gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

ELITA ŠMELDE

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Kandavas novads, Zantes pagasts

Pretendenta darba vieta

Nodibinājums "Zantes ģimenes atbalsta centrs"

Amata nosaukums

Sociālo gadījumu vadītāja

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

Karitatīvajā sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

15 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Elita Šmelde ir sociālā darbiniece ar augstu atbildības sajūtu, veiksmīgi un efektīvi sadarbojas ar citu institūciju profesionāļiem, ierosinot uzlabojumus sociālā darba jomā un izglītojošo pasākumu organizēšanā. Elita ir tā, kas izstrādā individuālos atbalsta plānus bērniem un jauniešiem ar mācību un uzvedības traucējumiem. Viņa viegli spēj atrast kopīgu valodu ar bērniem, meklē inovatīvu pieeju, strādā ar ģimenēm, kurās konstatētas komplicētas sociālās problēmas un nereti arī augsti riski bērnu attīstībai. Elitai gandarījumu sniedz sajūta, kad ir izdevies sniegt atbalstu un piesaistīt atbilstošus resursus ģimenei krīzes situācijas pārvarēšanai, kad ar klientu izveidojušās atbalstošas un savstarpējas cieņpilnas attiecības. Darba biedri augstu novērtē Elitas darbu.

Elitas darba prioritāte ir ģimenes ar bērniem. Ne visi vecāki pārzina bērna vajadzības pēc silta ēdiena, tīra apģērba, emocionāla atbalsta. Tādēļ Elita palīdz vecākiem, piesaistot arī psihologu, vispirms cenšoties izprast , kāpēc šāda situācija ir izveidojusies, kā arī veicina klienta paša izpratni par notiekošo. Svarīgi ir nedarīt un nelemt klienta vietā, bet izvēles izdarīt kopīgi. Elitai veiksmīgi izdodas rosināt cilvēkā vēlmi mainīt dzīves pamatvērtības – apgūt citu profesiju, meklēt jaunu uzvedības modeli, atbrīvoties no netikumiem, atkarībām – tas ir būtisks solis ceļā uz mērķa sasniegšanu.

Elita Šmelde ārpus tiešā darba iesaistās mūsu centra projektu aktivitātēs - apmācību organizēšanā skolu jaunatnei par atkarības problēmām, drošu interneta lietošanu, tāpat arī jauno māmiņu skolā. Izveidojusi labu sadarbību ar iesaistītām institūcijām, to veidojot uz uzticības, savstarpējas sapratnes, atvērtības un prasmīgu mijiedarbību pamatiem.

Elita ir darbaudzinātāja sociālajām audzinātājām, kuras apgūst izglītību un prakses vadītāja diviem studentiem - sociālajiem darbiniekiem. Vada starpinstitucionālās un komandu sapulces.

Elitas ikdienas darbs saistīts ar profesionālo saišu stiprināšanu un veidošanu ar citiem speciālistiem visā valstī, jo mūsu centrā bērni un mammas ar bērniem tiek ievietoti no visiem reģioniem. Speciālisti augstu novērtē Elitas prasmes analizēt sociālas sistēmas, novērtēt un interpretēt sociālās situācijas, strukturēt un plānot sociālās iejaukšanās mērķus un stratēģiju.

Elita aktīvi darbojas sociālo pārmaiņu virzienā - piedaloties un uzstājoties dažādās konferencēs un sapulcēs, kas saistītas ar sociālo darbu, izbraukumos uz citiem novadiem, lai tiktos ar speciālistiem un pārrunātu sociālā darba uzlabošanas iespējas

Elita Šmelde kopā ar vīru izaudzinājusi 2 meitas - abas ieguvušas augstāko izglītību. patīk darboties dārzā, audzēt puķes.

Attiecībās ar kolēģiem ir draudzīga, vienmēr palīdzoša un atsaucīga. Organizē darba kolēģiem izbraukumus, ekskursijas.