gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

ILZE FĀRNESTE

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Madonas novad, Liezēres pagasts un Madonas pilsēta

Pretendenta darba vieta

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Amata nosaukums

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece, vadītāja vietniece

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā/sociālajā pedagoģijā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

23 gadi

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Sociālā darbiniece ir ar ļoti augstu atbildības sajūtu un tik ilgi savus darba gadus ir veltījusi Liezēres pagasta iedzīvotājiem un arī pašreiz to turpina darīt. Darbiniece vairākkārtīgi sociālo darbu ir apvienojusi ar darbu dienestā kā nodaļas vadītāja, kura atbild par visiem sociālajiem darbiniekiem, sniedzot konsultācijas pagastu sociālajiem darbiniekiem. Veikusi iekšējās kontroles. Darbiniece pati par saviem līdzekļiem izglītojas, papildinot savas zināšanas sociālajā jomā.

Sociālā darbiniece dienestā izveidoja jaunu kārtību un noteikumus, izveidojot sociālo pakalpojumu telpu, kur bērniem un jauniešiem par Madonas novada pašvaldības līdzekļiem tiek sniegtas dažādas terapijas – tiek nodrošināts logopēds, mūzikas terapija, smilšu terapija, fizioterapija, ABA terapija, mākslas terapija, Tomatis terapija. Terapijas var saņemt bērni un jaunieši, kuriem jau ir funkcionāli traucējumi un tādi, kuriem tie vēl nav noteikti, un tas dod iespēju uzlabot veselību saņemt atbalstu, kas uzlabo dzīves kvalitāti.

Sociālā darbiniece strādājot ar ģimenēm un bērniem, saprotot, ka ir savas zināšanas un metodes jāpapildina, ir izmācījusies smilšu spēļu terapiju, ir iekārtots un izveidots savs smilšu spēļu terapijas kabinets, kur darbā ar ģimenēm un bērniem izmanto šo metodi. Šo pakalpojumu saņēm ne tikai Liezēres ģimenes ar bērniem, bet arī Madonas novada blakus pagasta bērni un ģimenes. Lai arī šobrīd pilda dienesta vadītāja vietnieces darbu, darbiniece turpina sniegt sociālo pakalpojumu - smilšu spēļu terapiju, konsultējot ģimenes ar bērniem un bērnus, kuri ievietoti Ozolu bērnu namā. Savu metodi piedāvā un stāsta vairākos projektos NVO.

Sociālā darbiniece ir bijusi kā supervizors, ievadot darbā divus darbiniekus kuri ir ieguvuši sociālā darba izglītību.

Sociālā darbiniece strādā un pati vada starpprofesionāļu komandu darbā ar ģimenēm un bērniem, darbojas Madonas novada pašvaldības Jaunatnes lietu komisijā, kur ir iesaistīti dažādi speciālisti - probācijas dienests, policija, nepilngadīgo lietu inspekcija, bāriņtiesa, sociālais darbinieks, skolu valde, jaunatnes lietu speciālists. Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar bāriņtiesu. Starpprofesionāļu komandas darbs tiek organizēts, iesaistot Liezēres pamatskolu, Ozolu bērnu namu un bāriņtiesu, Liezēres pagasta pārvaldi, policiju.

Sociālā darbiniece aktīvi darbojās Labklājības ministrijas organizētajā izmēģinājuma projektā, kur tika uzsākts darbs ar ģimenēm un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri izvērtēti deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros, saņemot sociālos pakalpojumus.

Aktīvi darbojas DI projekta ieviešanā, īstenojot septiņas aktivitātes, no kurām trīs aktivitātes tiks izveidotas Liezēres pagastā. Aktīvi izstrādā informāciju un to vēsta sabiedrībai, izskaidrojot, kas ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Piedalās visās sapulcēs, veido pieredzes apmaiņas braucienus, lai labāk izprastu un izvairītos no iespējamām kļūdām.

Sociālā darbiniece aktīvi darbojas sociālo darbinieku biedrībā, sniedzot pienesumu ar savu praksi par lauku sociālo darbinieku, piedaloties konferencēs. Aktīvi darbojas biedrības rīkotajās vasaras nometnēs,  vēstījumu par savu pieredzi. Ir uzstājusies arī Labklājības ministrijas rīkotajā konferencē par sociālo darbinieku ētikas jautājumiem.

Sociālā darbiniece darbojas biedrībā ''Ozolos un zīle'', kur tiek izstrādāti projekti Liezēres pagastā, tiek organizētas vasaras nometnes bērniem no trūcīgajām ģimenēm, kur sociālā darbiniece ir arī kā audzinātāja. Vienā no projektiem ģimenēm ar bērniem tika piesaistīts ģimenes asistents, kas Madonas novadā Liezēres pagastā bija pirmajiem.

Sociālā darbiniece ir lasījusi lekcijas LPMC par tēmu bērnu tiesībās un Supervīzijas centrā Aisma - tēmas: klientu lietas un apsekošana.

Sociālā darbiniece dienestā aktīvi ir darbojusies pie saistošo noteikumu izstrādes, ir izveidojusi darbinieku kvalitātes novērtēšanas sistēmas nolikumu, aktīvi piedalījās Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģija 2019-2023 izstrādē, izveidoja instrukciju par sociālās palīdzības un sociālā darba veikšanu Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Sociālā darbiniece ir ar lielām un apbrīnojamām darba spējām, bieži aizvieto promesošus darbiniekus.

Sociālā darbiniece 2020. gada februārī pabeigs apmācības C Moduļa programmā ''Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā'' kā psihosociālais konsultants.