gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (cilvēku tirdzniecības upuriem) groza aprēķinu tehnoloģija

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam valstij ir pienākums sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa saturu veido:

 • psihosociāla palīdzība, tai skaitā individuālas sociālā darbinieka, psihologa, jurista, ārstniecības personas un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši klienta vajadzībām,
 • drošs patvērums un klienta izmitināšana,
 • iespēja apgūt vai uzlabot klienta pašaprūpes vai pašapkalpošanās iemaņas,
 • klienta iesaistīšana apmācības un izglītības programmās, ja tas sekmē klienta reintegrāciju sabiedrībā un darba tirgū,
 • piecas pakalpojuma sniedzēja konsultācijas cilvēku tirdzniecības upuru nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem, ja tie uzturas Latvijā,
 • ārvalstī esoša klienta vai potenciālā klienta un viņa pavadībā esošo nepilngadīgo bērnu nokļūšanas līdz pakalpojuma sniegšanas vietai organizēšana un pavadīšana nepieciešamības gadījumā,
 • un citi pasākumi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja speciālistu izstrādātajam klienta individuālās sociālās rehabilitācijas plānam.

Lai noteiktu, kādas aktivitātes ietilpst valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas pakalpojumā, kā arī tā izmaksas, LM izveidoja sociālās rehabilitācijas pakalpojuma groza aprēķinu tehnoloģiju.

Atbilstoši aprēķiniem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma groza aktivitātes un izmaksas iedalītas trīs posmos:

 • 1.posms - sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa uzsākšana.

Vidējās izmaksas uz 1 klientu kursa laikā ir 2091,28 eiro, t.sk. pakalpojuma izmaksas 1901,16 eiro un administrēšanas izmaksas 190,12 eiro.

Šajā posmā notiek sadarbība ar Latvijas vai ārvalstu, pašvaldību, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, lai sagaidītu un izvērtētu cilvēku, kā arī noteiktu viņa atbilstību cilvēktirdzniecības upura statusam, segtu nepieciešamos ceļa izdevumus un nogādātu drošā mājvietā, nepieciešamības gadījumā nodrošinātu viņa pavadību. Tāpat notiek speciālistu komisijas darbs, kas izvērtē potenciālā klienta atbilstību cilvēktirdzniecības upura kritērijiem.

 • 2.posms - sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana.

Sociālās rehabilitācijas kurss ilgst līdz 180 dienām. Šī kursa aktivitātes iedalītas 2 grupās - tiešās sociālās rehabilitācijas aktivitātes (individuālo konsultāciju veidā) un ar minētā pakalpojuma organizēšanu saistītās aktivitātes (izmitināšana, pirmās nepieciešamības preču iegāde, dokumentu atjaunošana, u.c.).

2.posmā viena cilvēku tirdzniecības upura sociālās rehabilitācija pakalpojuma kurss (180 dienas) maksimāli izmaksā 4699,80 eiro. Aprēķinātās izmaksas uz 1 cilvēktirdzniecības upuri dienā ir 26,11 eiro. Minēto summu veido:

 • tiešās pakalpojuma izmaksas - 8,36 eiro,
 • ar pakalpojuma organizēšanu un normatīvajos aktos noteikto prasību nodrošināšanu saistītās izmaksas -15,38 eiro,
 • administrēšanas izmaksas - 2,37 eiro.
 • 3.posms - konsultācijas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas.

Šī posma maksimālās izmaksas kursa laikā uz 1 klientu veido speciālistu konsultācijas kriminālprocesa laikā 2902,35 eiro apmērā, t.sk. konsultāciju izmaksas 2638,50 eiro un administrēšanas izmaksas 263,85 eiro. Savukārt, ja cilvēks nepiedalās kriminālprocesā, viņš saņem piecas individuālas konsultācijas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa beigām. Līdz ar to kopējās maksimālās izmaksas konsultācijām ir 96,75 eiro, t.sk. konsultāciju izmaksas 87,95 eiro un administrēšanas izmaksas 8,80 eiro.

Kopš 2013.gada 1.janvāra sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saturā ietilpst arī atbalsta pakalpojumi tiem cilvēku tirdzniecības upuriem, kuri iesaistās kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību kā cietušie vai liecinieki. Minētie atbalsta pakalpojumi, nepārsniedzot 150 stundas gadā 3 gadu periodā, ietver psihosociālu palīdzību (psihologs, psihoterapeits, individuālas jurista un sociālā darbinieka konsultācijas), tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā un, ja nepieciešams, pārstāvību tiesā.

Savukārt cilvēkiem, kuri minētos atbalsta pakalpojumus nesaņem, ir tiesības nepieciešamības gadījumā saņemt piecas pakalpojuma sniedzēja sniegtas individuālas konsultācijas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa beigām.

LM uzsver, ka aprēķinos izmantoti vidējie sociālās rehabilitācijas kursa sniegšanas apjomi, atbilstoši kuriem pasūtītājs veic apmaksu par pakalpojumu.  Reāli nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pakalpojuma sniedzējs ievēro katra cilvēktirdzniecības upura individuālo sociālās rehabilitācijas plānā noteikto rehabilitācijas apjomu, intensitāti un nepieciešamo speciālistu piesaisti. Līdz ar to faktiskie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas apjomi katram klientam var atšķirties t.i., tie var būt mazāki vai lielāki nekā aprēķinos noteikts.  

Piemēram, 1.posma ietvaros, veicot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa aktivitātes, vērtē katra potenciālā klienta faktisko nepieciešamību pēc ceļa izdevumu segšanas, drošas mājvietas un speciālistu komisijas darba.