procesus, gan arī darbiniekus. Stratēģiski plāno iestādes izaugsmi ilgtermiņā. Prot novērtēt darbinieku ieguldījumu un prot pateikt PALDIES. Iestādes darbības nodrošināšanai ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, pakalpojumu un procedūru apraksti. Īpašu uzmanību pievērš kolektīva saliedēšanas pasākumiem, koleģiālām attiecībām, savstarpējas sadarbības pilnveidošanai un iestādes prestiža uzturēšanai. Organizētas regulāras darbinieku sapulces, prāta vētras/ideju apmaiņas par jauniem risinājumiem iestādes darbā.

Pretendente ir aktīva, inovatīva, drosmīga un mērķtiecīga vadītāja savā amatā, lai sniegtu novada iedzīvotājiem pēc iespējas atbilstošāko atbalstu, rosinātu darbiniekus paaugstināt savu kompetenci, zināšanas un profesionālo izaugsmi. Pretendente ir aizsākusi ikgadēju tradīciju – Ģimenes dienas svētku organizēšanu ar ģimeni saliedējošām aktivitātēm, kas ir kļuvusi par Cēsu novada pašvaldības zīmolu, kas akcentē atbalstu ģimenei kā vienu no novada sociālās politikas pamatvirzieniem. Konkursa “Ģimenei draudzīgākās pašvaldība 2019” pašvaldības dalības iniciatore un virzītāja.