gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

ANNA JEGOROVA

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Daugavpils novads

Pretendenta darba vieta

Daugavpils novada Sociālais dienests

Amata nosaukums

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

~25 gadi

 

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Annas Jegorovas darba pamatā ir profesionalitāte, koleģialitāte, demokrātiska pieeja, atbildība, taisnīgums, patiesums, cieņa un kompetence. Savā darbā ir objektīva, taisnīga, piemīt elastīgums pielāgoties dažādām situācijām, komunikācijas spējas gan iedvesmojot tos, kuriem ticība sāk pietrūkt, gan fascinējošs talants ieviest miermīlīgu noskaņu situācijās no kurām šķietami vairāk nav izejas, Anna ar entuziasmu spēj veicināt līdzcilvēku motivāciju risināt savas problēmas un tiekties uz izaugsmes iespējām.

Anna Jegorova īstenojusi unikālu projektu, kurā izveidojusi mobilo brigādi, kļūstot par pirmo pašvaldību Latgales reģionā, lai sniegtu palīdzību vientuļiem lauku iedzīvotājiem. Pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja atzīst, ka mobilās brigādes mērķis ir sniegt pakalpojumu veciem, vientuļiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības sevi apkopt, sakopt savu vidi un mājokli. Mobilās vienības darbam ir iegādāts speciāls transportlīdzeklis, kas nodrošināts ar visu nepieciešamo aprīkojumu, lai cilvēkam uz vietas varētu sniegt arī diezgan ekskluzīvus pakalpojumus.

Anna Jegorova realizējusi jaunas iniciatīvas sociālo pabalstu sistēmas uzlabošanā, palielinot pabalstu klāstu daudzveidību, veidojot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu atbalsta sistēmu mazaizsargātajām klientu grupām.

Anna Jegorova ir Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāja, kur ar nesavtīgu attieksmi un gādību palīdz cilvēkiem problēmu risināšanā un atbalsta arī Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes Daugavpils un Ilūkstes novadu nodaļas darbību.

Anna Jegorova ir Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas pasniedzēja un savu teorētisko un praktisko pieredzi sociālajā darbā nodod tālāk jaunajai paaudzei. Kā pasniedzēja Anna ir augsti kompetenta, ar ļoti labām sava mācību priekšmeta zināšanām un lielu mācīšanas un profesionālo pieredzi.

Darbā ar jaunatni ir radījusi jauniešiem ilgtspējīgu vidi veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, nodrošinot iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, pilnveidojot prasmes, zināšanas un kompetences un veidojot jauniešus par aktīviem sabiedrības locekļiem. Anna ir iedrošinājusi jauniešus nebaidīties iegūt augstāko izglītību un palīdzējusi sagatavot pieteikumus stipendijām. Radījusi pozitīvu darba vidi sociālajiem darbiniekiem, par ko liecina darbinieku ilgstošā darba pieredze.