gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti 

Ar 2013.gada 1.janvāri cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā var saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Jo cilvēkam ir vairāk ārpusmājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu.

Asistents var būt tikai fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.

Lai pieaugušais cilvēks ar I vai II grupas invaliditāti saņemtu asistenta pakalpojumu, ir jārīkojas šādi:

1) jāiesniedz iesniegums Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lūdzot izsniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;

2) pēc VDEĀVK atzinuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas cilvēka deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā jānorāda aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam būs nepieciešams asistenta atbalsts. Jāuzrāda sociālajam dienestam VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas:

- darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;

- mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;

- dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo iestādi;

- iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.

Lai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam saņemtu asistenta pakalpojumu:

1) vajadzīgs VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

2) bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam) tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, jāiesniedz rakstisks iesniegums, lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu, norādot aktivitātes ārpus mājokļa, kurās bērnam būs nepieciešams asistenta atbalsts, jāuzrāda VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas:

3) mācību iestādes apliecinājums, ka bērns mācās;

4) darba devēja apliecinājums, ka bērns strādā;

5) dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka bērns apmeklē attiecīgo iestādi;

6) iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.

Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apjomu (stundu skaitu) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā. Sociālais dienests slēgs arī līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti.

Valsts budžeta līdzekļus izmanto šādu asistenta pakalpojuma izmaksu nodrošināšanai:

1) asistenta atalgojumam Ls 1,20 stundā;

2) pašvaldības veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

3) transporta izdevumiem, pavadot cilvēku ar II invaliditātes grupu transporta izdevumiem mēnesī.

Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu nosaka Invaliditātes likums. Savukārt asistenta pakalpojuma piešķiršanas kārtību, prasības asistentam, kritērijus atzinuma sniegšanai par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un pakalpojuma apjoma noteikšanai, kā arī nepieciešamā valsts budžeta aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir  un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā".

Jautājumu gadījumā par piešķiršanas kārtību lūdzam sazināties ar Labklājības ministrijas speciālistiem, zvanot pa tālruni  67021612, 67021680