gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Normatīvie akti, kas reglamentē personai ar invaliditāti sniedzamā asistenta pakalpojuma pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā (turpmāk – asistenta pakalpojums) piešķiršanu:
 • Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts, 7.pants, 12.panta pirmās daļas 3. un 31.punkts, 12.panta 51. daļa un 6.daļa.
 • Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.942).
Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz:
 • darbu un atpakaļ;
 • izglītības iestādi un atpakaļ;
 • augstākās izglītības iestādi, palīdzētu apgūt izglītības programmu un atpakaļ (tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem, kuriem invaliditāte noteikta sakarā ar redzes traucējumiem);
 • dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ:
 • dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ;
 • ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta un saņemtu ārstniecības pakalpojumu;
 • brīvā laika pavadīšanas vietām, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ;
 • dažādām institūcijām, saņemtu pakalpojumu un nokļūtu atpakaļ.
Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.