gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" īstenošanas gaita

Projekta ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes:

1. Projekta mērķa grupas dalībnieku iesaiste un anketēšana

2. Reģionālās ideju laboratorijas

3. Metodikas izstrāde

4. Metodikas testēšana (validācija) un pilnveidošana

5. Reģionālie informatīvie pasākum

 1.aktivitāte

Projekta mērķa grupas dalībnieku iesaiste un anketēšana

Laikā no 2010.gada oktobra līdz novembrim projekta ietvaros  tika organizēti  pieci reģionālie informatīvie semināri „Jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanai", kuru ietvaros mērķa grupas dalībnieki - sociālo pakalpojumu sniedzēji (sociālie dienesti un ilgstošas sociālās aprūpes iestādes) tika iepazīstināti ar projekta ideju -  pašnovērtējuma metodiku un esošās kvalitātes novērtējuma pieejas pilnveidošanas nepieciešamību. Tika uzsvērta institūcijas pārvaldības būtiskā loma pakalpojumu nodrošināšanas un kvalitātes pilnveidošanas procesā. Projekta eksperti iepazīstināja semināru dalībniekus ar CAF (The Common Assessment Framework) modeli, kas lielu popularitāti Latvijā pagaidām nav ieguvis, tomēr Eiropā ir ļoti populārs un ir atzīts par vienu no piemērotākajiem valsts pārvaldes institūciju novērtējuma rīkiem (prezentācijas pievienotas pielikumā).

Kopā reģionālajos  informatīvajos semināros ir piedalījušies 285 dalībnieki, kas par 42% ir pārsniedzis sākotnēji plānoto dalībnieku skaitu un norāda uz sociālo pakalpojumu sniedzēju salīdzinoši lielo interesi par šo jautājumu.  Kopā pārstāvētas 139 institūcijas, pārsvarā sociālo dienestu un ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu (valsts, pašvaldību, privāto) pārstāvji, ka arī vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Dalībnieki semināra laikā ir aizpildījuši piesaistītā socioloģijas eksperta kopā ar LM darbiniekiem izstrādāto aptaujas anketu par aktuālo situāciju nozarē. Anketēšanā tika noskaidrots mērķa grupas viedoklis par jomas problēmām, stiprajām un vājajām pusēm sociālo pakalpojumu plānošanā un īstenošanā, iesaistīto sociālo pakalpojumu sniedzēju līdzšinējo savstarpējo sadarbību, sadarbību ar citām ieinteresētajām pusēm utml.

Semināra laikā dalībnieki tika lūgti iesaistīties un visa pasākuma laikā fiksēt savas idejas, jautājumus un kritiku atsevišķās lapās, kuru apkopojams norāda uz konkrētiem problēmu blokiem:

1.1  Vadības īstenotā personāla politika - darbinieku kvalifikācija un apmācība, sociālā aizsardzība, atlase, motivēšana un vērtēšana, noslodze un pārslodze;

1.2   Sadarbības nozīmīgums - ar pašvaldībām, veselības aprūpes iestādēm, kolēģiem, pieredzes apmaiņa starp novadiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

1.3  Procesa organizācija un pilnveide - estāžu specializācijas nepieciešamība, pilsētu un lauku atšķirības, birokrātisma mazināšana un metodiskais atbalsts klienta lietu veidošanā u.c.;

1.4  Finanšu resursu nepietiekamība;

1.5  Klienta apmierinātība, vajadzību un resursu izpēte, līdzdarbība;

1.6  Ārējo pārbaužu zemā efektivitāte, vienotas metodikas trūkums;

1.7  Vienotas vērtēšanas sistēmas ar mērāmiem indikatoriem nepieciešamība, sistēmas atspoguļošanas lietderība tiesību aktos.

2.aktivitāte

Ideju laboratorijas

2010.gada decembrī: 8.decembrī Dobelē, 9.decembrī Liepājā, 15.decembrī Jūrmalā, 16.decembrī Cēsīs, 17.decembrī Rēzeknē projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" ietvaros  tika organizētas piecas reģionālās „Ideju laboratorijas", kuru ietvaros mērķa grupas dalībnieki - sociālo pakalpojumu sniedzēji (sociālie dienesti un ilgstošas sociālās aprūpes iestādes) tika aicināti uz apmācībām par CAF kvalitātes vadības modeli un diskusijām par tā kritēriju un apakškritēriju piemērošanu institūciju darbības novērtēšana un iesaistīti kritēriju piemērošanā tieši sociālo pakalpojumu sniedzēju darba specifikai.

Tā kā atvēlētais laiks bija ierobežots katrā no ideju laboratorijām tika apskatīti tikai 2-3 kritēriji. Ideju laboratoriju norise bija izteikti radoša un konstruktīva, dalībnieki labprāt iesaistījās aktivitātēs (darba grupas, diskusijas), vērtēja apakškritērijus, sniedza savus priekšlikumus teorētisko apgalvojumu materializēšanai praksē. Aktivitātes īstenošanas laikā tika gūts apstiprinājums projekta pamatā esošajai hipotēzei par sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtējuma pieejas pilnveidošanas nepieciešamību un jauna metodiska (arī skaidrojoša) materiāla nepieciešamību, ar kura palīdzību sociālo pakalpojumu sniedzēji varētu vērtēt dažādus savas institūcijas pārvaldības aspektus (līderība, personālvadība, plānošana, sadarbība, procesi utml.).

