gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

ANITA BĒRZIŅA

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Jēkabpils pilsēta

Pretendenta darba vieta

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Sociālais dienests

Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem

 

Amata nosaukums

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

Sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

7 gadi

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Anita Bērziņa sociālo darbu veic kopš 2012.gada, uzsākot darbību kā koordinatore ESF projektā ”Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”. Jau septiņus gadus Anita strādā Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem. Viņas pamata klientu grupu veido bērni un jaunieši, kas veic darbības, kas var novest pie likumpārkāpumiem vai izdarījuši kādu no likumpārkāpumiem, un reizēs, kad problēmsituācijas ir sarežģītas, un to risināšanā nepieciešami neordināri risinājuma paņēmieni, Anita labprāt uzņemas vadīt šīs lietas. Anitas izturēšanās pret visiem klientiem un darba kolēģiem un sadarbības partneriem ir cieņpilna un nav saņemtas sūdzības ne no klientu, ne arī no kolēģu vai citu iestāžu darbinieku puses.

Anita 2019.gadā turpināja darboties Latvijas - Lietuvas Starptautiskā projektā “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”. Projekta tapšanas un realizācijas gaitā Anita piedalījās darba grupā kā eksperts - konsultants sociālās sfēras jautājumos. Projekta mērķis bija radīt apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils pašvaldībās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā.

Aktīvu darbību un motivēšanu Anita velta jauniešu integrēšanai sabiedrībā, akcentējot nākotnes plānus, tai skaitā, profesijas izvēli un apgūšanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Anita sadarbojas ar izglītības iestādēm ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) realizēšanas gaitā, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Veiksmīga sadarbība un aktuālās sabiedriskās aktivitātes vairāku gadu garumā Anitai ir ar nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem uzrunājot un iesaistot ģimenes ar bērniem dažādu nometņu aktivitātēs, kā piemēram “Be active! Be positive!”, Mārtiņa fonda rehabilitācijas centrā "Dūjas" nometnēs un citās, kā arī piedāvātajās atbalsta grupās par vecāku apmācību, lai uzlabotu saskarsmes kvalitāti ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Kopš 2018.gada nogales Anita Bērziņa pilnveido savas profesionālās zināšanas Profesionālās izglītības programmā „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”, kur iegūtās zināšanas pielieto savā darba prakses dažādošanā un attīstībā. Anita savā darbā ar klientu izmantojot psihosociālo konsultēšanu, meklē problēmas cēloņus un par būtisku uzskata, ka cilvēks nav problēma, bet jārisina situācija, kurā nonācis cilvēks. Anita pievērš īpašu uzmanību klienta situācijas novērtēšanai, klienta-darbinieka sadarbības attiecībām, dažādības respektēšanai, klienta spēka un stipro pušu atzīšanai un veicināšanai, problēmu risināšanas spēju stiprināšanai, pašvērtējuma paaugstināšanai un attiecību veidošanai, kas palīdz veidot jaunus atbalsta resursu tīklus.

Anita ar savām zināšanām un iegūtajām prasmēm ar prieku dalās ar citiem Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem sociālajiem darbiniekiem un citu nodaļu kolēģiem sekmīgākam un efektīvākam sociālajam darbam, un ar savu piemēru veicina interesi turpināt izglītoties un pilnveidoties visa mūža garumā, attīstot savu personību. Dalās savā pieredzē un zināšanās ar sociālā darba studentiem prakses ietvaros.

Anita ar savu dalību regulāri iestājas un atbalsta savu klientu intereses starpinstiūciju sadarbības sanāksmēs, Valsts probācijas dienesta Jēkabpils teritoriālajā struktūrvienībā, Jēkabpils pilsētas pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā sanāksmēs, Valsts policijas tikšanās, Jēkabpils bāriņtiesas sēdēs, VBTAI KN, Administratīvās komisijas sēdēs, izglītības iestādēs un citās starpprofesionāļu tikšanās ar citiem speciālistiem un organizācijām.

Kā nozīmīgāko profesionālo ieguldījumu var minēt Anitas spēju un vēlmi dažādot sociālā darba metodes un pieejas atbilstoši katra klienta situācijai un ņemot vērā pusaudžu īpatnības, respektējot un atbalstot sociālos ētikas principus. Veiksmīgai gadījuma risināšanai ar klientu pozitīvu rezultātu visbiežāk nodrošina abpusējs kontakts, uzticēšanās, motivācijas attīstīšana tālākām pārmaiņām un sadarbība dažādu praktisku problēmu risināšanā.

Kā veiksmīgs piemērs Anitas profesionālai darbībai minama biedrības “Domus” nometnes popularizēšana, lai tiktu motivēti nepilnu ģimeņu vecāki ar bērniem piedalīties saliedēšanas pasākumos, kas sniegtu atbalstu un stiprinātu vecāku un bērnu pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanas prasmes.

Anita Bērziņa ir viena no Jēkabpils pilsētas sociālā dienesta darbiniecēm, kura godprātīgi veic sociālu darbu, sniedz profesionālu atbalstu Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, un popularizē sociālā darbinieka profesiju. Anita ir radoša, harizmātiska un pozitīva. Anita raksta vārdus, rada mūziku un dzied grupā “Latgales dāmu pops”, prot pajokot par sevi un ar veselīga humora devu uzlabot garastāvokli saviem kolēģiem. Anitai patīk puķes un viņas dārzā ir plaša rožu, peoniju, liliju u.c. puķu kolekcija. Kolēģi mīļi Anitu dēvē par “Rožu karalieni”, jo labprāt dalās ne tikai savā pieredzē, bet arī ar ziedu stādiem. No agra pavasara līdz vēlam rudenim Anitas dārzā kolēģi tiek mīļi gaidīti smelties iedvesmu un noņemt ikdienas stresu saspringtajā sociālā darba ikdienā.