gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Atlīdzība par adopciju

Adoptētājam ir tiesības saņemt:

Uzturnaudu vai pabalstu uzturam, kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošinātājs (bērnu aprūpes iestāde, aizbildnis vai pašvaldība, ja bērns ievietots audžuģimenē) atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē.

Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas  lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā.  

Atlīdzības apmērs ir 35 lati mēnesī.

Lai saņemtu atlīdzību, atlīdzības pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

  • atlīdzības pieprasītāja: vārds, uzvārds; personas kods; deklarētās dzīvesvietas adrese; tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese; kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);
  • bērna: vārds, uzvārds; personas kods;
  • pieprasītās atlīdzības veids (atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi).

Pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu. Iesniedzot pieprasījumu atlīdzības piešķiršanai, var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu, pamatojoties uz attiecīgās personas darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto informāciju, kas apliecina, ka attiecīgā persona nav nodarbināta, atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, vai darba devēja rakstisku izziņu par laikposmu, kurā atlīdzības pieprasītājam ir noteikts nepilns darba laiks (norādot stundu skaitu nedēļā).

Personai, kura ir darba ņēmējs, atlīdzību piešķir par laikposmu, kurā persona atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas. Atlīdzību piešķir no minētā atvaļinājuma piešķiršanas dienas. Personai, kura nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai kura strādā nepilnu darba laiku, atlīdzību piešķir par laikposmu, kurā adoptējamais bērns atrodas adoptētāju aprūpē un uzraudzībā atbilstoši bāriņtiesas lēmumam.

Pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību. Par atlīdzības piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt atlīdzību Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa informē atlīdzības pieprasītāju. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atlīdzību, atlīdzības pieprasītāju informē rakstiski atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atlīdzību sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc atlīdzības piešķiršanas dienas.

Ja atlīdzības saņēmējam radušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu atlīdzības izmaksas pārtraukšanai, personai ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

Atlīdzību par bērna adopciju piešķir adoptētājam vai vienam no adoptētājiem, ja bērnu adoptējuši laulātie, pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās. Atlīdzību piešķir, ja adoptētais bērns pirms adopcijas ir atradies ārpusģimenes aprūpē (ārpusģimenes aprūpes iestādē, audžuģimenē vai aizbildnībā). Atlīdzība netiek piešķirta, ja ir adoptēts otra laulātā bērns.

Vienreizējās atlīdzības apmērs ir 1000 latu par katru adoptēto bērnu.

Lai saņemtu atlīdzību, atlīdzības pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

  • atlīdzības pieprasītāja: vārds, uzvārds; personas kods; deklarētās dzīvesvietas adrese; tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese; kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);
  • bērna: vārds, uzvārds; personas kods;
  • pieprasītās atlīdzības veids (atlīdzība par bērna adopciju).

Pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu. Iesniedzot pieprasījumu atlīdzības piešķiršanai, var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu.

Pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību. Par atlīdzības piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt atlīdzību Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa informē atlīdzības pieprasītāju. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atlīdzību, atlīdzības pieprasītāju informē rakstiski atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atlīdzību sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc atlīdzības piešķiršanas dienas.

Ja atlīdzības saņēmējam radušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu atlīdzības izmaksas pārtraukšanai, personai ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.