gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku.

Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi apmērs nav atkarīgs no bērnu skaita.

Atlīdzības apmērs ir 35 lati mēnesī.

Lai saņemtu atlīdzību, atlīdzības pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā bāriņtiesas lēmums par adoptējamā bērna nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, Labklājības ministrijā :

iesniedz šādus dokumentus:

  • rakstisku pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu;
  • bāriņtiesas lēmumu par adoptējamā bērna nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā (norakstu) vai bāriņtiesas lēmumu, ar kuru tiek pagarināts bērna aprūpes un uzraudzības termiņš (norakstu);
  • darba devēja rakstisku izziņu par laikposmu, kurā atlīdzības pieprasītājam ir piešķirts atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas vai noteikts nepilns darba laiks (norādot stundu skaitu nedēļā), - ja persona ir nodarbināta;
  • izziņu, kas apliecina, ka atlīdzības pieprasītājs nav nodarbināts (atlīdzības pieprasītājs var lūgt, lai izziņu pieprasa ministrija);

uzrāda šādus dokumentus:

  • personu apliecinošu dokumentu;
  • pilnvaru, ja atlīdzību pieprasa pilnvarota persona.