gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde

 

PROTOKOLS  Nr.4

Rīgā, 2011.gada 21.decembrī

Skolas ielā 28, 2.korp.,3.stāva zālē plkst.14.30                                                                                               

SĒDĒ PIEDALĀS:

Ingus Alliks, komitejas vadītājs, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) valsts sekretāra vietnieks
Elīna Celmiņa, komitejas vadītāja vietniece, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja

Komitejas locekļi:

Liene Āboliņa, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālā statistikas departamenta Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļas vecākā referente, aizvieto komitejas locekli Viktoru Veretjanovu
Ilva Drunka,
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Metodiskās kārtības nodaļas inspektore, aizvieto komitejas locekli Kristīni Romanovu
Kristīne Fomina
, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas juriskonsulte
Valda Iļjanova
, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja
Inga Kalniņa,
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu koordinatore
Pēteris Leiškalns
, Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības aizsardzības eksperts
Rolands Mareckis,
 Fonds „Roma" tulks, aizvieto komitejas locekli Ēriku Krauču
Daina Mūrmane - Umbraško
, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un finanšu jautājumos
Elīna Petrovska
, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vadītāja
Andris Siliņš,
Latvijas pensionāru federācijas valdes loceklis

CITI KOMITEJAS SĒDĒ PIEAICINĀTIE:

Agnese Gaile, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas vietniece
Irisa Ošiņa,
„Atbalsts, avīze vecākai paaudzei" redaktore
Inese Vilcāne,
LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā eksperte

SĒDĒ NEPIEDALĀS:

Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Susento" Valdes priekšsēdētāja
Elīna Ālere-Fogele
, Krīzes centra „Skalbes" padomes locekle
Egīls Baldzēns
, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks
Aija Barča
, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Maruta Bubene
, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļš" Rīgas patversmes Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Sarmīte Driksna
, Biedrības „Baltā māja" Sociālā atbalsta centra vadītāja
Iveta Girucka
, Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta Autosatiksmes nodaļas vecākā referente
Ligita Kadžule, Latvijas Lauku sieviešu apvienības Salas novada lauksaimniecības konsultante
Arta Kronberga
, Zemgales plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītāja
Nellija Milča,
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente
Liega Piešiņa
, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas pārvaldes vecākā referente
Ineta Puriņa
, Vidzemes plānošanas reģiona Projektu vadītāja
Ilze Slokenberga
, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vecākā referente
Baiba Spalviņa,
Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente
Silvija Šimfa,
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Vaira Vucāne
, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente
Elita Zvaigzne
, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas nodaļas vecākā konsultante

Sēdi protokolē: 

Liene Žvirble,  LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Darba kārtība:

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.

2. Izvērtējuma "ES fondu ieguldījumu un ietekme uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanu" rezultāti.

3. Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) programma.

4. Citi jautājumi.

5. Nākamās sanāksmes plānotā norise un grafiks.

Sēdes norise:

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
(I.Alliks)

I.Alliks atklāj 2011.gada ceturto Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas (turpmāk - komiteja) sēdi, informējot, ka bija paredzēta Eiropas Komisijas neatkarīgās ekspertes sociālās iekļaušanas jautājumos T.Lāces prezentācija par Peer Review - pieredzes apmaiņas semināru Portugālē par sociālās aizsardzības sistēmas uzlabošanu  saistībā ar minimālā ienākumu sistēmām, bet tā tiks pārcelta uz citu SIPKK sēdi, jo T.Lāce nevarēja ierasties. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba kārtība.

2. Izvērtējuma „ES fondu ieguldījumu un ietekme uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas"vīstenošanu" rezultāti - prezentācija.
(
I.Vilcāne)
(I.Kalniņa, I.Alliks, E.Celmiņa)

I.Vilcāne sniedz prezentāciju par ES fondu ieguldījuma un ietekmes izvērtējumu uz horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas"  aspektiem - dzimumu līdztiesība, personu ar invaliditāti tiesības un aktīvā novecošanās. Tiek aplūkota ES fondu projektu īstenošana un to ietekme caur aktivitātēm un pasākumiem dažādās programmās, piemēram, nodarbinātībā, izglītībā, veselībā, iesaistot dažāda vecuma grupas un kādas ir problēmas, risinājumi un galvenie konstatējumi katrā no vienlīdzīgu iespēju aspektiem.

