gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ierobežojums saņemt asistenta pakalpojumu personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Asistenta pakalpojums paredzēts, lai personai ar invaliditāti palīdzētu veikt darbības ārpus mājokļa, un šī pakalpojuma mērķis ir atbalstīt personas iespējas dzīvot neatkarīgu dzīvi, lai viņām nevajadzētu saņemt institucionālās aprūpes pakalpojumu.

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā nav paredzēts izmantot personu ar invaliditāti saskarsmei ar radiniekiem vai aizgādņiem, kuri uzņēmušies pārstāvēt personas personiskās vai mantiskās intereses.

MK noteikumi Nr.942 neparedz asistenta pakalpojumu piešķiršanu personām, kas saņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Jāņem vērā, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu personas aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir paredzēta tikai tajos gadījumos, ja persona vecuma vai veselības stāvokļa dēļ pati nevar sevi aprūpēt. Atbilstoši ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma būtībai šī institūcija apņemas nodrošināt personai aprūpi un sociālo rehabilitāciju, t.i., atbalstīt pasākumus personas reintegrācijai sabiedrībā, ja tas ir iespējams personas veselības stāvokļa dēļ. Šo atbalsta pasākumu ietvaros klientiem tiek nodrošinātas arī atbalsta personas, kas sniedz pavadīšanas vai asistēšanas pakalpojumu.