Kopā reģionālajās Ideju laboratorijās ir piedalījušies 120 dalībnieki. Visapmeklētākais bija Vidzemes reģiona pasākums, kur piedalījās 28 dalībnieki, savukārt vismazāk - 22 dalībnieki bija Rīgas reģiona pasākumā, kas skaidrojams arī ar ārējiem apstākļiem, kas kavēja dalībnieku iespējas nokļūt ideju laboratorijā. Tāpat kā iepriekšējā projekta posmā dalībnieki bija sociālo dienestu un ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu (valsts, pašvaldību, privāto) pārstāvji. Tika pārstāvētas arī vairākas nevalstiskās organizācijas. 

Rezultātā ir sagatavots apkopojošs materiāls par ideju laboratorijām (pievienots pielikumā). Materiālā iekļauts, gan ideju laboratoriju darba grupās izvirzīto ideju apkopojums, gan mērķa grupas apmierinātības aptaujas kopsavilkums.

Visi materiāli izsūtīti mērķa grupas dalībniekiem ar aicinājumu komentēt tos, izteikt savus viedokļus, kritiku un priekšlikumus. Ir panākta vienošanās par labās prakses piemēru iekļaušanu topošajā metodikā, tamdēļ visi mērķa grupas pārstāvji ir aicināti dalīties ar savu labo praksi sūtot tās aprakstus projekta īstenotājiem.

3.aktivitāte

Metodikas izstrāde

Ekspertu grupa laika posmā no janvāra līdz martam strādāja pie metodikas projekta izstrādes. Darba ietvaros tika pārskatīti CAF kritēriji piemērojot tos metodikas vajadzībām, aprakstīti CAF priekšnosacījumu kritēriju (Līderība, Stratēģija un plānošana, Partnerattiecības un resursi un Procesi) prasību līmeņi, definēti rezultātu vērtējuma līmeņi un izstrādāti visu rezultātu sadaļu (Rezultāti attiecībā uz darbiniekiem, Rezultāti attiecībā uz klientiem, Rezultāti attiecībā uz sabiedrību un Galvenie darbības rezultāti) piemēri. Tika izstrādāta arī metodikas skaidrojošā sadaļa, kur sīkāk aprakstīta visu apakškritēriju un prasību jēga un būtība, kā arī skaidroti metodikā lietotie termini.

Aktivitāte noslēdzās ar mācību semināru to organizāciju pārstāvjiem, kas brīvprātīgi piekrituši piedalīties pilotprojektos, kuru laikā veiks pašnovērtējumu savās institūcijās. Apmācību seminārs notika 25.martā Labklājības ministrijas telpās un tajā piedalījās 33 dalībnieki no 9 sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām, kas pārstāv valsts, pašvaldību, privātās un NVO sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas.

4.aktivitāte

Metodikas testēšana (validācija) un pilnveidošana

Pēc apmācību semināra institūcijas, kas brīvprātīgi pieteikušās novērtēšanas procesam atbilstoši jaunajai metodikai saņēma pēdējās metodikas dokumentu versijas uz uzsāka novērtējuma procesa plānošanu un īstenošanu. Pilotprojektos piedalās šādas institūcijas:

 1. Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests";
 2. Sociālās aprūpes centrs „Madliena";
 3. Rūjienas senioru māja;
 4. Rīgas sociālais dienests;
 5. Vārkavas sociālais dienests;
 6. Fonds „Kopā";
 7. Rēzeknes pilsētas domes Sociālas aprūpes pārvalde;
 8. Kocēnu novada Sociālais dienests;
 9. Valsts sociālas aprūpes centra „Kurzeme" filiāle „Aizvīķi".

Aptuvenā novērtējuma gaita organizācijām ir aprakstīta atsevišķa materiālā un satur sekojošus soļus:

Kā veikt pašnovērtējumu organizācijā :

1. Informējiet un paskaidrojiet darbiniekiem par novērtējumu.

2. Izveidojiet pašnovērtējuma darba grupu. Vēlams (atkarībā no organizācijas lieluma), ka tajā piedalās:

a) vadības pārstāvis;
b) darbinieki, kas pārzina vērtējamās jomas un var dot lielāko ieguldījumu vērtēšanā;
c) komplektējiet grupu tā, lai tajā būtu gan kritiski vērtējoši darbinieki, gan pozitīvi vērtējoši.

3. Grupa iepazīstas ar pašnovērtējuma metodiku un paskaidrojumiem.

4. Vienojas par pašnovērtējuma darba organizāciju, piemēram,:

a) sadala katram grupas loceklim veikt kāda kritērija pierādījumu meklēšanu. Pēc tam kopīgi pārrunā un koriģē;
b) katru kritēriju izskata visa grupa kopā un vienojas;
c) katrs grupas loceklis individuāli veic visu kritēriju pierādījumu meklēšanu un tad kopīgi diskutē un vienojas par rezultātu.

5. Veic pašnovērtējumu - meklē pierādījumus un piešķir attiecīgu vērtējuma līmeni. Lai iegūtu kvalitatīvāku informāciju, apjautājiet/anketējiet citus darbiniekus.

6. Par vērtējuma līmeni vienojas grupa kopīgi - concensus princips.

7. Vienojieties par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Uzlabojumiem jābūt saprātīgiem un reāli izpildāmiem "pārskatāmā" laika periodā.

8. Nosakot kompetences, vispirms vērtējiet, kādus uzlabojumus organizācija var veikt pati, un meklējiet iespējas. Tai pat laikā, ja jūsu darbība atbilstoši labajai praksei ir stingri ietekmēta no izpildvaras vai likumdevējiem, norādiet konkrētas problēmas.

 

Pielikumā atrodamas prezentācijas no reģionālajiem informatīvajiem semināriem un ideju laboratorijām, projekta ekspertu kopsavilkuma ziņojums par ideju laboratoriju rezultātiem, mērķa grupas apmierinātības aptaujas kopsavilkums (par ideju laboratorijām), prezentācija no mācību semināra pilotorganziācijām, kā arī metodikas projekts, kas sastāv no: