gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Uzruna Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru neformālajā sanāksmē Lisabonā

Sieviešu un vīriešu darba un ģimenes dzīves saskaņošana: likumdošanas pasākumi un labā prakse Latvijā

Prezidentūra, Komisija, ekselences, dāmas un kungi!

Man ir patiess prieks šodien viesoties brīnišķīgajā Lisabonas pilsētā un piedalīties šajā pasākumā.

Savu dzīvi cilvēki lielākoties pavada darbā vai ģimenes lokā, kas liek mums domāt un diskutēt par abu šo dzīves sfēru sabalansēšanu.  Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka mēs par šiem jautājumiem runājam Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru līmenī un dalāmies savu valstu pozitīvajā pieredzē.

Runājot par Latvijas līdzšinējo pieredzi un labo praksi, vēlos akcentēt vairākas lietas. Pirmkārt, izvēloties darba vietu, cilvēki ar katru dienu aizvien lielāku uzmanību pievērš profesionālās un privātās dzīves saskaņošanas iespējām. Populārāki kļūst darba devēji, kuri saviem darbiniekiem var piedāvāt ģimenei draudzīgākus apstākļus un personālpolitiku. Tādejādi mēs redzam, ka šim aspektam ir aizvien lielāka ietekme arī uz darba tirgu kopumā.

Otrkārt, uzlabojot profesionālās un privātās dzīves saskaņošanas iespējās, mēs pilnveidojam arī citas politikas un tuvināmies to mērķu sasniegšanai.  Šī tēma mums jāskata kontekstā ar tādiem jautājumiem kā sieviešu nodarbinātība un iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, un dzimuma perspektīvas integrēšana Lisabonas stratēģijā. Tādejādi mēs redzam, ka profesionālās un privātās dzīves saskaņošana ir būtisks priekšnoteikums visas Eiropas Savienības ekonomisko un sociālo mērķu sasniegšanai.

Treškārt, esam nonākuši pie atziņas, cik svarīgi politikas veidotājiem ir atcerēties, ka sievietēm un vīriešiem  ir atšķirīgas situācijas, vajadzības un intereses, un viena pieeja visiem neder. Latvijā līdzīgi kā daudzviet citur Eiropā sievietēm atbalsts vairāk nepieciešams, lai pilnvērtīgi iesaistītos profesionālajā dzīvē, bet vīrieši mazāk piedalās bērnu aprūpē un pienākumos, kas saistīti ar mājsaimniecību.

Šķiet, Eiropas Savienībā valda vienprātība, kā panākt lielāku sieviešu iesaistīšanos profesionālajā dzīvē. Tie ir pasākumi, kas vērsti, lai izskaustu dzimumu diskrimināciju, mazinātu atšķirības darba samaksā un motivētu sievietes strādāt, piemēram, būvējot bērnu dārzus un tādejādi radot labvēlīgus apstākļus ārpusģimenes bērnu aprūpei. Tādēļ manuprāt, viena no mūsu prioritātēm tuvākajā laikā ir rast atbildi uz jautājumiem, kā veicināt vīriešu lielāku iesaistīšanos ģimenes dzīvē un bērnu vai citu tuvinieku aprūpē.

Latvijas līdz šim galvenokārt ir darījusi visu, lai abu dzimumu pārstāvjiem nodrošinātu vienādas tiesības un iespējas visās dzīves jomās. Vienlaikus esam īstenojuši arī mērķtiecīgus pasākumus, kas veicinātu vīriešu līdzdalību ģimenē. Piemēram, esam ieviesuši desmit dienu apmaksātu paternitātes atvaļinājumu bērna tēvam, kuru nākamgad plānojam pagarināt. Tāpat ar Eiropas Savienības atbalstu esam īstenojuši vērienīgu sabiedrības informēšanas kampaņu par dzimumu līdztiesības jautājumiem, kurā īpaša uzmanība tika pievērsta tēva lomas pozitīvo aspektu popularizēšanai un diskusijas rosināšanai par šiem jautājumiem pašu vīriešu vidū. Esam spēruši soli pretim Barselonas mērķu sasniegšanai. 2005.gadā bērnudārzi Latvijā pieejami 16% bērnu vecumā līdz trīs gadiem un 75% bērnu vecumgrupā no trīs gadiem līdz skolas vecumam. Šim uzdevumam veltīsim arī ES struktūrfondu līdzekļus, būvējot jaunus bērnudārzus. Latvijā tiek attīstītas arī jaunas un alternatīvas bērnu aprūpes formas. Jau ir uzsākti pilotprojekti pašvaldībās, lai izveidotu aukļu dienestus, kā arī bērnu aprūpes centrus. Tuvākajā nākotnē meklēsim konceptuālus risinājumus, lai abi vecāki līdzvērtīgāk izmantotu bērnu kopšanas atvaļinājumu.

Nobeigumā vēlētos uzsvērt, ka profesionālās un privātās dzīves saskaņošana nav spēle, kurā viena ieguvums ir otra zaudējums Tā ir spēle, kurā vinnētāji var būt abi, tikai vienam spēlētājam ir jāpalīdz saskatīt profesionālās dzīves pozitīvās puses, bet otram - privātās dzīves pozitīvās puses, ko sniedz  ģimene un bērni. Katram ir nepieciešama sava spēles taktika. Esmu pārliecināta, ka arī mēs varam pozitīvā veidā iesaistīties šajā spēlē!

Paldies par uzmanību!