gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam valsts nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām.
 
Pakalpojuma mērķis - panākt klienta atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību, un veicinot viņa atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē. Pakalpojumu sniedz institūcijā, un tā ilgums nepilngadīgiem un pilngadīgiem pakalpojuma saņēmējiem atšķiras.
 
Pakalpojuma ilgums
Pakalpojumu bērniem nodrošina līdz 18 mēnešiem ilga sociālās rehabilitācijas kursa veidā, bet pakalpojumu pilngadīgiem cilvēkiem – līdz 12 mēnešiem ilga sociālās rehabilitācijas kursa veidā.
 
Bērni pakalpojumu var saņemt atkārtoti pēc katra jauna motivācijas un ārstēšanas kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteikta ārstēšanas kursa pabeigšanas.
 
Pilngadīgi cilvēki var saņemt pakalpojumu pēc katra pilna ārstēšanās kursa pabeigšanas, bet ne biežāk kā reizi divos gados.
 
Pakalpojuma saturs
Pakalpojuma saturu veido individuālas un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apgūšana un pilnveidošana, iespēja iegūt atbilstošu vispārējas izglītības programmu (bērniem), iespēja iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos (pilngadīgiem cilvēkiem) u.c. pasākumi atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.
 
Pakalpojumu grozi
Lai noteiktu valsts apmaksātā pakalpojumu saturu veidojošās aktivitātes un izmaksas, pārskatītas viena klienta vienas dienas izmaksas, un izveidota pakalpojumu grozu aprēķinu tehnoloģija (pakalpojuma grozs).
 
Ņemot vērā to, ka pakalpojuma ilgums bērniem un pilngadīgiem cilvēkiem, kā arī atsevišķi pasākumi pakalpojuma saturā atšķiras, Labklājības ministrija izstrādāja divus pakalpojuma grozus. No tiem viens atbilst pakalpojumam bērniem, otrs – pakalpojumam pilngadīgiem cilvēkiem.
 
Abu pakalpojumu grozu aktivitātes un izmaksas iedalītas divos posmos:
1. posms - tiešās pakalpojuma sniegšanas aktivitātes un izmaksas;
2. posms - ar pakalpojuma prasību nodrošināšanu, administrēšanu un uzturēšanu saistītās aktivitātes un izmaksas.

Ministrija secinājusi, ka, lai kvalitatīvi izpildītu prasības, kas noteiktas pakalpojuma sniedzējiem, nepieciešams palielināt pakalpojuma finansējuma apmēru. Atbilstoši aprēķiniem kopējās pakalpojuma maksimālās izmaksas pilnam pakalpojuma kursam bērniem (18 mēneši – 548 dienas) vienam klientam ir 22 944,76 eiro, viena klienta izmaksas dienā ir 41,87 eiro.
 
Kopējās pakalpojuma maksimālās izmaksas pilnam pakalpojuma kursam pilngadīgiem cilvēkiem (12 mēneši – 365 dienas) vienam klientam ir 13 424,70 eiro, viena klienta izmaksas dienā ir 36,78 eiro.