gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Asistenta pakalpojuma pieprasītāja pienākumi un tiesības
 
Asistenta pakalpojuma pieprasītāja pienākumi:

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam ir pienākums triju darba dienu laikā informēt pašvaldības sociālo dienestu par:

 • personas dzīvesvietas maiņu;
 • personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai nokļūšanu ieslodzījuma vietā;
 • izmaiņām, kas ietekmē piešķirtā pakalpojuma saturu un ilgumu (izmaiņas apmeklējamo institūciju vai pasākumu sarakstā);
 • citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām asistenta pakalpojuma apjomā vai asistenta maiņai.

 
Pienākumu personai sniegt ziņas (t.sk. apliecinājuma dokumentus) nosaka likuma „Par sociālo drošību” 26.pants, saskaņā, ar kuru cilvēkam, kurš iesniedz pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem vai tos saņem, ir pienākums līdzdarboties un sniegt pilnīgas pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās ziņas un pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma:

 •  nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālā pakalpojuma saņemšanu vai par kuriem sakarā ar pakalpojuma saņemšanu iepriekš sniegtas ziņas;
 • iesniegt pierādījumus un nepieciešamos dokumentus.

 
Asistenta pakalpojuma pieprasītāja tiesības:

 • norādīt sevis izvēlētu pakalpojuma sniedzēju;
 •  apstrīdēt pašvaldības sociālā dienesta lēmumu pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas un pārsūdzēt pašvaldības domes lēmumu administratīvajā tiesā mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas;
 • asistenta pakalpojuma pieprasītājs ne biežāk kā divas reizes gadā ir tiesīgs mainīt izvēlēto asistentu, iesniedzot sociālajam dienestam pamatotu rakstisku iesniegumu.

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam ir jāņem vērā, ka, atsakoties no asistenta, vienlaikus tiek izbeigts arī esošais līgums par asistenta pakalpojuma sniegšanu ar pašvaldības sociālo dienestu, tāpēc pirms līguma izbeigšanas asistenta pakalpojuma saņēmējam ir rūpīgi jāizvērtē visas ar līguma izbeigšanu saistītās sekas un iesniegumā rakstiski jāpamato savs lēmums. Piemēram, nav pieļaujama situācija, ka asistenta pakalpojuma saņēmējs bieži maina asistentus, periodiski atsakoties un atkārtoti izvēloties vienas un tās pašas personas.