gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Uzruna ES Nodarbinātības un Sociālo lietu ministru neformālajā tikšanās reizē 

Sociālās politikas ministru tikšanās.

Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem efektīvas un iedzīvotājiem draudzīgas sociālās politikas veidošanā ir integrētā pieeja, izvērtējot jautājumus ne tikai sociālā, bet arī ekonomiskā kontekstā. Par efektīvāko veidu daudznozaru politikas veidošanā uzskatāma atvērtā koordinācijas metode, kas ļauj saskaņot realizētās nacionālās politikas arī Eiropas savienības līmenī.

Lai padarītu pārskatāmāku Lisabonas stratēģijas sociālo dimensiju, uzmanība jāpievērš sociālās politikas racionalizēšanai, skatot to kontekstā ar nodarbinātību un citām politikām.

Līdzšinējā pieredze parāda, ka atvērtās koordinācijas metode Latvijai ir devusi iespēju iepazīties un pārņemt citu valstu vērtīgo pieredzi, tādējādi veicinot jaunu ideju un risinājumu attīstību dažādos sektoros.

Racionalizējot atvērtās koordinācijas metodi, palielināsies dalībvalstu prasmes saskaņot aktivitātes ar mērķiem visās ar sociālo iekļaušanu saistītās politikas jomās. Uzlabosies arī informācijas un pieredzes apmaiņa, kas sekmēs cīņu ar sociālo atstumtību un nabadzību. Vienlaikus tas sekmēs sociālās drošības sistēmu modernizāciju visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Tādēļ uzskatām, ka sociālās iekļaušanas politika ir jāturpina risināt horizontālā līmenī, tādējādi veicinot, lai tā kļūtu par citu politiku kompleksu sastāvdaļu.

Nodarbinātības ministru tikšanās.

Globalizācija, tehnoloģiskais progress un sabiedrības demogrāfiskās izmaiņas liek aizvien lielāku uzmanību pievērst tam, lai veiksmīgi un iedzīvotāju interesēm atbilstoši tiktu sabalansēta pielāgošanās spēju un konkurētspējas attīstība ar augstu sociālās drošības līmeni.

Latvija aktīvi strādā, lai nodrošinātu nodarbinātības politikas un sociālās aizsardzības sistēmu mijiedarbību. Mēs esam centušies padarīt normatīvo aktu regulējumu iespējami efektīvu un elastīgu, saglabājot pietiekami augstu darbinieku aizsardzības līmeni un nesamazinot viņiem paredzētās sociālās garantijas. Piemēram, pensiju sistēma ir vērsta uz to, lai motivētu darbspējīgā vecuma iedzīvotājus pēc iespējas ilgāk palikt darba tirgū. Tāpat laikā, kad persona nav ekonomiski aktīva - ir bezdarbnieks, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai obligātajā militārajā dienestā, sociālās apdrošināšanas iemaksas par šo personu veic no valsts budžeta.

Liela uzmanība tiek pievērsta arī sociālo partneru līdzdalības nodrošināšanai, kas līdztekus iedzīvotāju izglītošanai, pašnodarbinātības un komercdarbības uzsākšanai, ir viena no vidējā termiņa prioritātēm nacionālā līmeņa Lisabonas programmā. Mēs uzskatām, ka sociālie partneri ir vieni no stratēģiski svarīgākajiem spēlētājiem sociālās politikas veidošanā, tādēļ ir svarīgi dot viņiem iespēju paust savu viedokli un priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem tiesiskajā regulējumā un tā ieviešanā.

Runājot par Eiropas Savienības līmeni uzskatām, ka lielāka uzmanība ir jāpievērš elastīgākai nodarbinātības formu dažādošanai, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Tā kā šobrīd viena no neaizsargātākajām darbinieku grupām ir tieši pašnodarbinātie, īpaša uzmanība jāvērš to jautājumu risināšanai, kas saistīti ar viņu drošību un veselības aizsardzību.