gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Uzruna ES Nodarbinātības un Sociālo lietu ministru neformālajā padomē

Godātie kolēģi!

Iesākumā gribu izmantot man doto iespēju un pateikt paldies kolēģim Deividam Blanketam (DAVID BLUNKETT) un viņa komandai par noorganizēto pasākumu, kā arī izteikt atzinību par šo burvīgo iniciatīvu sanākt visiem kopā, lai pārrunātu šobrīd lielai Eiropas sabiedrības daļai aktuālās problēmas, kas saistītas ar sociālās iekļaušanas un labklājības celšanas jautājumiem.

Ņemot vērā dažādu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušanas darba tirgū arvien pieaugošo nozīmi un arī straujos sabiedrības novecošanās tempus, Latvija pēc 2010.gada tāpat kā Eiropas vecās dalībvalstis jau šobrīd saskarsies ar darba spēka trūkumu, līdz ar to labprāt dalīšos ar saviem apsvērumiem un Latvijas pieredzi par pirmspensijas vecuma cilvēku konkurētspējas paaugstināšanā darba tirgū.

Latvijā un, kā pieņemu, līdzīgi vairākās jaunajās dalībvalstīs, vecāka gadagājuma cilvēku nodarbinātības jautājumu risināšanā ir novērojama no „vecajām ES dalībvalstīm" atšķirīga situācija. Sakarā ar sociāli-ekonomiskās sistēmas maiņu, vecāka gadagājuma cilvēku izglītība, kā arī dzīves un līdzšinējā darba laikā iegūtās prasmes un iemaņas vairs neatbilst mūsdienu darba tirgus prasībām, tādēļ nopietns uzsvars tiek likts uz apmācībām, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu īpaši šai mērķa grupai.

Būtiska loma šo problēmu risināšanā ir efektīvai partnerībai gan starp sociālajiem partneriem, gan arī citām iesaistītajām pusēm vietējā līmenī. Mēs cenšamies to nodrošināt ne tikai nacionālajā līmenī, bet arī veicināt izpratni un gūt atbalstu vietējā līmenī reģionos un pašvaldības.

Nobeigumā kā turpmākos izaicinājumus gribētu minēt informācijas par integrēšanās iespējām darba tirgū un pakalpojumu ģeogrāfiskās pieejamības nodrošināšanu, korporatīvi sociāli atbildīgas partnerības veicināšanu, atbalstošas un drošas darba vides veicināšanu, mūžizglītības principu ieviešanu un popularizēšanu darba vietās vecāka gadagājuma strādājošo konkurētspējas nodrošināšanai.