gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS 2019

Pretendenta vārds un uzvārds

SIGITA STRAUTA

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Ventspils pilsēta

Pretendenta darba vieta

PI "Ventspils pilsētas Sociālais dienests"

Amata nosaukums

Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

15 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

Sigita Strauta ir paraugs un autoritāte citiem kolēģiem. Savu darbu Sigita Strauta veic profesionāli, atbildīgi, savlaicīgi, ievērojot likumdošanas normas un prasības. Sigita Strauta sadarbojas ar kolēģiem un klientiem, ka arī Sociālā dienesta partneriem, ievērojot ētikas principus un ētikas normas. Sociālā darbiniece pārzina un sniedz metodisko atbalstu par jautājumiem, kas skar sociālo darbu ar ģimeni un bērniem. Sigita Strauta izrāda iniciatīvu sociālā darba pilnveidošanā Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Par pretendenti 2017., 2018., 2019., nav saņemtas klientu vai darbinieku sūdzības.

Sigita Strauta aktīvi iesaistās sociālās politikas pilnveidošanā Ventspils pilsētā. Kolēģe labprāt līdzdarbojas sociālās nozares administratīvo dokumentu izstrādē un pilnveidošanā, piedalās tikšanās ar Ventspils pilsētas domes pārstāvjiem. Ar Sigitas Strautas atbalstu ir veicināta mazaizsargāto iedzīvotāju iekļaušanās sabiedrībā.

Sigita Strauta piedalījusies normatīvo aktu izstrādē par atbalstu audžuģimenēm Ventspils pilsētā. Aktīvi piedalījusies tādā pašvaldības programmā kā "Ventspils -mazulim draudzīga pilsēta", devusi ieguldījumu konkursā "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019.", kā arī sniegusi ierosinājumus Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam rīcības virzieniem.

Sigita Strauta, veicot vecākā sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem pienākumus regulāri sniedz savas zināšanas un dalās pieredzē gan ar darba kolēģiem savā pašvaldībā, gan ar darbiniekiem citās pašvaldībās.

Sigita Strauta aktīvi uztur profesionālās saites ar dažādām pašvaldības struktūrvienībām, kā arī piedalījusies strapprofesionāļu atbalsta grupas nolikuma izstrādē.

Sigita Strauta regulāri sniedz būtisku ieguldījumu sociālās nozares atpazīstamības veicināšanā, t.i. popularizē sociālo darbu sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos.

Sigitai Strautai piemīt empātija, atsaucība, taisnīguma izjūta, kas palīdz veiksmīgi sadarboties gan ar kolēģiem, gan ar klientiem. Sigitai ļoti veiksmīgi izdodas ieviest kolektīvā optimistisku un radošu mikroklimatu.