gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS VADĪTĀJS SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

MAIJA AGATINA

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Liepājas pilsēta

Pretendenta darba vieta

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Amata nosaukums

Liepājas pilsētas domes Sociālās dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

Vairāk kā 20 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Tā kā Liepājas pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies deinstitucionalizācijas (DI) projekta īstenošanā valsts mērogā, būtiska loma ir Dienas centra iesaistei šajā projektā. Maija Agatina 2019.gadā aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarbojās projektā, veicot priekšdarbus jauna sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma- specializēto darbnīcu izveidei 20 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Liepājas pašvaldībā ir ierobežotas izglītības iespējas pilngadīgām personām ar GRT darbam nepieciešamo prasmju apguvei, sociālo prasmju pilnveidei un Maija Agatina spēja argumentēti pamatot un pierādīt nepieciešamību pēc jauna infrastruktūras objekta - specializētās darbnīcas 20 personām ar GRT izveidei Liepājas pašvaldībā, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros.

Kopš 2003.gada darbojas arī Liepājas pašvaldībā izveidotajā iniciatīvas grupā, kurā izskata jautājumus par cilvēktirdzniecības upuriem, jo tie var skart arī personas ar invaliditāti. Koordinē un publiski informē par sociālā darbinieka lomu starpprofesionāļu komandā cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas procesā.

Maija Agatina ieviesusi jaunus pakalpojumus un tradīcijas Dienas centra ikdienā, sadarbojoties ar klientu vecākiem un sponsoriem – Dienas centra sētā ierīkots gan sakņu dārzs, gan aktīvās atpūtas stūrītis klientiem, papildināts rokdarbu klāsts. Kopīgi ar klientu vecākiem tiek rīkotas svētku svinības un Dienas centra apmeklētāju darināto rokdarbu izstādes un tirdziņi. Tiek pilnveidotas dažādas aktivitātes Dienas centra klientiem, kas mazina atkarību no līdzcilvēkiem, apgūstot dažāda veida prasmes un iemaņas.

Maija Agatina kā Dienas centra vadītāja labprāt Dienas centrā uzņem un ar pieredzi dalās ar Liepājas un citu pašvaldību kolēģiem, par mērķa grupas vajadzībām un iespējamo pienesumu informē potenciālos darba devējus un Dienas centra sadarbības partnerus. Maijas personība, pieredze un klātesamība personu ar GRT dzīvē, veicina arī sabiedrības interesi par Dienas centru un tā sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Maijai ir gan sociālā darbinieka, gan psihologa izglītība, kas kopā ar izcila vadītāja prasmēm, tiek realizētas Dienas centra ikdienas darbā, atbalstot, iedvesmojot un novērtējot darbiniekus, veidojot sadarbības mehānismu ar iesaistītajām iestādēm un speciālistiem. Nodrošina augstu ētikas standartu ievērošanu gan attiecībā pret klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem.

Maija Agatina ir atvērta pret klientiem, viņu vecākiem, pret kolēģu ierosinājumiem, veicina inovatīvu pakalpojumu īstenošanu. Regulāri pilnveido profesionālās zināšanas, vadības prasmes, spēj produktīvi strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos, 2019.gadā mērķtiecīgi strādājusi pie sabiedrības izpratnes veidošanas par cilvēkiem ar GRT.