I.Kalniņa jautā, kur šī prezentācija būs aplūkojama un kuras vecuma grupas visvairāk ir iesaistītas šajos projektos, kurai vecuma grupai ir jāpievērš vislielākā uzmanība?

I.Vilcāne atbild, ka  prezentācija būs pieejama LM mājas lapā un vadošās iestādes (Finanšu ministrijas) mājas lapā. Katrai vertikālajai aktivitātei ir strikti noteikta mērķa grupa, tādēļ dalībnieku vidējais vecums automātiski neliecina par konkrētas mērķa grupas aktivitāti. Īpašas tendences attiecībā uz vecumiem no šī izvērtējuma neizriet. Šis pētījums vairāk ir informatīva rakstura un parāda kāda vecuma personas ir piedalījušās konkrētajās aktivitātēs.

I.Vilcāne skaidro, ka aktīvā novecošanās tika attiecināta gan uz jauniešiem, gan uz vecākiem cilvēkiem. Atšķiras tikai aktivitātes, kas ir nepieciešamas konkrētai mērķa grupai. No tā arī izrietēja projektu īstenotāju neizpratne par to, uz kādu vecumu tieši ir attiecināma aktīva novecošanās. Jaunajā plānošanas periodā Eiropas Komisijas uzstādījums ir tāds, ka aktīvā novecošanās sākas no 54+

I.Alliks papildina, sakot, ka jāņem vērā aspekts, ka 2012.gads ir aktīvās novecošanās un paaudžu solidaritātes gads. Jau no mazotnes ir jāgatavojas aktīvi novecot. Tomēr novirzot finansējumu, būtu jāprecizē, ka aktīvās novecošanās īpašie pasākumi ir vērsti uz 54+. Galvenais jautājums ir tas, kā savienot produktīvu darba dzīvi ar to laiku kad cilvēks atrodas pelnītā atpūtā.

I.Alliks piebilst, ka šeit ir aktīvas novecošanas vienlīdzīgu iespēju prioritāte, tāpēc arī plaša ir mērķa grupa, kas skar aktīvu novecošanos.

Papildus I.Vilcāne sniedz prezentācijas un iepazīstina klātesošos ar citiem horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" ietvaros veiktajiem darbiem:

  • Ekspertu konsultācijas par vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas sniegtas no 2011.gada 27.jūnija līdz 2011.gada 7.novembrim, ERAF un KF projektu īstenošanas vietās. Tiek minēti labās prakses piemēri 20 objektos, kuros ir veikti visi iespējamie pielāgojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem.
  • Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai (turpmāk - Vadlīnijas) attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem
  • Filmu „Vides pieejamība" par vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Komitejas locekļi interesējas par video filmas pārraidīšanu televīzijā, Vadlīniju publiskošanu, to tālāko virzību?

I.Vilcāne atbild, sakot, ka video filmas garums ir 45.min un to ir plānots demonstrēt televīzijā visā garumā vai pa atsevišķām sadaļām. Paredzētas sarunas ar medijiem, lai vienotos ar lielajiem televīzijas kanāliem par video filmas demonstrēšanu.

I.Alliks piebilst, ka šī pasākuma mērķis ir tāds, lai tas nonāk līdz mērķauditorijai, lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībai kopumā.

I.Vilcāne informē, ka ir paredzēts sniegt priekšlikumus Ekonomikas ministrijai, lai papildinātu normatīvos aktus būvniecības jomā ar atsauci uz Vadlīnijām, nosakot tās par saistošu dokumentu būvniecības jomā un nav paredzētas izplatīt drukas formātā. Priekšlikumi par Vadlīnijām tiks nodoti izvērtēšanai Vides pieejamības darba grupai, lai tos varētu virzīt tālākai iestrādāšanai būvnormatīvos.

I.Kalniņa norāda, ka tika pieminēta arī informācijas pieejamība, kas nav saistīts ar būvnormatīviem un kā tā tiks atspoguļotas?

E.Celmiņa saka, ka tas būtu iekļaujams MK noteikumos par valsts un pašvaldību iestāžu mājas lapu pieejamību.

3. Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) programma.
(A. Gaile)

(I.Alliks, A.Siliņš)

A.Gaile sniedz informāciju  par Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) (turpmāk-Eiropas gads 2012) programmā (turpmāk-Programma) ietvertajiem mērķiem, pasākumiem un atbildīgajiem īstenotājiem. Eiropas gada 2012 aktivitāšu īstenošanai ar labklājības ministres rīkojumu izveidota Vadības komiteja no valsts, pašvaldību iestāžu, NVO pārstāvjiem un ekspertiem, pētniekiem no augstskolām. Programmā ir izdalītas četras galvenās prioritātes: starppaaudžu sadarbība; vecu cilvēku vērtības sabiedrībā celšana; vecuma diskriminācijas darba tirgū mazināšana; aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana. Eiropas Komisija nav piešķīrusi finansējumu pasākumu īstenošanai, Programmā ir iekļauti tie pasākumi, kas ir reāli īstenojami. Vadības komiteja programmu ir apstiprinājusi un tā tiks nosūtīta Eiropas Komisijai. Eiropas gadu 2012 atklās 2012.gada 18.un 19.janvārī Kopenhāgenā. Latvijā arī plāno EG atklāšanas pasākumu, kurš visdrīzāk notiks ES mājā. Ir izveidots Eiropas gada 2012 Labās gribas vēstnieku kandidātu saraksts, kurā ir iekļauti sabiedrībā zināmi cilvēki, kas ir aktīvi savā nozarē un var nodot ideju, ziņu sabiedrībai. Šobrīd ir uzrunāts Rīgas Stradiņa universitātes profesors un ārsts-gastroenterologs Anatolijs Danilāns un Inese Ziņģīte, kas ir veselīgas dzīvesveida atbalstītāja, kurus atbalsta lielākā daļa Vadības komitejas locekļu, piekrituši būt par Labās gribas vēstniekiem.

A.Siliņš saka, ka tā kā Eiropas Komisija nav novirzījusi finansējumu Latvijai Eiropas gada (2012) pasākumu īstenošanai, tad Latvijas pensionāriem šis pasākums ir nosacīti slēgts, jo Latvijas pensionāru federācijas rīcībā nav finanšu līdzekļu, lai varētu piedalīties ar saviem pasākumiem.

A.Siliņš jautā, vai Programma ir izveidota, pamatojoties uz pašvaldību piedāvātajiem pasākumiem?

A.Gaile atbild, sakot, ka Programmā ir ietverti pašvaldību plānotie pasākumi, kas atbilst Eiropas gada 2012 mērķim.

I.Alliks piebilst, ka šis ir pirmais Eiropas tematiskais gads, kuram EK nav piešķīrusi finansējumu un jāīsteno ideja, pasākumi ar tiem resursiem, kas ir pieejami.

A.Gaile saka, ka ir pieejami ārvalstu finanšu instrumenti, piemēram, Grundtvig programma. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sniegs finansiālu atbalstu un arī ĀM iesaistīsies pasākumu īstenošanā. Tiek uzrunāti sponsori vairāku pasākumu finansēšanai.

4. Citi jautājumi.
(E. Celmiņa)

(I.Alliks)

E.Celmiņa informē klātesošos, ka Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu pie sociālās palīdzības sistēmas reformēšanas - kādai tai jābūt, lai tā būtu efektīva, kuram tā jāsniedz -   valstij vai pašvaldībai, kas būs atbildīgais, kas sniegs finansējumu.

I.Alliks piebilst, ka līdz 2012.gada marta beigām sadarbojoties ar Valsts kanceleju tiks veikts pētījums, kur viens no uzdevumiem ir konstatēt vai un cik daudz ir „pabalstu atkarīgie" jeb tas ir tikai pašvaldību sociālo darbinieku subjektīvais viedoklis. Izvērtēt esošās sociālās palīdzības sistēmas pozitīvos un negatīvos aspektus, jo sociālā palīdzība ir jāsaņem tiem, kam tā patiešām ir nepieciešama.

5. Nākamās sanāksmes plānotā norise un grafiks.
(E. Celmiņa)

(I.Alliks)

E.Celmiņa informē, ka CSP 2012.gada sākumā būs pieejami jaunākie dati par ienākumu nevienlīdzību un mājsaimniecību budžeta apsekojumu un piedāvā komitejas locekļiem nākošajā sēdē sniegt tendenču analīzi, dinamiku kā pagājušajā gadā.

I.Alliks  noslēdzot sanāksmi, informē, ka gaidīs priekšlikumus no klātesošajiem saistībā ar Eiropas gada (2012) pasākumu īstenošanu. Informācija par nākamo sēdi tiks nosūtīta uz komitejas locekļu e-pastiem.

Pielikumā komitejas sēdes materiāli:

 

Sēdes noslēgums 16.15.

Komitejas vadītājs                                                                                             I.Alliks

Protokolēja                                                                                                        L.Žvirble