gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu asistenta pakalpojuma saņemšanai nepieciešamā informācija

Lai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu saņemtu asistenta pakalpojumu:

  • jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas asistenta pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

-       personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

-       likumiskā pārstāvja (aizgādņa) personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;

-       pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;

-       informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;

-       vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

 

  • jāuzrāda VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un jāiesniedz tā kopija, kā arī jāpievieno šādi dokumenti:

-       likumiskā pārstāvja (aizgādņa) pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

-       mācību iestādes apliecinājums, ka persona mācās;

-       darba devēja apliecinājums, ka persona strādā;

-       dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka persona apmeklē attiecīgo iestādi;

-       iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.