gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

KONKURSS „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2019”

NOMINĀCIJA: GADA NOTIKUMS SOCIĀLAJĀ DARBĀ 2019

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā

Jaunjelgavas novada dome

Pansija Nr. 1255, Grupu dzīvokļi Nr. 1256,

reģ.Nr. 90000020824

Administratīvā teritorija, kurā pakalpojuma sniedzējs darbojas

Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts

Pakalpojuma sniedzēja darbības jomas

Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem;

sociālais darbs ar senioriem;

sociālais darbs ar personām ar īpašām vajadzībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2019.gadā:

2011.gada 24. martā Jaunjelgavas novada dome pieņēma lēmumu  par Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Sociālās aprūpes un krīzes centra „Vīgante”” izveidošanu.Sociālās aprūpes un krīzes centrs tika izveidots Vīgantes pamatskolā, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā bijušās pamatskoliņas pirmajā stāvā.

Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads ir 1930, tādēļ tai sākumā bija nepieciešams veikt siltināšanas darbus, kanalizācijas un ūdens sistēmas sakārtošanas darbus, atbilstoši noteikumiem un spēkā esošajām prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, piemērotas personām ar īpašām vajadzībām. Projekti tika finansēti ar ERAF projekta un pašvaldības līdzekļiem.

Pirmais klients Sociālās aprūpes un krīzes centrā tika uzņemts 2011. gada maijā. Novadam samazinājās izdevumi par pirktajiem krīzes centru pakalpojumiem un pansionātu pakalpojumiem, klientiem radās iespēja palikt tuvāk savai līdz šim esošajai dzīves vietai, bijušajām mājām, tos ērtāk kļuva apmeklēt radiniekiem.

Sociālās aprūpes un krīzes centra mērķis bija sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu vismazāk aizsargātajām  iedzīvotāju grupām, t.i., ģimenēm ar bērniem, bērniem aizbildnībā, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām un citām personu grupām, kam tas nepieciešams, lai palīdzētu šiem cilvēkiem pārvarēt dažādas ikdienas dzīves grūtības un krīzes situācijas, veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā, kā arī rastu brīvā laika izmantošanas alternatīvas.\

2018. gadā šo pakalpojumu izmantoja jau 18 personas, tai skaitā četras personas ar garīgās veselības traucējumiem, taču vietas sāka kļūt par maz un arī vajadzības pēc pakalpojumiem sāka atšķirties. Tādēļ pēc Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta ierosinājuma, ar novada domes un projektu nodaļas darbinieku atbalstu, Jaunjelgavas novada dome pieņēma lēmumu par divu jaunu pakalpojumu uzsākšanu bijušajā Vīgantes pamatskolā, nodrošinot  ēkas pirmajā stāvā pansijas pakalpojumu un otrajā stāvā grupu mājas/ dzīvokļa pakalpojumu.

Pansija nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un sociālo problēmu risināšanā pensijas vecuma personām vai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un personām krīzes situācijā, kā arī piedāvā aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējas, saglabājot pastāvīgas dzīves principus. Tas dod iespēju klientam pēc iespējas ilgāk palikt dzīvot savā novadā, savu tuvinieku tuvumā, nenonākot ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs.

Grupu mājas /dzīvokļa pakalpojums dod iespēju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt mājokli un individuālu atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā, piedāvā aktivitātes brīvā laika pavadīšanai, saglabājot patstāvīgas dzīves principus, apgūt un nostiprināt dažādas sociālās prasmes.

ERAF programmas Interreg Latvija-Lietuva projekta ietvaros tika izremontēts ēkas otrais stāvs, iegādātas jaunas mēbeles, inventārs, mūzikas instrumenti, tajā uzsākts grupu mājas/ dzīvokļa pakalpojums. Pašreiz pakalpojums tiek nodrošināts 18 klientiem, pansijā 9 personām (kopā 11 vietas) un grupu mājā/ dzīvoklī 8 personām (13 vietas).

Rezultātā ir iespēja sniegt klientu vajadzībām nepieciešamos sociālos pakalpojumus, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ar klientiem regulāri strādā psihologs, sociālais darbinieks, ģimenes asistents, sociālais aprūpētājs un aprūpētāji. Klientiem notiek dažādas, viņu spējām atbilstošas aktivitātes un  nodarbības. Klientiem ir iespēja apmeklēt dažādus novadā organizētos pasākumus ne tikai Staburaga pagastā, bet arī citās vietās, Jaunjelgavā, Secē, Sunākstē. Klientiem ir nodrošināts ģimenes ārsta vai  ģimenes ārsta nozīmēta speciālista apmeklējums, divas reizes gadā ģimenes ārsts pats ierodas uz klientu izmeklēšanu Vīgantē. Reizi nedēļā pie klientiem ierodas Staburaga pagasta bibliotekāre, vienu dienu  ar klientiem strādā psihologs, vienu dienu sociālais darbinieks, ģimenes asistents. Klientiem ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu, projekta ietvaros ir iegādāta siltumnīca, ir iekopts pašiem savs dārziņš, kurā paši audzē, novāc un konservē izaudzētos dārzeņus, Vīgantē ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās ierodas ciemiņi ar priekšnesumiem, koncertiņiem. Reizi divos mēnešos Vīgantes klientus apmeklē mācītājs. Klienti tiek vesti uz Seces baznīcas dievkalpojumiem un pasākumiem (koncertiem). Tāpat klientiem ir iespēja baudīt teātra izrādes. Tai pat laikā klientam tiek saglabāta saikne ar sev tuvajiem cilvēkiem, radiniekiem, draugiem, tie apciemo klientus Vīgantē, kopā ar tuviniekiem svin svētkus, piemēram Lieldienas, Jāņus, Ziemassvētkus un Astoto martu. Klienti atrodas drošībā un attiecīgajā brīdī saņem nepieciešamo palīdzību un atbalstu.